SFS 2016:262 Lag om ändring i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.

160262.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.;

utfärdad den 17 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1, 3–6, 8 och 9 §§ lagen

(1994:1547) om tullfrihet m.m. ska ha följande lydelse.

1 §

2

Bestämmelser om frihet från tull i vissa fall finns i rådets förordning

(EG) nr 1186/2009 av den 16 november 2009 om upprättandet av ett gemen-
skapssystem för tullbefrielse (kodifierad version). Bestämmelser om upphä-
vande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning finns i rådets för-
ordning (EG) nr 150/2003 av den 21 januari 2003 om upphävande av import-
tullar på vissa vapen och militär utrustning. Bestämmelser om tullförmåner
finns även i handelsöverenskommelser som Europeiska unionen (EU) har in-
gått. Bestämmelser om ursprung som medför förmånsbehandling för varor
finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den
9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen och de förord-
ningar som meddelas med stöd av den förordningen.

Bestämmelser om skydd mot dumpad eller subventionerad import finns i
– rådets förordning (EG) nr 384/96 av den 22 december 1995 om skydd

mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemen-
skapen, och

– rådets förordning (EG) nr 2026/97 av den 6 oktober 1997 om skydd mot

subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska
gemenskapen.

Bestämmelser om annan marknadsstörande import än dumpad eller sub-

ventionerad import finns i

– rådets förordning (EG) nr 517/94 av den 7 mars 1994 om gemensamma

regler för importen av textila produkter från vissa tredje länder som inte täcks
av bilaterala avtal, protokoll eller andra arrangemang eller av särskilda
gemenskapsregler om import,

– rådets förordning (EG) nr 518/94 av den 7 mars 1994 om gemensamma

regler för importen, och

– rådets förordning (EG) nr 519/94 av den 7 mars 1994 om gemensamma

regler för import från vissa tredje länder.

I denna lag finns kompletterande bestämmelser till de i första, andra och

tredje styckena angivna bestämmelserna.

1 Prop. 2015/16:79, bet. 2015/16:SkU21, rskr. 2015/16:161.

2 Senaste lydelse 2010:1019.

SFS 2016:262

Utkom från trycket
den 31 mars 2016

background image

2

SFS 2016:262

3 §

3

Uttryck som används i denna lag har samma innebörd som i tullagen

(2016:253).

4 §

4

Tullfrihet gäller för varor som deklareras för övergång till fri omsätt-

ning för främmande stats beskickning eller konsulat eller en beskicknings-
eller konsulatsmedlem eller dennes familj enligt lagen (1976:661) om immu-
nitet och privilegier i vissa fall eller enligt föreskrifter som har meddelats med
stöd av den lagen.

Tullfrihet gäller också för varor som deklareras för övergång till fri omsätt-

ning för en internationell organisation eller en person som är knuten till en
sådan organisation, om organisationen eller personen är upptagen i lagen om
immunitet och privilegier i vissa fall eller i föreskrifter som meddelats med
stöd av lagen och är berättigad till tullfrihet enligt stadga eller avtal som gäller
i förhållande till Sverige.

Vidare gäller tullfrihet enligt villkor i avtal som är i kraft i förhållande till

Sverige för varor som deklareras för övergång till fri omsättning för en främ-
mande stats militära styrka eller dess personal, som befinner sig i landet inom
ramen för internationellt militärt samarbete eller internationell krishantering.

5 §

5 Tullfrihet gäller för markutrustning och undervisningsmateriel som ska

användas vid eller i samband med civil luftfart och som är specialkonstru-
erade för att användas som luftfartsutrustning samt delar och tillbehör till
sådan materiel, när varorna deklareras för övergång till fri omsättning för en
flygskola, ett lufttrafikföretag, en luftfartsmyndighet eller en annan förvalt-
ning för en flygplats.

6 §

6 Tullfrihet i fall som avses i 4 och 5 §§ bortfaller om varorna efter inför-

seln används i strid med de för tullfriheten gällande reglerna. I sådana fall ska
detta utan dröjsmål anmälas för Tullverket och tullen för varan betalas.

Detta gäller dock inte om mer än fem år förflutit från den dag då tulldekla-

rationen ingavs till Tullverket till den dag varan får annan användning. Reger-
ingen får föreskriva om kortare tid för vissa varor.

8 §

7 Vid kontroll av uppgift som lämnas i ursprungsintyg ägnat att leda till

förmånsbehandling eller i ansökan om sådant intyg är bestämmelserna i
1 kap. 13 §, 4 kap. 5, 16, 17 och 24–43 §§ samt 7 kap. 5 och 6 §§ tullagen
(2016:253) tillämpliga.

9 §

8 Den som tillverkar, importerar, exporterar eller i övrigt handlar med

varor är liksom ett ombud, en handelssammanslutning och en handelsorgani-
sation skyldig att, enligt föreskrifter som meddelas av regeringen, lämna upp-
gifter som behövs för att uppfylla uppgiftsskyldigheten enligt EU:s bestäm-
melser om skydd mot dumpad eller subventionerad import. Detta gäller även i
fråga om uppgiftsskyldighet enligt EU:s bestämmelser om annan marknads-
störande import än dumpad eller subventionerad import.

3 Senaste lydelse 2000:1294.

4 Senaste lydelse 2004:1004.

5 Senaste lydelse 2010:517.

6 Senaste lydelse 1999:424.

7 Senaste lydelse 2000:1294.

8 Senaste lydelse 2010:1019.

background image

3

SFS 2016:262

För kontroll av uppgiftsskyldighet enligt första stycket får, enligt föreskrif-

ter som meddelas av regeringen, den som är uppgiftsskyldig föreläggas att för
granskning tillhandahålla räkenskaper, anteckningar och andra handlingar
som rör verksamheten.

Avser ett föreläggande enligt andra stycket räkenskaper som förs med hjälp

av automatisk databehandling, ska dessa på begäran tillhandahållas i utskrift
eller på medium för automatisk databehandling. Vid tillämpning av bestäm-
melserna i denna paragraf är även bestämmelserna i 4 kap. 26–43 §§ tullagen
(2016:253) tillämpliga.

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.
2. Bestämmelserna i 8 och 9 §§ i den nya lydelsen tillämpas på kontroller

som inleds efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016