SFS 2016:677 Lag om ändring i brottsbalken

160677.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 2 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 11 kap. 2 § brottsbalken ska ha föl-

jande lydelse.

11 kap.

2 §

2

En gäldenär som vid konkurs, skuldsanering, F-skuldsanering eller för-

handling om offentligt ackord uppsåtligen eller av grov oaktsamhet förtiger
tillgång, uppger obefintlig skuld eller lämnar annan sådan oriktig uppgift,
döms, om uppgiften inte rättas innan den beedigas eller annars läggs till grund
för förfarandet, för försvårande av konkurs eller exekutiv förrättning till fäng-
else i högst två år.

För försvårande av exekutiv förrättning döms också en gäldenär som i sam-

band med annan exekutiv förrättning uppsåtligen åberopar oriktig handling
eller skenavtal och därigenom hindrar att erforderlig egendom genom förrätt-
ning tas i anspråk för att bereda borgenär betalning eller säkerhet.

Om ett förtigande eller en oriktig uppgift enligt första stycket är utan bety-

delse för saken, eller om gäldenären vid konkurs hade rätt att vägra yttra sig
och omständigheterna innebär en skälig ursäkt för honom eller henne, ska han
eller hon inte dömas till ansvar.

Om ett brott som avses i denna paragraf har begåtts uppsåtligen och är

grovt, döms för grovt försvårande av konkurs eller exekutiv förrättning till
fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande av om brottet
är grovt ska särskilt beaktas om gärningsmannen beedigat oriktig uppgift eller
använt falsk handling eller vilseledande bokföring eller om brottet varit av
betydande omfattning.

Denna lag träder i kraft den 1 november 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Clara Ahlqvist
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:125, bet. 2015/16:CU19, rskr. 2015/16:235.

2 Senaste lydelse 2006:549.

SFS 2016:677

Utkom från trycket
den 14 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016