SFS 2016:254 Lag om ändring i utsökningsbalken

160254.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i utsökningsbalken;

utfärdad den 17 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 kap. 10 a § utsökningsbalken ska

ha följande lydelse.

6 kap.

10 a §

2

När ett utmätt fartyg eller luftfartyg omfattas av tullövervakning, får

Kronofogdemyndigheten begära hjälp av Tullverket för att hindra att fartyget
eller luftfartyget avgår. För att hindra fartyget eller luftfartyget att avgå har
Tullverket samma befogenheter som myndigheten har enligt tullagen
(2016:253). Detsamma gäller när gods i fartyget eller luftfartyget har utmätts.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:79, bet. 2015/16:SkU21, rskr. 2015/16:161.

2 Senaste lydelse 2000:1286.

SFS 2016:254

Utkom från trycket
den 31 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016