SFS 2016:260 Lag om ändring i lagen (1992:1602) om valuta- och kreditreglering

160260.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1992:1602) om valuta- och
kreditreglering;

utfärdad den 17 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 7 § lagen (1992:1602) om

valuta- och kreditreglering ska ha följande lydelse.

2 kap.

7 §

2

Om det med stöd av denna lag har föreskrivits begränsningar eller för-

bud mot att föra tillgångar in i eller ut ur landet, får Tullverket kontrollera att
föreskrifterna följs.

För kontrollen gäller
1. tullagen (2016:253) i tillämpliga delar, varvid det som sägs om varor ska

avse tillgångar som omfattas av valutaregleringen, samt

2. bestämmelserna om förundersökning m.m., beslag, husrannsakan,

kroppsvisitation och ytlig kroppsbesiktning i lagen (2000:1225) om straff för
smuggling.

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för kontroller som inletts före

ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2015/16:79, bet. 2015/16:SkU21, rskr. 2015/16:161.

2 Senaste lydelse 2000:1289.

SFS 2016:260

Utkom från trycket
den 31 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016