SFS 2017:65 Lag om ändring i lagen (2013:513) om ersättning för kostnader till följd av vård i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

170065.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2013:513) om ersättning för
kostnader till följd av vård i ett annat land inom
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet;

utfärdad den 9 februari 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 och 12 §§ lagen (2013:513) om

ersättning för kostnader till följd av vård i ett annat land inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet ska ha följande lydelse.

3 §

2

I denna lag avses med

1. vård: de åtgärder och produkter som omfattas av definitionerna i punk-

terna 2, 3 och 5–9,

2. hälso- och sjukvård: åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och

behandla sjukdomar och skador samt sjuktransporter,

3. tandvård: åtgärder som avses i 1 § tandvårdslagen (1985:125),
4. hälso- och sjukvårdspersonal: läkare, sjuksköterska med ansvar för all-

män hälso- och sjukvård, tandläkare, barnmorska eller farmaceut i den
mening som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av
den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer, i lydelsen
enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/55/EU, eller annan person
som utövar yrkesverksamhet inom hälso- och sjukvård som är begränsad till
ett reglerat yrke enligt definitionen i artikel 3.1 a i direktiv 2005/36/EG, eller
en person som anses som hälso- och sjukvårdspersonal enligt den behand-
lande medlemsstatens lagstiftning,

5. läkemedel: sådana läkemedel som enligt läkemedelslagen (2015:315) är

avsedda att tillföras människor,

6. andra varor: sådana varor som avses i 18 och 20 §§ lagen (2002:160)

om läkemedelsförmåner m.m.,

7. hjälpmedel: sådana hjälpmedel som avses i 8 kap. 7 § hälso- och sjuk-

vårdslagen (2017:30),

8. förbrukningsartiklar: sådana förbrukningsartiklar som avses i 8 kap. 9 §

hälso- och sjukvårdslagen,

9. övriga vårdprodukter: produkter som inte omfattas av definitionerna i

punkterna 5–8 men som tillhandahålls vid hälso- och sjukvård eller tandvård
och som en patient får vid vårdtillfället.

1 Prop. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141.

2 Senaste lydelse 2016:153.

SFS 2017:65

Utkom från trycket
den 21 februari 2017

background image

2

SFS 2017:65

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

12 § Försäkringskassan ska, om det inte är uppenbart obehövligt, i ett
ärende om ersättning eller förhandsbesked enligt denna lag inhämta ett ytt-
rande från det landsting som enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) har
ansvar för patientens vård i Sverige.

Om ett landsting ska yttra sig i ett ärende som avser ersättning för hjälp-

medel som berör en kommun som ingår i landstinget, ska landstinget inför
yttrandet samråda med kommunen.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

GABRIEL WIKSTRÖM

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)