SFS 2016:274 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

160274.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);

utfärdad den 17 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 kap. 7 § och 9 kap. 8 § inkomst-

skattelagen (1999:1229)

2 ska ha följande lydelse.

8 kap.

7 §

3

Räntor på återbetald skatt, tull eller avgift enligt följande bestämmelser

är skattefria:

– 40 och 42 §§ lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndig-

heter,

– 2 kap. 14 § tullagen (2016:253), och
– 65 kap. 2 §, 4 § tredje stycket samt 16, 17 och 20 §§ skatteförfarande-

lagen (2011:1244).

9 kap.

8 §

4

Räntor på skatt, tull eller avgift enligt följande bestämmelser får inte

dras av:

– 5 kap. 8 § vägtrafikskattelagen (2006:227) eller 8 § lagen (2006:228)

med särskilda bestämmelser om fordonsskatt,

– 2 kap. 8–11 §§ tullagen (2016:253), och
– 65 kap. 2 §, 4 § första stycket, 5–13 och 19 §§ skatteförfarandelagen

(2011:1244).

Dröjsmålsavgifter och ränta som beräknas enligt lagen (1997:484) om

dröjsmålsavgift får inte dras av.

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om ränta som hänför sig

till tid före ikraftträdandet.

1 Prop. 2015/16:79, bet. 2015/16:SkU21, rskr. 2015/16:161.

2 Lagen omtryckt 2008:803.

3 Senaste lydelse 2011:1256.

4 Senaste lydelse 2013:1106.

SFS 2016:274

Utkom från trycket
den 31 mars 2016

background image

2

SFS 2016:274

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Niklas Ekstrand
(Finansdepartementet)