SFS 2016:221 Lag om ändring i lagen (2006:484) om franchisegivares informationsskyldighet

160221.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:484) om franchisegivares
informationsskyldighet;

utfärdad den 10 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 och 6 §§ lagen (2006:484) om

franchisegivares informationsskyldighet ska ha följande lydelse.

5 §

2

En talan om åläggande enligt 4 § väcks vid Patent- och marknadsdom-

stolen.

En sådan talan får väckas av
1. en franchisetagare i ett sådant avtal som avses i 4 §,
2. en sammanslutning av näringsidkare, eller
3. en annan sammanslutning som har ett befogat intresse av att företräda

näringsidkare.

Den som har talerätt enligt andra stycket har rätt att delta i rättegången som

intervenient enligt 14 kap. rättegångsbalken.

I mål om åläggande enligt 4 § gäller i övrigt de bestämmelser i marknads-

föringslagen (2008:486) som reglerar förfarandet och fördelningen av rätte-
gångskostnader i mål om åläggande att lämna information enligt 24 § den
lagen. Bestämmelserna i 28, 42–46 och 61 §§ om Konsumentombudsmannen
ska dock inte tillämpas.

6 §

Ett åläggande enligt 4 § ska förenas med vite, om det inte av särskilda

skäl är obehövligt.

En talan om utdömande av vite väcks vid Patent- och marknadsdomstolen.
Talan får väckas av den som har begärt vitesföreläggandet.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159.

2 Senaste lydelse 2008:511.

SFS 2016:221

Utkom från trycket
den 22 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016