SFS 2017:1203 Lag om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt

171203.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av
utländsk skatt;

utfärdad den 30 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 10 § lagen (1986:468) om av-

räkning av utländsk skatt ska ha följande lydelse.

2 kap.

10 §

2

Vid beräkning av den statliga inkomstskatt som hänför sig till de

utländska inkomsterna ska den del av den statliga inkomstskatten som hänför
sig till de utländska förvärvsinkomsterna respektive den del som hänför sig
till de utländska kapitalinkomsterna beräknas var för sig. Den statliga och
kommunala inkomstskatt som hänför sig till de utländska förvärvs-
inkomsterna (intäktsposter efter avdrag för kostnadsposter) ska anses utgöra
så stor del av den skattskyldiges hela statliga respektive kommunala inkomst-
skatt på förvärvsinkomst, beräknad utan avräkning, som de utländska för-
värvsinkomsterna utgör av den skattskyldiges sammanlagda förvärvsinkomst
före allmänna avdrag, grundavdrag och sjöinkomstavdrag. Motsvarande
gäller i tillämpliga delar vid beräkning av den del av den statliga inkomstskat-
ten som hänför sig till de utländska kapitalinkomsterna.

Vid tillämpning av första stycket ska, om den skattskyldige fått skattere-

duktion enligt 67 kap. inkomstskattelagen (1999:1229), sådan reduktion anses
ha skett från kommunal och statlig inkomstskatt, statlig fastighetsskatt res-
pektive kommunal fastighetsavgift med så stor del av reduktionen som res-
pektive skatt eller avgift utgör av det sammanlagda beloppet av nämnda skat-
ter och avgift före sådan reduktion. Skattereduktion enligt 67 kap. 5–9 d §§
inkomstskattelagen ska dock anses ha skett bara från kommunal inkomstskatt.

Om en skattskyldig enligt 2 § första stycket 4 lagen (1990:661) om avkast-

ningsskatt på pensionsmedel ska betala avkastningsskatt gäller följande. Vid
beräkningen av spärrbeloppet ska, vid bestämmande enligt första stycket av
den statliga inkomstskatt som hänför sig till de utländska inkomsterna,
avkastningsskatt likställas med statlig inkomstskatt på förvärvsinkomst.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
2. Bestämmelserna om skattereduktion i 2 kap. 10 § i den nya lydelsen til-

lämpas första gången på beskattningsår som börjar efter den 31 december
2017.

1 Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54.

2 Senaste lydelse 2011:72.

SFS 2017:1203

Utkom från trycket
den 8 december 2017

background image

2

SFS 2017:1203

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Claes Lundgren
(Finansdepartementet)