SFS 2016:888 Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

160888.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244);

utfärdad den 29 september 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om skatteförfarandelagen

(2011:1244)

2

dels att nuvarande 49 kap. 10 c § ska betecknas 49 kap. 10 d §,
dels att 1 kap. 1 §, 3 kap. 17 §, 31 kap. 1 §, 33 kap. 1, 2 och 11 §§, 34 kap.

10 §, 44 kap. 3 §, 49 kap. 1 §, 52 kap. 1 §, 62 kap. 8 §, 63 kap. 1, 7 och 8 §§,
66 kap. 5, 7 och 27 §§, 67 kap. 12, 24, 25, 33 och 34 §§ och rubriken närmast
före 63 kap. 7 § ska ha följande lydelse,

dels att rubriken till avdelning V ska lyda ”Särskild inkomstskatt och god-

kännande för tonnagebeskattning”,

dels att rubriken närmast före den tidigare 49 kap. 10 c § ska sättas närmast

före den nya 49 kap. 10 d §,

dels att det ska införas två nya kapitel, 13 a kap. och 49 a kap., åtta nya

paragrafer, 31 kap. 15 a §, 33 kap. 9 a §, 49 kap. 10 c §, 52 kap. 8 b §, 57 kap.
4 §, 63 kap. 7 a §, 66 kap. 9 a § och 67 kap. 14 a §, och närmast före 31 kap.
15 a §, 33 kap. 9 a §, 52 kap. 8 b §, 66 kap. 9 a § och 67 kap. 14 a § nya rubri-
ker av följande lydelse.

1 kap.

1 §

3

I denna lag finns bestämmelser om förfarandet vid uttag av skatter och

avgifter.

Innehållet i lagen är uppdelat enligt följande.

12 kap. – Skattetabeller

AVDELNING V. SÄRSKILD INKOMSTSKATT OCH GODKÄNNANDE
FÖR TONNAGEBESKATTNING

13 kap. – Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt
13 a kap. – Godkännande för tonnagebeskattning

AVDELNING VI. KONTROLLUPPGIFTER, DEKLARATIONER OCH
ÖVRIGA UPPGIFTER

1 Prop. 2015/16:127, bet. 2016/17:SkU6, rskr. 2016/17:6.

2 Senaste lydelse av 49 kap. 10 c § 2015:633.

3 Senaste lydelse 2015:903.

SFS 2016:888

Utkom från trycket
den 11 oktober 2016

background image

2

SFS 2016:888

AVDELNING XII. SÄRSKILDA AVGIFTER

48 kap. – Förseningsavgift
49 kap. – Skattetillägg
49 a kap. – Återkallelseavgift
50 kap. – Kontrollavgift

3 kap.

17 §

Med särskilda avgifter avses förseningsavgift, skattetillägg, återkallel-

seavgift och kontrollavgift.

13 a kap. Godkännande för tonnagebeskattning

Innehåll

1 §

I detta kapitel finns bestämmelser om

– förutsättningar för godkännande (2 och 3 §§),
– ansökan om godkännande (4–8 §§),
– från när ett godkännande gäller (9 §),
– återkallelse av godkännande (10–17 §§), och
– spärrtid (18 §).

Förutsättningar för godkännande

2 §

Den som bedriver eller har för avsikt att bedriva sådan kvalificerad

rederiverksamhet som avses i 39

b

kap. 3–5 §§ inkomstskattelagen

(1999:1229) ska efter ansökan godkännas av Skatteverket för tonnagebeskatt-
ning.

3 §

Företag som ingår i en sådan koncern som avses i 39 b kap. 7 § inkomst-

skattelagen (1999:1229) ska godkännas för tonnagebeskattning bara om alla
de företag i koncernen som bedriver eller har för avsikt att bedriva kvalifice-
rad rederiverksamhet är godkända för tonnagebeskattning eller ansöker om
godkännande och godkänns för tonnagebeskattning.

Ansökan om godkännande

När ska en ansökan lämnas?

4 §

En ansökan om godkännande för tonnagebeskattning ska ha kommit in

till Skatteverket senast fem månader före ingången av det första beskatt-
ningsår som ansökan avser.

5 §

Om ett företag som bedriver kvalificerad rederiverksamhet utan att vara

godkänt för tonnagebeskattning kommer att ingå i en koncern där det finns ett
företag som är godkänt för tonnagebeskattning, ska det förstnämnda företaget
ansöka om godkännande för tonnagebeskattning.

Ansökan ska ha kommit in till Skatteverket inom tre månader från den dag

då företaget kom att ingå i koncernen.

background image

3

SFS 2016:888

6 §

Om ett företag som ingår i en koncern där det finns ett företag som är

godkänt för tonnagebeskattning börjar bedriva kvalificerad rederiverksamhet,
ska det förstnämnda företaget ansöka om godkännande för tonnagebeskatt-
ning.

Ansökan ska ha kommit in till Skatteverket inom tre månader från den dag

då företaget började bedriva den kvalificerade rederiverksamheten.

7 §

Om ett företag som inte är godkänt för tonnagebeskattning genom en

fusion eller fission tar över en kvalificerad rederiverksamhet eller ett kvalifi-
cerat fartyg från ett annat företag som är godkänt för tonnagebeskattning, ska
det övertagande företaget ansöka om godkännande för tonnagebeskattning.

Ansökan ska ha kommit in till Skatteverket inom tre månader från den dag

då fusionen eller fissionen blev genomförd.

Vad ska en ansökan innehålla?

8 §

En ansökan om godkännande för tonnagebeskattning ska innehålla de

uppgifter som är nödvändiga för att Skatteverket ska kunna bedöma om förut-
sättningarna i 2 och 3 §§ är uppfyllda.

Från när gäller ett godkännande?

9 §

Ett godkännande för tonnagebeskattning gäller tidigast från och med det

beskattningsår som följer närmast efter det beskattningsår då beslutet medde-
lades.

Ett godkännande för tonnagebeskattning efter ansökan enligt 7 § gäller

dock från och med det beskattningsår som börjar samtidigt som det överlå-
tande företagets sista beskattningsår eller, om företagen har olika beskatt-
ningsår, från och med det beskattningsår som börjar närmast före det överlå-
tande företagets sista beskattningsår.

Återkallelse av godkännande

Förutsättningar för återkallelse

10 §

Skatteverket ska återkalla ett godkännande för tonnagebeskattning, om

1. det godkända företaget begär det,
2. förutsättningarna för godkännande för tonnagebeskattning enligt 2 och

3 §§ inte är uppfyllda,

3. det godkända företaget inte har fullgjort en uppgiftsskyldighet enligt 29–

33 kap. eller en dokumentationsskyldighet enligt 39 kap. 3 § och detta är av
betydelse för godkännandet eller för tonnagebeskattningen, eller

4. det godkända företaget har meddelats en dom som har fått laga kraft och

där lagen (1995:575) mot skatteflykt har tillämpats och detta är av betydelse
för tonnagebeskattningen.

Första stycket 2 gäller inte om
1. en kvalificerad rederiverksamhet avvecklas och inte bedrivs vidare av

någon annan,

2. det beslutas att företaget ska gå i likvidation,
3. företaget försätts i konkurs, eller

background image

4

SFS 2016:888

4. företaget upplöses genom en fusion eller fission och det övertagande

företaget är godkänt för tonnagebeskattning eller enligt 7 § ansöker om god-
kännande och godkänns för tonnagebeskattning.

11 §

Om det finns särskilda skäl, får Skatteverket avstå från att återkalla ett

godkännande för tonnagebeskattning enligt 10 § första stycket 2–4.

När ska en begäran om återkallelse lämnas eller anses ha lämnats?

12 §

En begäran om återkallelse enligt 10 § första stycket 1 ska ha kommit

in till Skatteverket senast fyra år före ingången av det sista beskattningsår då
tonnagebeskattning ska ske.

13 §

Om en kvalificerad rederiverksamhet avvecklas och inte bedrivs vidare

av någon annan, utan att den som är godkänd för tonnagebeskattning av verk-
samheten begär att godkännandet ska återkallas, ska återkallelse anses ha be-
gärts under det beskattningsår då verksamheten har avvecklats.

Från när gäller en återkallelse?

14 §

En återkallelse enligt 10 § första stycket 1 gäller tidigast från och med

det tionde beskattningsåret efter det första beskattningsår då tonnagebeskatt-
ning ska ske.

15 §

Om flera företag i en koncern har godkänts för tonnagebeskattning,

gäller en återkallelse enligt 10 § första stycket 1 tidigast från och med det
tionde beskattningsåret efter det första beskattningsår då tonnagebeskattning
ska ske för det företag i koncernen som senast godkändes för tonnagebeskatt-
ning.

16 §

Om ett överlåtande företag i en fusion eller fission har godkänts för

tonnagebeskattning senare än det övertagande företaget, gäller en återkallelse
enligt 10 § första stycket 1 tidigast från och med det tionde beskattningsåret
efter det överlåtande företagets första beskattningsår med tonnagebeskattning.

17 §

En återkallelse enligt 10 § första stycket 2–4 avser godkännande för

1. det beskattningsår då beslut om återkallelse meddelades, och
2. tidigare beskattningsår som verksamheten har tonnagebeskattats, dock

tidigast det beskattningsår som har gått ut under det sjätte kalenderåret före
det kalenderår då beslut om återkallelse meddelades.

Spärrtid

18 §

Den som har fått ett godkännande för tonnagebeskattning återkallat får

inte godkännas för tonnagebeskattning igen förrän minst tio beskattningsår
har gått från utgången av det senaste beskattningsår då tonnagebeskattning
har skett.

background image

5

SFS 2016:888

31 kap.

1 §

4

I detta kapitel finns bestämmelser om

– uppgifter som ska lämnas i samtliga inkomstdeklarationer (2 och 3 §§),
– uppgifter som fysiska personer och dödsbon ska underrättas om och god-

känna eller lämna (4 och 5 §§),

– uppgift som ska lämnas om inkomstslaget tjänst (6 §),
– uppgifter som ska lämnas om inkomstslaget näringsverksamhet (7–

15 a §§),

– uppgifter som ska lämnas om inkomstslaget kapital (16–19 b §§),
– uppgift om tillkommande belopp (20 §),
– uppgifter om vissa andelsavyttringar m.m. (21–24 §§),
– uppgifter för beräkning av egenavgifter (25 och 26 §§),
– uppgifter som fåmansföretag samt företagsledare och delägare ska lämna

(27–29 §§),

– uppgift om tillskott och uttag (30 §),
– uppgift om betalning till utlandet (31 §),
– uppgift som ekonomiska föreningar ska lämna (32 §),
– uppgifter om skattereduktion för hushållsarbete och mikroproduktion av

förnybar el (33 och 33 a §§), och

– uppgifter om prissättningsbesked (34 §).

Uppgift för tonnagebeskattning

15 a §

Den som är godkänd för tonnagebeskattning och som bedriver både

sådan kvalificerad rederiverksamhet som avses i 39 b kap. 3–5 §§ inkomst-
skattelagen (1999:1229) och annan verksamhet ska lämna uppgift om princi-
perna för fördelning av tillgångar och förpliktelser samt intäkter och kostna-
der mellan verksamheterna.

33 kap.

1 §

I detta kapitel finns bestämmelser om

– syftet med särskilda uppgifter (2 §),
– uppgifter som ska lämnas av stiftelser, ideella föreningar och registrerade

trossamfund (3–5 §§),

– uppgifter som ska lämnas av svenska handelsbolag och i utlandet del-

ägarbeskattade juridiska personer (6 §),

– uppgifter om ersättningsbostad i utlandet (7 §),
– uppgifter som ska lämnas av redare (8 §),
– uppgifter om nedsättning av utländsk skatt (9 §),
– uppgifter som ska lämnas av den som har fått ett godkännande för tonna-

gebeskattning återkallat (9 a §),

– när särskilda uppgifter ska lämnas (10 och 11 §§), och
– redares uppgiftsskyldighet vid ändrade förhållanden (12 §).

2 §

Särskilda uppgifter ska lämnas till ledning för

1. bedömning av stiftelsers, ideella föreningars och registrerade trossam-

funds skattskyldighet enligt inkomstskattelagen (1999:1229),

4 Senaste lydelse 2015:768.

background image

6

SFS 2016:888

2. beskattning av delägare i svenska handelsbolag och i utlandet delägarbe-

skattade juridiska personer,

3. bestämmande av vilket fartområde ett fartyg går i,
4. kontroll av uppskovsbelopp enligt 47 kap. inkomstskattelagen när ersätt-

ningsbostaden är belägen utomlands,

5. beslut om avräkning av utländsk skatt, och
6. beslut om beskattning för den som har fått ett godkännande för tonnage-

beskattning återkallat.

Den som har fått ett godkännande för tonnagebeskattning återkallat

9 a §

Den som har fått ett godkännande för tonnagebeskattning återkallat

enligt 13 a kap. 10 § första stycket 2–4 ska lämna de särskilda uppgifter som
Skatteverket behöver för att kunna fatta beslut om beskattning för de tidigare
beskattningsår som återkallelsen avser.

11 §

Särskilda uppgifter enligt 5 och 7–9 a §§ ska lämnas enligt följande

uppställning:

34 kap.

10 §

5

Uppgifter som avses i 6 och 7 §§ ska lämnas senast månaden efter det

att skyldigheten att lämna kontrolluppgift uppkom, dock inte senare än den
15 januari påföljande år.

Uppgifter som avses i 8 och 9 §§ ska lämnas snarast och senast den

15 januari året efter det år som uppgiften gäller.

Uppgifter som avses i 9 a–9 d §§ ska lämnas snarast och senast den 1 maj

året efter det år som uppgiften gäller.

Särskilda uppgifter enligt

ska ha kommit in till Skatteverket
senast

5 §

den 12 i månaden efter den månad då
tillställningen ägde rum

7 §

den 2 maj året efter beskattningsåret

8 §

den 1 oktober året före det kalenderår
uppgifterna avser

9 §

tre månader efter den dag då den som
beslutet om nedsättning av utländsk
skatt gäller fick del av det

9 a §

tre månader efter den dag då den som
beslutet om återkallelse av godkän-
nande för tonnagebeskattning gäller
fick del av det

5 Senaste lydelse 2015:918.

background image

7

SFS 2016:888

44 kap.

3 §

Ett föreläggande får inte förenas med vite om

1. det finns anledning att anta att den som ska föreläggas har begått en gär-

ning som är straffbelagd eller kan leda till skattetillägg, återkallelseavgift eller
kontrollavgift, och

2. föreläggandet avser utredning av en fråga som har samband med den

misstänkta gärningen.

Om den som ska föreläggas är en juridisk person, gäller första stycket även

ställföreträdare för den juridiska personen.

49 kap.

1 §

I detta kapitel finns bestämmelser om

– tillämpningsområdet för skattetillägg (2 och 3 §§),
– skattetillägg vid oriktig uppgift (4 och 5 §§),
– skattetillägg vid skönsbeskattning (6 och 7 §§),
– skattetillägg vid omprövning av skönsbeskattningsbeslut (8 §),
– skattetillägg när skatteavdrag inte har gjorts (9 §),
– när skattetillägg inte får tas ut (10–10 d §§),
– beräkning av skattetillägg vid oriktig uppgift (11, 13 och 14 §§),
– beräkning av skattetillägg vid skönsbeskattning (15 och 16 §§),
– beräkning av skattetillägg vid omprövning av skönsbeskattningsbeslut

(17 §),

– beräkning av skattetillägg när skatteavdrag inte har gjorts (18 §),
– att underlaget ska bestämmas utan hänsyn till andra frågor (19 §),
– rätträkning (20 §), och
– när skattetillägg ska tas ut enligt mer än en procentsats (21 §).

10 c §

Skattetillägg får inte tas ut i samband med en återkallelse av godkän-

nande för tonnagebeskattning enligt 13 a kap. 10 § första stycket 2–4.

49 a kap. Återkallelseavgift

När ska återkallelseavgift tas ut?

1 §

Återkallelseavgift ska tas ut av den som har fått ett godkännande för

tonnagebeskattning återkallat enligt 13 a kap. 10 § första stycket 2–4.

Beräkning av återkallelseavgift

2 §

Återkallelseavgiften består av en grundavgift och en tilläggsavgift.

Grundavgift

3 §

Grundavgiften är skillnaden mellan den skatt som skulle ha bestämts för

den högsta tonnageinkomsten under de beskattningsår som grundavgiften av-
ser och den skatt som bestäms för respektive beskattningsår till följd av åter-
kallelsen, om denna skatt är lägre.

En grundavgift ska tas ut för vart och ett av de tidigare beskattningsår som

återkallelsen avser enligt 13 a kap. 17 § 2.

background image

8

SFS 2016:888

Tilläggsavgift

4 §

En tilläggsavgift ska tas ut med 20 procent av den skatt som skulle ha

bestämts för den högsta tonnageinkomsten under de beskattningsår som
grundavgiften avser, multiplicerat med det resterande antal beskattningsår
som tonnagebeskattning skulle ha skett om godkännandet för tonnagebeskatt-
ning inte hade återkallats.

Vid beräkning enligt första stycket ska en begäran om återkallelse anses ha

gjorts senast under det beskattningsår då godkännandet för tonnagebeskatt-
ning återkallades.

52 kap.

1 §

I detta kapitel finns bestämmelser om

– beslut om förseningsavgift (2 §),
– beslut om skattetillägg (3–8 a §§),
– beslut om återkallelseavgift (8 b §),
– beslut om kontrollavgift (9 §),
– att särskild avgift inte får beslutas för en person som har avlidit (10 §),

och

– att särskild avgift tillfaller staten (11 §).

Beslut om återkallelseavgift

8 b §

Ett beslut om återkallelseavgift ska meddelas inom två år från den dag

då beslutet om återkallelse av godkännandet för tonnagebeskattning meddela-
des.

57 kap.

4 §

Om den som är skyldig att lämna särskilda uppgifter enligt 33 kap. 9 a §

på grund av att ett godkännande för tonnagebeskattning har återkallats inte
har gjort det, får skönsbeskattning beslutas.

62 kap.

8 §

6

Slutlig skatt beräknad enligt 56 kap. 9 § ska betalas senast den förfallo-

dag som infaller närmast efter det att 90 dagar har gått från den dag då beslut
om slutlig skatt fattades.

Följande skatter och avgifter ska vara betalda senast den förfallodag som

infaller närmast efter det att 30 dagar har gått från den dag beslut fattades:

1. annan skatt än F-skatt och särskild A-skatt samt avgifter som har be-

stämts genom ett omprövningsbeslut eller efter ett beslut av domstol,

2. förseningsavgift och skattetillägg som har bestämts genom ett ompröv-

ningsbeslut eller efter ett beslut av domstol samt återkallelseavgift eller kon-
trollavgift,

3. särskild inkomstskatt som har beslutats enligt 54 kap. 2 §, samt
4. skatt och avgift som ska betalas enligt ett beslut om ansvar enligt 59 kap.

6 Senaste lydelse 2013:1068.

background image

9

SFS 2016:888

Slutlig skatt enligt andra stycket 1 samt förseningsavgift och skattetillägg

enligt andra stycket 2 behöver dock inte betalas före den förfallodag som an-
ges i första stycket.

Mervärdesskatt enligt andra stycket 1 samt skattetillägg enligt andra

stycket 2 som har beslutats med anledning av beslut om mervärdesskatt behö-
ver inte betalas före den förfallodag som anges i 3 §.

63 kap.

1 §

7

I detta kapitel finns bestämmelser om

– ansökan om anstånd (2 §),
– deklarationsanstånd (3 §),
– ändringsanstånd (4 §),
– anstånd för att undvika betydande skada (5 §),
– anståndstid i fall som avses i 4 och 5 §§ (6 §),
– anstånd med att betala skattetillägg, återkallelseavgift och kontrollavgift

(7 och 7 a §§),

– säkerhet (8–10 §§),
– anstånd vid avyttring av tillgångar (11 §),
– anstånd när punktskatt ska betalas för helt varulager (12 §),
– anstånd vid totalförsvarstjänstgöring (13 §),
– anstånd med betalning av skatt i samband med uttagsbeskattning (14 §),
– anstånd med betalning av skatt i samband med återföring av investerar-

avdrag (14 a–14 c §§),

– anstånd på grund av synnerliga skäl (15 §),
– anståndsbeloppet (16–21 a §§),
– ändrade förhållanden (22–22 c §§), och
– anstånd som är till fördel för det allmänna (23 §).

Anstånd med att betala skattetillägg, återkallelseavgift och kontrollavgift

7 §

Skatteverket ska bevilja anstånd med betalning av skattetillägg, återkal-

lelseavgift och kontrollavgift om den som avgiften gäller har begärt ompröv-
ning av eller till förvaltningsrätten överklagat

1. beslutet om skattetillägg, återkallelseavgift eller kontrollavgift, eller
2. beslutet i den fråga som har föranlett skattetillägget eller återkallelseav-

giften.

Anstånd vid omprövning får dock inte beviljas om anstånd tidigare har be-

viljats enligt första stycket med betalningen i avvaktan på en omprövning av
samma fråga.

Anståndet ska gälla fram till dess att Skatteverket eller förvaltningsrätten

har meddelat sitt beslut eller längst tre månader efter dagen för beslutet.

7 a §

Skatteverket ska bevilja anstånd med betalning av återkallelseavgift

om det skulle medföra betydande skadeverkningar för den betalningsskyldige
och framstå som oskäligt att betala avgiften.

Anståndstiden ska bestämmas till längst fem år efter dagen för beslutet om

anstånd.

7 Senaste lydelse 2013:772.

background image

10

SFS 2016:888

8 §

Om det i de fall som avses i 4 eller 5 § kan antas att skatten eller avgif-

ten inte kommer att betalas i rätt tid, får anstånd beviljas bara om säkerhet
ställs för skattens eller avgiftens betalning.

Första stycket gäller inte om
1. anståndsbeloppet är förhållandevis obetydligt,
2. det kan antas att skatten eller avgiften inte kommer att behöva betalas,
3. anståndet avser skattetillägg, återkallelseavgift eller kontrollavgift,
4. det allmänna ombudet hos Skatteverket har ansökt om förhandsbesked,

eller

5. det annars finns särskilda skäl.

66 kap.

5 §

Ett beslut om skatteavdrag, arbetsgivaravgifter, mervärdesskatt,

punktskatt, slutlig skatt, skattetillägg, återkallelseavgift eller anstånd med be-
talning av skatt eller avgift ska omprövas av en särskilt kvalificerad besluts-
fattare som tidigare inte har prövat frågan, om

1. den som beslutet gäller har begärt omprövning eller överklagat och inte

är ense med Skatteverket om utgången,

2. de omständigheter och bevis som åberopas inte redan har prövats vid en

sådan omprövning,

3. frågan ska prövas i sak, och
4. prövningen inte är enkel.
Första stycket gäller inte den första omprövningen av ett beslut enligt

53 kap. 2, 3 eller 4 §.

7 §

En begäran om omprövning ska ha kommit in till Skatteverket senast

det sjätte året efter utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut.

Begäran ska dock ha kommit in inom två månader från den dag då den som

beslutet gäller fick del av det om beslutet avser

1. registrering,
2. på vilket sätt preliminär skatt ska betalas,
3. godkännande för tonnagebeskattning eller återkallelse av godkännande

för tonnagebeskattning,

4. uppgifts- eller dokumentationsskyldighet,
5. föreläggande,
6. revision, tillsyn över kassaregister eller kontrollbesök,
7. tvångsåtgärder,
8. återkallelseavgift,
9. kontrollavgift,
10. säkerhet för slutlig skatt för skalbolag,
11. betalning eller återbetalning av skatt eller avgift,
12. verkställighet, eller
13. avvisning av en begäran om omprövning eller ett överklagande eller

någon annan liknande åtgärd.

Förlängd tid för omprövning av beslut om återkallelseavgift

9 a §

Omprövning av ett beslut om återkallelseavgift får begäras så länge

beslutet om återkallelse av godkännande för tonnagebeskattning enligt
13 a kap. 10 § första stycket 2–4 eller de beslut om beskattning som föranleds

background image

11

SFS 2016:888

av beslutet om återkallelse av godkännande för tonnagebeskattning inte har
fått laga kraft.

27 §

8

Ett beslut om omprövning till nackdel för den som beslutet gäller av

ett beslut om skatt eller avgift som avses i 2 kap. 2 § får meddelas inom sex år
från utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut (efterbeskatt-
ning
) om

1. ett beslut har blivit felaktigt eller inte fattats på grund av att den uppgifts-

skyldige

a) under förfarandet har lämnat oriktig uppgift till ledning för egen beskatt-

ning,

b) har lämnat oriktig uppgift i ett mål om egen beskattning,
c) inte har lämnat en deklaration eller låtit bli att lämna en begärd uppgift,

eller

d) inte har lämnat begärt varuprov,
2. en felräkning, felskrivning eller något annat uppenbart förbiseende ska

rättas,

3. kontrolluppgift som ska lämnas utan föreläggande har saknats eller varit

felaktig och den som uppgiften ska lämnas för inte har varit skyldig att lämna
inkomstdeklaration,

4. det föranleds av ett beslut i ett ärende eller mål
a) om en annan skatt eller avgift som avses i 2 kap. 2 §, eller samma skatt

eller avgift som avses i 2 kap. 2 §, men för en annan redovisningsperiod, ett
annat beskattningsår eller en annan person,

b) om fastighetstaxering,
c) om utländsk skatt eller om obligatoriska utländska socialförsäkringsav-

gifter som avses i 62 kap. 6 § inkomstskattelagen (1999:1229),

d) enligt lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kom-

muner, landsting, kommunalförbund och samordningsförbund,

e) om huruvida en inkomst ska beskattas enligt inkomstskattelagen eller

enligt lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta eller
lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister
m.fl.,

f) om Skatteverkets prissättningsbesked enligt lagen (2009:1289) om pris-

sättningsbesked vid internationella transaktioner eller beslut om ändring av
sådant prissättningsbesked, eller

g) om återkallelse av godkännande för tonnagebeskattning enligt 13 a kap.

10 § första stycket 2–4,

5. en förening eller ett registrerat trossamfund inte har genomfört en inves-

tering inom den tid som föreskrivs i ett sådant beslut som avses i 7 kap. 9 §
inkomstskattelagen eller inte har följt ett annat villkor i beslutet, eller

6. det föranleds av en uppgift om skalbolag enligt 31 kap. 14 §.

67 kap.

12 §

Ett överklagande ska ha kommit in till Skatteverket senast det sjätte

året efter utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut.

Överklagandet ska dock ha kommit in inom två månader från den dag då

den som beslutet gäller fick del av det om beslutet avser

8 Senaste lydelse 2013:967.

background image

12

SFS 2016:888

1. registrering,
2. på vilket sätt preliminär skatt ska betalas,
3. godkännande för tonnagebeskattning eller återkallelse av godkännande

för tonnagebeskattning,

4. uppgifts- eller dokumentationsskyldighet,
5. deklarationsombud,
6. tvångsåtgärder,
7. återkallelseavgift,
8. kontrollavgift,
9. säkerhet för slutlig skatt för skalbolag,
10. betalning eller återbetalning av skatt eller avgift,
11. verkställighet, eller
12. avvisning av en begäran om omprövning eller ett överklagande eller

någon annan liknande åtgärd.

Förlängd tid för överklagande av beslut om återkallelseavgift

14 a §

Ett beslut om återkallelseavgift får överklagas så länge beslutet om

återkallelse av godkännande för tonnagebeskattning enligt 13 a kap. 10 § för-
sta stycket 2–4 eller de beslut om beskattning som föranleds av beslutet om
återkallelse av godkännande för tonnagebeskattning inte har fått laga kraft.

24 §

Om det allmänna ombudet överklagar ett beslut om efterbeskattning

eller ett beslut om skattetillägg som har meddelats samtidigt och yrkar änd-
ring till nackdel för den som beslutet gäller, ska överklagandet ha kommit in
till Skatteverket inom två månader från den dag då beslutet meddelades. Det-
samma gäller om det allmänna ombudet yrkar att skattetillägg ska tas ut.

Det som sägs i första stycket om skattetillägg gäller även återkallelseavgift.

25 §

Om det allmänna ombudet överklagar ett beslut i en fråga som har för-

anlett att skattetillägg eller återkallelseavgift har tagits ut och överklagandet
är till nackdel för den som beslutet gäller, ska ombudet samtidigt även ta upp
frågan om skattetillägg eller återkallelseavgift.

33 §

Den som har överklagat ett beslut i en fråga som har föranlett skatte-

tillägg får även ta upp frågan om skattetillägg om domstolen anser att skatte-
tillägget utan olägenhet kan prövas i målet.

Det som sägs i första stycket om skattetillägg gäller även återkallelseavgift.

34 §

Om en domstol inte prövar en ny fråga, en fråga om skattetillägg eller

en fråga om återkallelseavgift, ska domstolen överlämna frågan till Skattever-
ket för omprövning.

1. Denna lag träder i kraft den 20 oktober 2016.
2. Lagen tillämpas första gången för beskattningsår som börjar efter den

31 december 2016.

3. För beskattningsår som börjar före den 1 april 2017 ska en ansökan om

godkännande för tonnagebeskattning, i stället för vad som föreskrivs i
13 a kap. 4 §, ha kommit in till Skatteverket senast den 31 oktober 2016.

background image

13

SFS 2016:888

4. För beskattningsår som börjar före den 1 april 2017 gäller, i stället för

vad som föreskrivs i 13 a kap. 9 § första stycket, ett godkännande för tonnage-
beskattning från och med detta beskattningsår om beslutet om godkännande
meddelas senast den 31 mars 2017.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016