SFS 2017:49 Lag om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

170049.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2002:160) om
läkemedelsförmåner m.m.;

utfärdad den 9 februari 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 och 15 §§ lagen (2002:160) om

läkemedelsförmåner m.m. ska ha följande lydelse.

4 §

2

Rätt till förmåner enligt denna lag har

1. den som är bosatt i Sverige,
2. den som, utan att vara bosatt här, har rätt till vårdförmåner i Sverige vid

sjukdom eller moderskap enligt vad som följer av Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av
de sociala trygghetssystemen, och

3. den som avses i 5 kap. 7 § första stycket socialförsäkringsbalken och

som omfattas av nämnda förordning.

Rätt till förmåner enligt 5 och 20 §§ med undantag för varor som avses i

18 § andra punkten har även den som i annat fall, utan att vara bosatt i Sve-
rige, har anställning här.

15 §

3

Ett receptbelagt läkemedel ska omfattas av läkemedelsförmånerna

och inköpspris och försäljningspris ska fastställas för läkemedlet under förut-
sättning att

1. kostnaderna för användning av läkemedlet, med beaktande av bestäm-

melserna i 3 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), framstår som rim-
liga från medicinska, humanitära och samhällsekonomiska synpunkter, och

2. det inte finns andra tillgängliga läkemedel eller behandlingsmetoder som

enligt en sådan avvägning mellan avsedd effekt och skadeverkningar som
avses i 4 kap. 1 § första stycket läkemedelslagen (2015:315) är att bedöma
som väsentligt mer ändamålsenliga.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

GABRIEL WIKSTRÖM

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141.

2 Senaste lydelse 2010:1320. Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket tas bort.

3 Senaste lydelse 2015:319.

SFS 2017:49

Utkom från trycket
den 21 februari 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017