SFS 2016:229 Lag om ändring i lagen (2014:434) om ändring i patentlagen (1967:837)

160229.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2014:434) om ändring i
patentlagen (1967:837);

utfärdad den 10 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 57 e, 59 b och 65 §§ patentlagen

(1967:837) i stället för lydelsen enligt lagen (2014:434) om ändring i den la-
gen ska ha följande lydelse.

57 e §

2

Om ett yrkande om informationsföreläggande riktar sig mot den

som är sökandens motpart i ett mål om intrång, ska bestämmelserna om rätte-
gång som gäller för det målet tillämpas. Ett beslut om informationsföreläg-
gande får överklagas särskilt.

Om yrkandet om informationsföreläggande riktar sig mot någon annan än

den som anges i första stycket, ska lagen (1996:242) om domstolsärenden
tillämpas. Domstolen får bestämma att vardera parten ska svara för sina rätte-
gångskostnader.

En talan om utdömande av vite får föras av den som har ansökt om föreläg-

gandet.

59 b §

3

En fråga om intrångsundersökning får tas upp endast på yrkande av

patenthavaren eller den som på grund av licens har rätt att utnyttja uppfin-
ningen. Om en rättegång inte är inledd, ska yrkandet framställas skriftligen.

Innan ett beslut om undersökning meddelas ska motparten ha fått tillfälle

att yttra sig. Domstolen får dock omedelbart meddela ett beslut som gäller till
dess annat har beslutats, om ett dröjsmål skulle medföra risk för att föremål
eller handlingar som har betydelse för utredning om intrånget skaffas undan,
förstörs eller förvanskas.

I övrigt ska en fråga om intrångsundersökning som uppkommer då en rätte-

gång inte är inledd handläggas på samma sätt som om frågan har uppkommit
under en rättegång.

65 §

Patent- och marknadsdomstolen är rätt domstol i mål och ärenden en-

ligt denna lag om inte något annat följer av 65 a §. Detsamma gäller i mål om
bättre rätt till patentsökt uppfinning.

Det som sägs i rättegångsbalken om inskränkning av en domstols behörig-

het i fråga om tvist som ska tas upp i annan ordning än inför domstol ska inte

1 Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159.

2 Ändringen innebär bl.a. att första stycket tas bort.

3 Ändringen innebär att första stycket tas bort.

SFS 2016:229

Utkom från trycket
den 22 mars 2016

background image

2

SFS 2016:229

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

tillämpas i fråga om ett yrkande om informationsföreläggande eller intrångs-
undersökning.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Amina Lundqvist
(Justitiedepartementet)