SFS 2017:1068 Lag om ändring i brottsbalken

171068.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 16 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 kap. 10 a § brottsbalken ska ha

följande lydelse.

6 kap.

10 a §

2

Den som, i syfte att mot ett barn under femton år begå en gärning för

vilken straff föreskrivs i 4, 5, 6, 8 eller 10 §, föreslår en träff eller stämmer
träff med barnet, döms för kontakt för att träffa ett barn i sexuellt syfte till
böter eller fängelse i högst två år.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mattias Larsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2016/17:214, bet. 2017/18:JuU2, rskr. 2017/18:26

2 Senaste lydelse 2009:343

SFS 2017:1068

Utkom från trycket
den 28 november 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017