SFS 2016:744 Lag om ändring i högskolelagen (1992:1434)

160744.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i högskolelagen (1992:1434);

utfärdad den 16 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 4, 7 och 8 §§ högskolelagen

(1992:1434) ska ha följande lydelse.

2 kap.

4 §

2 Regeringen utser ordföranden i en högskolas styrelse. Rektor ska ingå i

styrelsen. Lärare och studenter vid högskolan har rätt att utse ledamöter i sty-
relsen. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med
stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om antalet sådana
ledamöter och om hur de ska utses. Regeringen utser övriga ledamöter i sty-
relsen.

Företrädare för de anställda har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens

sammanträden.

7 §

3 Studenterna har rätt att vara representerade när beslut fattas eller bered-

ning sker som har betydelse för utbildningen eller studenternas situation.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av
8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om antalet sådana represen-
tanter och om hur de ska utses.

8 §

4 I föreskrifter om hur studenterna utser ledamöter i styrelsen eller repre-

sentanter enligt 7 §, får regeringen överlämna åt enskilda individer eller åt
sammanslutningar att utse ledamöterna eller representanterna.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2016.

På regeringens vägnar

HELENE HELLMARK KNUTSSON

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Prop. 2015/16:131, bet. 2015/16:UbU20, rskr. 2015/16:266.

2 Senaste lydelse 2007:141.

3 Senaste lydelse 2010:701.

4 Senaste lydelse 2010:701.

SFS 2016:744

Utkom från trycket
den 29 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016