SFS 2017:1206 Lag om lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

171206.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om lag om ändring i lagen (1994:1563) om
tobaksskatt;

utfärdad den 30 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1994:1563) om to-

baksskatt

dels att 10, 29, 34 a och 40 a §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 27 a och 31 a §§, av följande ly-

delse.

10 §

2

Som upplagshavare får godkännas den som i yrkesmässig verksamhet

i Sverige avser att

1. tillverka, bearbeta eller i större omfattning lagra skattepliktiga varor,
2. för yrkesmässig försäljning till näringsidkare ta emot skattepliktiga varor

som flyttats enligt uppskovsförfarande,

3. för försäljning till näringsidkare inom EU importera skattepliktiga varor

från tredje land, eller

4. bedriva verksamhet i exportbutik enligt lagen (1999:445) om exportbuti-

ker.

För godkännande enligt första stycket krävs att den som ansöker om att bli

upplagshavare

1. är lämplig som upplagshavare med hänsyn till sina ekonomiska förhål-

landen och omständigheterna i övrigt, och

2. disponerar över ett utrymme beläget i Sverige som kan godkännas som

skatteupplag.

Upplagshavares hantering av skattepliktiga tobaksvaror ska, för att omfat-

tas av ett uppskovsförfarande, äga rum i godkänt skatteupplag.

Som skatteupplag får inte godkännas ett utrymme som används som eller är

avsett att användas som bostad.

Den som godkänns som upplagshavare ska samtidigt godkännas som re-

gistrerad avsändare.

27 a §

Om varor som flyttas under ett uppskovsförfarande inte når angiven

destination och ingen oegentlighet som innebär att varorna släpps för kon-
sumtion har konstaterats under flyttningen, ska en oegentlighet anses ha be-
gåtts här i landet och varorna beskattas här om

1. varorna avsänts från ett skatteupplag eller en importplats i Sverige, och

1 Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54.

2 Senaste lydelse 2011:285.

SFS 2017:1206

Utkom från trycket
den 8 december 2017

background image

2

SFS 2017:1206

2. det inte inom fyra månader från den tidpunkt då flyttningen inleddes en-

ligt 8 b § på ett tillfredsställande sätt visas

a) att flyttningen har avslutats i enlighet med 8 d § eller motsvarande regle-

ring i mottagarlandets lagstiftning, eller

b) på vilken plats oegentligheten har begåtts.
Skatt enligt första stycket ska betalas av den som ställt säkerhet för skatten

under flyttningen. Skatten ska tas ut enligt den skattesats som gällde vid den
tidpunkt då flyttningen inleddes.

29 §

3

För skatt som betalats i Sverige för skattepliktiga varor som därefter

flyttas till ett annat EU-land under sådana förhållanden att skatt ska betalas
där, kan återbetalning ske enligt denna paragraf efter skriftlig ansökan hos
Skatteverket.

Ansökan om återbetalning av i Sverige betald skatt vid distansförsäljning

av beskattade tobaksvaror från Sverige ska omfatta en period om ett kalender-
kvartal och ges in till Skatteverket inom tre år efter kvartalets utgång. Den
som begär återbetalning ska visa att den skatt som ansökan avser har betalats i
Sverige, samt att varorna beskattats i mottagarlandet.

I övriga fall ska den som begär återbetalning visa att den skatt som ansökan

avser har betalats i Sverige. �&terbetalning sker sedan sökanden till Skattever-
ket gett in ett dokument som visar att skatten betalats i det andra EU-landet.

Har en vara beskattats enligt 27, 27 a eller 28 §, och visar den skattskyldige

inom tre år efter det att flyttningen påbörjades att varan beskattats i ett annat
EU-land, ska den skatt som betalats i Sverige återbetalas, om det andra EU-
landets skatteanspråk är befogat.

31 a §

4

En ansökan om återbetalning enligt 29�31 §§ ska vara undertecknad

av sökanden eller av den som är ombud eller annan behörig företrädare för
sökanden.

En ansökan som lämnats för en sökande som är en juridisk person anses ha

lämnats av sökanden, om det inte är uppenbart att den som lämnade begäran
saknade behörighet att företräda sökanden.

34 a §

5

Skatteverket beslutar om skatt som avses i 27, 27 a och 28 §§. Skat-

ten ska betalas inom den tid som Skatteverket bestämmer.

Bestämmelserna i 37 kap. 9 och 10 §§ och 41 kap. skatteförfarandelagen

(2011:1244) ska gälla i tillämpliga delar vid inhämtande av uppgifter som är
av betydelse för beslut om skatt enligt 27, 27 a eller 28 § av någon annan än
den som föreläggs eller revideras.

I övrigt ska bestämmelserna i 3 kap. 4 §, 43 kap., 45�47 kap., 57 kap. 1 §,

59 kap. 11 §, 13�21 §§, 26 och 27 §§, 60 kap., 62 kap. 2 §, 63 kap. 2 §,
4�6 §§, 8�10 §§ samt 15, 16, 22 och 23 §§, 65 kap. 2�4 §§, 7, 8 och
13�15 §§ och 66�71 kap. skatteförfarandelagen gälla i tillämpliga delar.

Om den som är skattskyldig enligt 27, 27 a eller 28 § har betalat in skatt

och den inbetalda skatten överstiger vad som enligt beslut av Skatteverket
eller domstol ska betalas, ska det överskjutande beloppet återbetalas till den
skattskyldige.

3 Senaste lydelse 2011:285.

4 Tidigare 31 a § upphävd genom 2002:419.

5 Senaste lydelse 2016:1070.

background image

3

SFS 2017:1206

Före utbetalning av ett överskjutande belopp enligt fjärde stycket ska sådan

skatt enligt denna lag för vilken den skattskyldige står i skuld räknas av. Skat-
tebelopp som den skattskyldige har fått anstånd med att betala ska dock inte
räknas av.

40 a §

6

Den som i Sverige betalat skatt för tuggtobak som sedan levererats

till en köpare i ett annat EU-land ska efter ansökan medges återbetalning av
skatt, om inte annat följer av andra stycket. Den som begär återbetalning ska
visa att den skatt som ansökan avser har betalats i Sverige samt att varorna
förts ut ur landet.

Ansökan om återbetalning enligt första stycket görs skriftligen hos beskatt-

ningsmyndigheten. Ansökan ska omfatta en period om ett kalenderkvartal och
ges in till beskattningsmyndigheten inom tre år efter kvartalets utgång. �&ter-
betalning medges inte för skattebelopp som för kalenderkvartalet understiger
1 500 kronor.

En ansökan om återbetalning ska vara undertecknad av sökanden eller av

den som är ombud eller annan behörig företrädare för sökanden.

En ansökan som lämnats för en sökande som är en juridisk person anses ha

lämnats av sökanden, om det inte är uppenbart att den som lämnade begäran
saknade behörighet att företräda sökanden.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
2. Bestämmelserna i den nya 27 a § tillämpas första gången på flyttningar

som påbörjas efter ikraftträdandet.

3. Bestämmelserna i den nya 31 a § och i 40 a § i den nya lydelsen tilläm-

pas första gången på ansökningar om återbetalning efter ikraftträdandet.

4. För skatteupplag som har godkänts före ikraftträdandet gäller 10 § i den

äldre lydelsen.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Monica Falck
(Finansdepartementet)

6 Senaste lydelse 2011:285.

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017