SFS 2017:59 Lag om ändring i lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.

170059.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2008:344) om hälso- och
sjukvård åt asylsökande m.fl.;

utfärdad den 9 februari 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 och 2 §§ lagen (2008:344) om

hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. ska ha följande lydelse.

1 §

I denna lag finns bestämmelser om landstingens skyldigheter att, utöver

vad som följer av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och tandvårdslagen
(1985:125), erbjuda hälso- och sjukvård och tandvård åt asylsökande och
vissa andra utlänningar.

2 §

De föreskrifter som gäller för vård som ges med stöd av hälso- och sjuk-

vårdslagen (2017:30) eller tandvårdslagen (1985:125) gäller även för vård
som ges enligt denna lag, om inte något annat föreskrivs.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Alexandra Wilton Wahren
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141.

SFS 2017:59

Utkom från trycket
den 21 februari 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017