SFS 2017:1205 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

171205.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:CAFGKM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:CAFGKN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:CAFGKN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:CAFGKM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:CAFGKN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:CAFGKN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:CAFGKM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:CAFGKM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:CAFGKN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:CAFGKM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:CAFGKM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:CAFGKM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:CAFGKN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:CAFGKM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:CAFGKM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i merv�rdesskattelagen (1994:200);</b></p> <p style="position:absolute;top:248px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 30 november 2017.</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:281px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 7 kap. 1 � merv�rdesskattelagen</p> <p style="position:absolute;top:300px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">(1994:200)</p> <p style="position:absolute;top:299px;left:140px;white-space:nowrap" class="ft13">2 ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:344px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>7 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:370px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:368px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:370px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Skatt enligt denna lag tas ut med 25 procent av beskattningsunderlaget</p> <p style="position:absolute;top:387px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">om inte annat f�ljer av andra eller tredje stycket. </p> <p style="position:absolute;top:405px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">Skatten tas ut med 12 procent av beskattningsunderlaget f�r <br/>1. rumsuthyrning i hotellr�relse eller liknande verksamhet samt uppl�telse</p> <p style="position:absolute;top:440px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">av campingplatser och motsvarande i campingverksamhet, </p> <p style="position:absolute;top:457px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. oms�ttning av s�dana konstverk som avses i 9 a kap. 5 �, och som �gs av</p> <p style="position:absolute;top:474px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">upphovsmannen eller dennes d�dsbo,</p> <p style="position:absolute;top:492px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">3. import av s�dana konstverk, samlarf�rem�l och antikviteter som avses i</p> <p style="position:absolute;top:509px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">9 a kap. 57 ��,</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">4. oms�ttning, unionsinternt f�rv�rv och import av s�dana livsmedel som</p> <p style="position:absolute;top:544px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">avses i artikel 2 i Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 178/2002<br/>av den 28 januari 2002 om allm�nna principer och krav f�r livsmedelslagstift-<br/>ning, om inr�ttande av Europeiska myndigheten f�r livsmedelss�kerhet och<br/>om f�rfaranden i fr�gor som g�ller livsmedelss�kerhet, med undantag f�r</p> <p style="position:absolute;top:614px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">a) annat vatten som avses i artikel 6 i r�dets direktiv 98/83/EG av den</p> <p style="position:absolute;top:631px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">3 november 1998 om kvaliteten p� dricksvatten, �ndrat genom Europaparla-<br/>mentets och r�dets f�rordning (EG) nr 1882/2003, �n s�dant vatten som tap-<br/>pas p� flaskor eller i beh�llare som �r avsedda f�r f�rs�ljning, och</p> <p style="position:absolute;top:683px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">b) spritdrycker, vin och stark�l, <br/>5. oms�ttning av restaurang- och cateringtj�nster, med undantag f�r den del</p> <p style="position:absolute;top:718px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">av tj�nsten som avser spritdrycker, vin och stark�l, och </p> <p style="position:absolute;top:735px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">6. reparationer av cyklar med tramp- eller vevanordning, skor, l�dervaror,</p> <p style="position:absolute;top:753px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">kl�der och hush�llslinne.</p> <p style="position:absolute;top:770px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">Skatten tas ut med 6 procent av beskattningsunderlaget f�r<br/>1. oms�ttning, unionsinternt f�rv�rv och import av f�ljande varor, om inte</p> <p style="position:absolute;top:805px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">annat f�ljer av 3 kap. 13 och 14 ��, under f�ruts�ttning att varorna inte helt<br/>eller huvudsakligen �r �gnade �t reklam:</p> <p style="position:absolute;top:840px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10"> b�cker, broschyrer, h�ften och liknande alster, �ven i form av enstaka</p> <p style="position:absolute;top:857px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">blad,</p> <p style="position:absolute;top:898px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54.</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Lagen omtryckt 2000:500.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">3 Senaste lydelse 2016:1078.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2017:1205</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 8 december 2017</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2017:1205</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:571px;white-space:nowrap" class="ft22">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2017</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft23"> tidningar och tidskrifter,<br/> bilderb�cker, ritb�cker och m�larb�cker f�r barn,<br/> musiknoter, samt<br/> kartor, inbegripet atlaser, v�ggkartor och topografiska kartor,<br/>2. oms�ttning, unionsinternt f�rv�rv och import av program och kataloger</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">f�r verksamhet som avses i 5, 6, 7 eller 10 samt annan oms�ttning �n f�r egen<br/>verksamhet, unionsinternt f�rv�rv och import av program och kataloger f�r<br/>verksamhet som avses i 3 kap. 18 �, allt under f�ruts�ttning att programmen<br/>och katalogerna inte helt eller huvudsakligen �r �gnade �t reklam,</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">3. oms�ttning av radiotidningar samt oms�ttning, unionsinternt f�rv�rv och</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">import av kassettidningar, om inte annat f�ljer av 3 kap. 17 �, och av kassetter<br/>eller n�got annat tekniskt medium som �terger en uppl�sning av inneh�llet i<br/>en vara som omfattas av 1,</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">4. oms�ttning, unionsinternt f�rv�rv och import av en vara som genom</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">teckenspr�k, punktskrift eller annan s�dan s�rskild metod g�r skrift eller<br/>annan information tillg�nglig s�rskilt f�r l�shandikappade, om inte annat f�l-<br/>jer av 3 kap. 4 �,</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">5. tilltr�de till konserter, cirkus-, teater-, opera- eller balettf�rest�llningar</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">eller andra j�mf�rliga f�rest�llningar,</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">6. tj�nster som avses i 3 kap. 11 � 2 och 4 om verksamheten inte bedrivs av</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">och inte heller fortl�pande i mer �n ringa omfattning underst�ds av det all-<br/>m�nna,</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">7. tilltr�de till och f�revisning av djurparker, f�revisning av naturomr�den</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">utanf�r t�tort samt av nationalparker, naturreservat, nationalstadsparker och<br/>Natura 2000-omr�den,</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">8. uppl�telse eller �verl�telse av r�ttigheter som omfattas av 1, 4 eller 5 �</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">lagen (1960:729) om upphovsr�tt till litter�ra och konstn�rliga verk, dock inte<br/>n�r det �r fr�ga om fotografier, reklamalster, system och program f�r automa-<br/>tisk databehandling eller film, videogram eller annan j�mf�rlig upptagning<br/>som avser information,</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">9. uppl�telse eller �verl�telse av r�ttighet till ljud- eller bildupptagning av</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">en ut�vande konstn�rs framf�rande av ett litter�rt eller konstn�rligt verk,</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">10. oms�ttning av tj�nster inom idrottsomr�det som anges i 3 kap. 11 a �</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">f�rsta stycket och som inte undantas fr�n skatteplikt enligt andra stycket<br/>samma paragraf, och</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">11. personbefordran utom s�dan befordran d�r resemomentet �r av under-</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">ordnad betydelse.</p> <p style="position:absolute;top:713px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft23">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2018.<br/>2. �ldre best�mmelser g�ller fortfarande f�r merv�rdesskatt som h�nf�r sig</p> <p style="position:absolute;top:748px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">till tiden f�re ikrafttr�dandet.</p> <p style="position:absolute;top:783px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:817px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">PER BOLUND</p> <p style="position:absolute;top:835px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft23">Jan Larsson<br/>(Finansdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i merv�rdesskattelagen (1994:200);

utf�rdad den 30 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 7 kap. 1 � merv�rdesskattelagen

(1994:200)

2 ska ha f�ljande lydelse.

7 kap.

1 �

3

Skatt enligt denna lag tas ut med 25 procent av beskattningsunderlaget

om inte annat f�ljer av andra eller tredje stycket.

Skatten tas ut med 12 procent av beskattningsunderlaget f�r
1. rumsuthyrning i hotellr�relse eller liknande verksamhet samt uppl�telse

av campingplatser och motsvarande i campingverksamhet,

2. oms�ttning av s�dana konstverk som avses i 9 a kap. 5 �, och som �gs av

upphovsmannen eller dennes d�dsbo,

3. import av s�dana konstverk, samlarf�rem�l och antikviteter som avses i

9 a kap. 57 ��,

4. oms�ttning, unionsinternt f�rv�rv och import av s�dana livsmedel som

avses i artikel 2 i Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 178/2002
av den 28 januari 2002 om allm�nna principer och krav f�r livsmedelslagstift-
ning, om inr�ttande av Europeiska myndigheten f�r livsmedelss�kerhet och
om f�rfaranden i fr�gor som g�ller livsmedelss�kerhet, med undantag f�r

a) annat vatten som avses i artikel 6 i r�dets direktiv 98/83/EG av den

3 november 1998 om kvaliteten p� dricksvatten, �ndrat genom Europaparla-
mentets och r�dets f�rordning (EG) nr 1882/2003, �n s�dant vatten som tap-
pas p� flaskor eller i beh�llare som �r avsedda f�r f�rs�ljning, och

b) spritdrycker, vin och stark�l,
5. oms�ttning av restaurang- och cateringtj�nster, med undantag f�r den del

av tj�nsten som avser spritdrycker, vin och stark�l, och

6. reparationer av cyklar med tramp- eller vevanordning, skor, l�dervaror,

kl�der och hush�llslinne.

Skatten tas ut med 6 procent av beskattningsunderlaget f�r
1. oms�ttning, unionsinternt f�rv�rv och import av f�ljande varor, om inte

annat f�ljer av 3 kap. 13 och 14 ��, under f�ruts�ttning att varorna inte helt
eller huvudsakligen �r �gnade �t reklam:

 b�cker, broschyrer, h�ften och liknande alster, �ven i form av enstaka

blad,

1 Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54.

2 Lagen omtryckt 2000:500.

3 Senaste lydelse 2016:1078.

SFS 2017:1205

Utkom fr�n trycket
den 8 december 2017

background image

2

SFS 2017:1205

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

 tidningar och tidskrifter,
 bilderb�cker, ritb�cker och m�larb�cker f�r barn,
 musiknoter, samt
 kartor, inbegripet atlaser, v�ggkartor och topografiska kartor,
2. oms�ttning, unionsinternt f�rv�rv och import av program och kataloger

f�r verksamhet som avses i 5, 6, 7 eller 10 samt annan oms�ttning �n f�r egen
verksamhet, unionsinternt f�rv�rv och import av program och kataloger f�r
verksamhet som avses i 3 kap. 18 �, allt under f�ruts�ttning att programmen
och katalogerna inte helt eller huvudsakligen �r �gnade �t reklam,

3. oms�ttning av radiotidningar samt oms�ttning, unionsinternt f�rv�rv och

import av kassettidningar, om inte annat f�ljer av 3 kap. 17 �, och av kassetter
eller n�got annat tekniskt medium som �terger en uppl�sning av inneh�llet i
en vara som omfattas av 1,

4. oms�ttning, unionsinternt f�rv�rv och import av en vara som genom

teckenspr�k, punktskrift eller annan s�dan s�rskild metod g�r skrift eller
annan information tillg�nglig s�rskilt f�r l�shandikappade, om inte annat f�l-
jer av 3 kap. 4 �,

5. tilltr�de till konserter, cirkus-, teater-, opera- eller balettf�rest�llningar

eller andra j�mf�rliga f�rest�llningar,

6. tj�nster som avses i 3 kap. 11 � 2 och 4 om verksamheten inte bedrivs av

och inte heller fortl�pande i mer �n ringa omfattning underst�ds av det all-
m�nna,

7. tilltr�de till och f�revisning av djurparker, f�revisning av naturomr�den

utanf�r t�tort samt av nationalparker, naturreservat, nationalstadsparker och
Natura 2000-omr�den,

8. uppl�telse eller �verl�telse av r�ttigheter som omfattas av 1, 4 eller 5 �

lagen (1960:729) om upphovsr�tt till litter�ra och konstn�rliga verk, dock inte
n�r det �r fr�ga om fotografier, reklamalster, system och program f�r automa-
tisk databehandling eller film, videogram eller annan j�mf�rlig upptagning
som avser information,

9. uppl�telse eller �verl�telse av r�ttighet till ljud- eller bildupptagning av

en ut�vande konstn�rs framf�rande av ett litter�rt eller konstn�rligt verk,

10. oms�ttning av tj�nster inom idrottsomr�det som anges i 3 kap. 11 a �

f�rsta stycket och som inte undantas fr�n skatteplikt enligt andra stycket
samma paragraf, och

11. personbefordran utom s�dan befordran d�r resemomentet �r av under-

ordnad betydelse.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2018.
2. �ldre best�mmelser g�ller fortfarande f�r merv�rdesskatt som h�nf�r sig

till tiden f�re ikrafttr�dandet.

P� regeringens v�gnar

PER BOLUND

Jan Larsson
(Finansdepartementet)

;