SFS 2016:265 Lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

160265.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt;

utfärdad den 17 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 c, 14, 19 och 34 §§ lagen

(1994:1564) om alkoholskatt ska ha följande lydelse.

8 c §

2

Skattskyldig för import av skattepliktiga varor är,

1. om en tullskuld uppkommer i Sverige till följd av importen: den som är

skyldig att betala tullen,

2. om importen avser en unionsvara eller om varan ska deklareras för över-

gång till fri omsättning i Sverige men inte är belagd med tull: den som skulle
ha varit skyldig att betala tullen om varan hade varit tullbelagd.

Med tullskuld och unionsvara förstås detsamma som i artikel 5 i Europa-

parlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013
om fastställande av en tullkodex för unionen.

Från skattskyldighet enligt första stycket undantas varor som, vid varornas

övergång till fri omsättning enligt artikel 201 i förordning (EU) nr 952/2013,
avsänds av en registrerad avsändare och flyttas enligt 7 b och 7 c §§.

14 §

3

Den som avser att i Sverige yrkesmässigt avsända varor under ett

uppskovsförfarande, vid varornas övergång till fri omsättning enligt artikel
201 i förordning (EU) nr 952/2013, får godkännas som registrerad avsändare.
För godkännande krävs att den som ansöker om att bli godkänd är lämplig att
vara registrerad avsändare med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och
omständigheterna i övrigt.

Bestämmelserna om ställande av säkerhet för skatten i 10 § första och

andra styckena samt i 10 a § och om återkallelse i 11 § första och tredje styck-
ena tillämpas även på registrerad avsändare.

19 §

4

Skattskyldigheten inträder för

1. upplagshavare som är skattskyldig enligt 8 § första stycket 1 när
a) skattepliktiga varor tas ut från ett skatteupplag utan att flyttas enligt 7 b

och 7 c §§,

b) skattepliktiga varor tas emot på en direkt leveransplats,
c) skattepliktiga varor tas i anspråk i skatteupplaget eller lagerbrister upp-

kommer, eller

1 Prop. 2015/16:79, bet. 2015/16:SkU21, rskr. 2015/16:161.

2 Senaste lydelse 2012:677.

3 Senaste lydelse 2012:677.

4 Senaste lydelse 2013:1072.

SFS 2016:265

Utkom från trycket
den 31 mars 2016

background image

2

SFS 2016:265

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

d) godkännandet av skatteupplaget återkallas,
2. varumottagare som är skattskyldig enligt 8 § första stycket 2, vid mot-

tagandet av skattepliktiga varor,

3. säljare eller mottagare vid distansförsäljning som är skattskyldig enligt

8 § första stycket 3 respektive 4, när de skattepliktiga varorna förs in till Sve-
rige,

4. den som är skattskyldig enligt 8 § första stycket 5, när de skattepliktiga

varorna förs in till Sverige,

5. den som är skattskyldig enligt 8 § första stycket 6, när varorna tillverkas,
6. den som är skattskyldig enligt 8 § första stycket 7, när varorna används

för annat än avsett ändamål,

7. den som är skattskyldig enligt 8 § första stycket 8, när varorna kom att

innehas utanför ett uppskovsförfarande, och

8. den som är skattskyldig enligt 8 c §, vid den tidpunkt då skyldighet att

betala tull enligt tullagstiftningen inträder eller skulle ha inträtt om det funnits
skyldighet att betala tull.

Om beskattade alkoholvaror för vilka skattskyldighet inträtt enligt första

stycket har omhändertagits av Tullverket enligt 2 kap. 9 § lagen (1998:506)
om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och
energiprodukter och Tullverket därefter har beslutat att inte lämna ut varorna
enligt 2 kap. 16 § första stycket samma lag, ska Skatteverket efterge skatten
på varorna.

Andra stycket gäller endast om beslut om skatt för varorna har fattats av

Skatteverket.

34 §

5

I fråga om förfarandet vid beskattningen gäller, utom i fall som avses i

andra stycket och 34 a §, bestämmelserna i skatteförfarandelagen
(2011:1244).

För skatt som ska betalas till Tullverket gäller tullagen (2016:253).

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig

till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Monica Falck
(Finansdepartementet)

5 Senaste lydelse 2013:1073.