SFS 2016:519 Lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)

160519.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659);

utfärdad den 26 maj 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 9 kap. 2 § patientsäkerhetslagen

(2010:659) ska ha följande lydelse.

9 kap.

2 §

Ansvarsnämnden består av en ordförande och åtta andra ledamöter.

För ordföranden ska en eller flera vice ordförande utses. För varje annan

ledamot ska det finnas ett tillräckligt antal ersättare.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

GABRIEL WIKSTR�M

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2015/16:8, bet. 2015/16:SoU11, rskr. 2015/16:243.

SFS 2016:519

Utkom från trycket
den 3 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016