SFS 2017:1204 Lag om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

171204.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:586) om särskild
inkomstskatt för utomlands bosatta;

utfärdad den 30 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 § lagen (1991:586) om särskild

inkomstskatt för utomlands bosatta ska ha följande lydelse.

7 §

2

Särskild inkomstskatt tas ut med 25 procent av skattepliktig inkomst.

Särskild inkomstskatt tas dock ut med 15 procent av skattepliktig inkomst
beträffande inkomster som avses i 5 § första stycket 12.

Öretal som uppkommer vid beräkning av skatten bortfaller.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
2. Lagen tillämpas på inkomster som uppbärs efter den 31 december 2017.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Ingrid Björnsson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54.

2 Senaste lydelse 2013:952.

SFS 2017:1204

Utkom från trycket
den 8 december 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017