SFS 2017:41 Lag om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi

170041.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för
fysioterapi;

utfärdad den 9 februari 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 23 § lagen (1993:1652) om ersätt-

ning för fysioterapi

2 ska ha följande lydelse.

23 §

3

En patient som för en viss tid har uppnått avgiftsbefrielse enligt

17 kap. 6 eller 7 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) är under samma tid
befriad även från att betala patientavgifter enligt denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

GABRIEL WIKSTRÖM

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2013:1145.

3 Senaste lydelse 2012:929.

SFS 2017:41

Utkom från trycket
den 21 februari 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017