SFS 2017:1208 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

171208.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;

utfärdad den 30 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1994:1776) om skatt

på energi

2

dels att 11 kap. 11 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 11 kap. 11 § ska utgå,
dels att nuvarande 4 kap. 2 a § ska betecknas 4 kap. 2 b §,
dels att 1 kap. 11 b och 14 §§, 4 kap. 3 §, 6 kap. 1 a §, 7 kap. 3 a § och

9 kap. 7, 8 och 11 §§ och 11 kap. 6, 10, 12, 12 a, 12 b och 14 §§ ska ha föl-
jande lydelse,

dels att det ska införas åtta nya paragrafer, 4 kap. 2 a §, 9 kap. 5 a, 5 b och

12 §§ och 11 kap. 13 a, 15, 16 och 17 §§, och närmast före 11 kap. 16 § en ny
rubrik av följande lydelse.

1 kap.

11 b §

3

Stödmottagare för skattebefrielse enligt denna lag är den som

1. förbrukat bränsle för något av de ändamål som avses i 11 a § 1–9,
2. i Sverige producerat motorbränslet eller fört in motorbränslet till Sverige

genom införsel från annat EU-land eller import från tredjeland i fall som av-
ses i 11 a § 10 eller 11,

3. förbrukat elektrisk kraft eller bränsle för framställning av värme eller

kyla som levererats för något av de ändamål som avses i 11 a § 12, eller

4. förbrukat elektrisk kraft för något av de ändamål som avses i 11 a § 13–

19.

14 §

4

Med datorhall avses en anläggning

1. där en näringsidkare, som huvudsakligen bedriver informationstjänst-

verksamhet, informationsbehandling eller uthyrning av serverutrymme och
tillhörande tjänster, utövar sådan verksamhet, och

2. vars sammanlagda installerade effekt uppgår till minst 0,1 megawatt.
Effekten för kyl- och fläktanläggningar får inte räknas med i den installe-

rade effekten enligt första stycket.

1 Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54.

2 Senaste lydelse av
11 kap. 11 § 2004:1197
4 kap. 2 a § 2009:1493.

3 Senaste lydelse 2017:408.

4 Senaste lydelse 2016:1072.

SFS 2017:1208

Utkom från trycket
den 8 december 2017

background image

2

SFS 2017:1208

4 kap.

2 a §

Om bränsle, som flyttas under ett uppskovsförfarande, inte når angi-

ven destination och ingen oegentlighet som innebär att bränslet släpps för
konsumtion har konstaterats under flyttningen, ska en oegentlighet anses ha
begåtts här i landet och bränslet beskattas här om

1. bränslet avsänts från ett skatteupplag eller en importplats i Sverige, och
2. det inte inom fyra månader från den tidpunkt då flyttningen inleddes

enligt 3 a kap. 2 § på ett tillfredsställande sätt visas

a) att flyttningen har avslutats i enlighet med 3 a kap. 4 § eller motsvarande

reglering i mottagarlandets lagstiftning, eller

b) på vilken plats oegentligheten har begåtts.
Skatt enligt första stycket ska betalas av den som ställt säkerhet för skatten

under flyttningen. Skatten ska tas ut enligt den skattesats som gällde vid den
tidpunkt då flyttningen inleddes.

3 §

5

Som upplagshavare får godkännas den som i yrkesmässig verksamhet i

Sverige avser att

1. tillverka eller bearbeta bränslen,
2. på flygplats lagra flygfotogen (KN-nr 2710 19 21), som flyttats under ett

uppskovsförfarande, för försäljning till förbrukning i luftfartyg när luftfarty-
get inte används för privat ändamål, eller

3. i större omfattning hålla bränslen i lager.
För godkännande enligt första stycket krävs att den som ansöker om att bli

upplagshavare

1. är lämplig som upplagshavare med hänsyn till sina ekonomiska förhål-

landen och omständigheterna i övrigt, och

2. disponerar över ett utrymme beläget i Sverige som kan godkännas som

skatteupplag.

Upplagshavares hantering av skattepliktigt bränsle ska, för att omfattas av

ett uppskovsförfarande, äga rum i godkänt skatteupplag.

Som skatteupplag får inte godkännas ett utrymme som används som eller är

avsett att användas som bostad.

Den som godkänns som upplagshavare ska samtidigt godkännas som

registrerad avsändare.

6 kap.

1 a §

6

Skatteverket beslutar om skatt som avses i 4 kap. 2–2 b §§. Skatten

ska betalas inom den tid som Skatteverket bestämmer.

Bestämmelserna i 37 kap. 9 och 10 §§ och 41 kap. skatteförfarandelagen

(2011:1244) ska gälla i tillämpliga delar vid inhämtande av uppgifter som är
av betydelse för beslut om skatt enligt 4 kap. 2, 2 a eller 2 b § av någon annan
än den som föreläggs eller revideras.

I övrigt ska bestämmelserna i 3 kap. 4 §, 43 kap., 45–47 kap., 57 kap. 1 §,

59 kap. 11 §, 13–21 §§, 26 och 27 §§, 60 kap., 62 kap. 2 §, 63 kap. 2 §,
4–6 §§, 8–10 §§ samt 15, 16, 22 och 23 §§, 65 kap. 2–4 §§, 7, 8 och
13–15 §§ och 66–71 kap. skatteförfarandelagen gälla i tillämpliga delar.

5 Senaste lydelse 2010:1820.

6 Senaste lydelse 2016:1072.

background image

3

SFS 2017:1208

Om den som är skattskyldig enligt 4 kap. 2, 2 a eller 2 b § har betalat in

skatt och den inbetalda skatten överstiger vad som enligt beslut av Skattever-
ket eller domstol ska betalas, ska det överskjutande beloppet återbetalas till
den skattskyldige.

Före utbetalning av ett överskjutande belopp enligt fjärde stycket ska sådan

skatt enligt denna lag för vilken den skattskyldige står i skuld räknas av. Skat-
tebelopp som den skattskyldige har fått anstånd med att betala ska dock inte
räknas av.

7 kap.

3 a §

7

För andra bränslen än de som anges i 2 kap. 1 § första stycket 1, 2

eller 3 får en skattskyldig som har förbrukat eller sålt bränslet som motor-
bränsle göra avdrag för

1. energiskatt med 100 procent och koldioxidskatt med 100 procent på den

andel av motorbränslet som framställts av biomassa och som utgör fettsyra-
metylester (Fame) enligt KN-nr 3824 90 99,

2. energiskatt med 100 procent och koldioxidskatt med 100 procent på den

andel av ett motorbränsle för gnisttända motorer enligt KN-nr 3824 90 99
som framställts av biomassa och som utgör etanol, och

3. energiskatt med 100 procent och koldioxidskatt med 100 procent på den

andel av motorbränslet som utgörs av någon annan beståndsdel än som anges
i 1 eller 2 och som framställts av biomassa.

Avdrag får göras upp till ett belopp som motsvarar skatten på den andel av

motorbränslet som utgörs av en eller flera beståndsdelar som framställts av
biomassa.

Första stycket gäller endast om
1. motorbränslet eller beståndsdelen omfattas av ett hållbarhetsbesked

enligt 3 kap. lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och
flytande biobränslen och av ett anläggningsbesked enligt 3 a kap. samma lag,

2. stödmottagaren inte är ett företag utan rätt till statligt stöd, och
3. uppgift lämnas om avdragets fördelning på stödmottagare.
Första stycket gäller dock inte för biogas.

9 kap.

5 a §

Beskattningsmyndigheten medger efter ansökan från förbrukaren åter-

betalning av skatt på elektrisk kraft som denne förbrukat för framställning av
värme eller kyla som levererats för förbrukning i datorhall. Med förbrukning
för framställning av värme eller kyla avses även sådan förbrukning som skett
i samband med framställningen för drift av pumpar, fläktar och andra hjälpan-
ordningar som är nödvändiga för driften av anläggningen.

Återbetalning medges med den del av energiskatten som överstiger 0,5 öre

per kilowattimme.

5 b §

Om elektrisk kraft och ett eller flera bränslen förbrukats samtidigt för

framställning av värme eller kyla enligt 5 eller 5 a §, ska energislagen vid be-
räkning av återbetalningen fördelas genom proportionering i förhållande till
respektive energislag. Fördelningen mellan respektive bränsle får dock väljas

7 Senaste lydelse 2016:791.

background image

4

SFS 2017:1208

fritt. Motsvarande gäller elektrisk kraft om den elektriska kraft som förbru-
kats vid framställningen av värmen eller kylan till någon del utgörs av elek-
trisk kraft som inte är skattepliktig eller elektrisk kraft för vilken en lägre
skattenivå än den som anges i 11 kap. 3 § kan uppnås enligt bestämmelser i
denna lag.

7 §

8

Ansökan om återbetalning eller kompensation enligt 2–6 §§ ska om-

fatta en period om ett kalenderkvartal och ska lämnas elektroniskt. I fråga om
återbetalning enligt 2 § som görs med stöd av 6 a kap. 1 § 10, 11 eller 2 a §
ska dock återbetalningen omfatta en period om ett kalenderår. Om sökanden
beräknas förbruka bränsle i större omfattning, får dock beskattningsmyndig-
heten medge att ansökan görs per kalenderkvartal. Ett sådant beslut får åter-
kallas om sökanden begär det eller förutsättningar för medgivande inte finns.

Ansökan om återbetalning eller kompensation ska lämnas in till beskatt-

ningsmyndigheten inom tre år efter utgången av kalenderåret respektive
kalenderkvartalet.

8 §

9

Rätt till återbetalning eller kompensation enligt 2, 3 och 6 §§ föreligger

endast när ersättningen för ett kalenderkvartal uppgår till

1. minst 1 000 kronor i fall som avses i 2 eller 6 §, och
2. minst 500 kronor i fall som avses i 3 §.
Sådan återbetalning enligt 2 § som görs med stöd av 6 a kap. 1 § 10, 11

eller 2 a § får dock göras när den sammanlagda ersättningen uppgår till minst
500 kronor per kalenderår.

Rätt till återbetalning enligt 5 och 5 a §§ föreligger endast för den del av

den sammanlagda ersättningen som överstiger 2 000 kronor per kalenderkvar-
tal och endast om

1. stödmottagaren inte är ett företag utan rätt till statligt stöd, och
2. sökanden lämnar uppgifter om stödmottagare.
Kraven i tredje stycket 2 gäller endast uppgifter om stödmottagare vars

sammanlagda nedsättning inom stödordningen genom återbetalningen över-
stiger 50 000 euro under kalenderåret.

11 §

10

Har bränsle beskattats enligt 4 kap. 2, 2 a eller 2 b §, och visar den

skattskyldige inom tre år efter det att flyttningen påbörjades att bränslet be-
skattats i ett annat EU-land, ska den skatt som betalats i Sverige återbetalas,
om det andra EU-landets skatteanspråk är befogat.

12 §

11

En ansökan om återbetalning eller kompensation enligt 2–6 §§, 8 a §

eller 10–11 §§ ska vara undertecknad av sökanden eller av den som är ombud
eller annan behörig företrädare för sökanden.

En ansökan som lämnats för en sökande som är en juridisk person anses ha

lämnats av sökanden, om det inte är uppenbart att den som lämnade begäran
saknade behörighet att företräda sökanden.

8 Senaste lydelse 2016:505.

9 Senaste lydelse 2016:505.

10 Senaste lydelse 2011:287.

11 Tidigare 9 kap. 12 § upphävd genom 2002:422.

background image

5

SFS 2017:1208

11 kap.

6 §

12

Som frivilligt skattskyldig får godkännas den som beräknas förbruka

mer än 10 gigawattimmar elektrisk kraft per kalenderår

1. i tåg eller annat spårbundet transportmedel eller för motordrift eller upp-

värmning i omedelbart samband med sådan förbrukning,

2. i huvudsak för kemisk reduktion eller i huvudsak för elektrolytiska pro-

cesser,

3. vid sådan framställning av produkter som avses i 6 a kap. 1 § 6,
4. i metallurgiska processer eller vid tillverkning av mineraliska produkter

under förutsättning att det ingående materialet genom uppvärmning i ugnar
har förändrats kemiskt eller dess inre fysikaliska struktur har förändrats, i den
utsträckning förbrukningen inte omfattas av föregående punkter,

5. i tillverkningsprocessen i industriell verksamhet, i den utsträckning för-

brukningen inte omfattas av föregående punkter, eller

6. i en datorhall.
För ett sådant godkännande krävs att den sökande är lämplig som frivilligt

skattskyldig med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständighet-
erna i övrigt.

Godkännande som frivilligt skattskyldig ska återkallas om förutsättning-

arna för godkännande inte längre finns eller om den frivilligt skattskyldige
begär det. Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat
anges i beslutet.

10 §

13

Den som är skattskyldig för energiskatt på elektrisk kraft får göra av-

drag för skatt på elektrisk kraft, om

1. denne framställt den elektriska kraften från förnybara källor i en anlägg-

ning med en sammanlagd installerad generatoreffekt av mindre än 50 kilo-
watt, och

2. den elektriska kraften inte har överförts till ett ledningsnät som omfattas

av en nätkoncession som meddelats med stöd av 2 kap. ellagen (1997:857).

Den installerade generatoreffekten ska för elektrisk kraft som framställs

från

1. vind eller vågor, i stället motsvaras av 125 kilowatt installerad gene-

ratoreffekt,

2. sol, i stället motsvaras av 255 kilowatt installerad toppeffekt, och
3. annan energikälla utan generator, i stället motsvaras av 50 kilowatt

installerad effekt.

När elektrisk kraft framställs från olika energikällor ska, vid bedömningen

av förutsättningarna i första stycket 1, de installerade effekterna läggas sam-
man. Vid sammanläggningen ska de effekter som anges i andra stycket först
räknas om till motsvarande 50 kilowatt installerad generatoreffekt vid bedöm-
ningen av förutsättningarna i första stycket 1.

Avdrag enligt första stycket medges med skillnaden mellan den skattesats

som gällde vid skattskyldighetens inträde och 0,5 öre per förbrukad kilo-
wattimme elektrisk kraft. Avdrag enligt första stycket får endast medges i den
utsträckning avdragsrätt inte följer av föregående bestämmelser.

12 Senaste lydelse 2016:1072.

13 Senaste lydelse 2017:408.

background image

6

SFS 2017:1208

12 §

14

Efter ansökan från förbrukaren beslutar beskattningsmyndigheten om

återbetalning av energiskatten på den elektriska kraft som denne förbrukat i
yrkesmässig jordbruks- eller skogsbruksverksamhet.

Rätt till återbetalning föreligger endast för skillnaden mellan det betalda

skattebeloppet och 0,5 öre per kilowattimme. Återbetalning får dock endast
göras när skillnaden uppgår till minst 500 kronor per kalenderår.

12 a §

15

Efter ansökan från förbrukaren beslutar beskattningsmyndigheten

om återbetalning av energiskatten på den elektriska kraft som denne förbrukat
i yrkesmässig vattenbruksverksamhet.

Återbetalning får endast göras om sökanden omfattas av kategorin små och

medelstora företag enligt bilaga 1 i kommissionens förordning (EU) nr
1388/2014 av den 16 december 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd
till företag som är verksamma inom produktion, beredning och saluföring av
fiskeri- och vattenbruksprodukter förklaras förenliga med den inre marknaden
enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget.

Rätt till återbetalning föreligger endast för skillnaden mellan det betalda

skattebeloppet och 0,5 öre per kilowattimme. Återbetalning får dock endast
göras när skillnaden uppgår till minst 500 kronor per kalenderår.

12 b §

16

Efter ansökan från förbrukaren beslutar beskattningsmyndigheten

om återbetalning av energiskatten på den elektriska kraft som denne förbrukat
som landström.

Rätt till återbetalning föreligger endast för skillnaden mellan det betalda

skattebeloppet och 0,5 öre per kilowattimme.

13 a §

Efter ansökan från en förbrukare som inte är skattskyldig beslutar

beskattningsmyndigheten om återbetalning av energiskatten på den elektriska
kraft som denne förbrukat

1. i tåg eller annat spårbundet transportmedel eller för motordrift eller upp-

värmning i omedelbart samband med sådan förbrukning,

2. i huvudsak för kemisk reduktion eller i huvudsak för elektrolytiska pro-

cesser,

3. vid sådan framställning av produkter som avses i 6 a kap. 1 § 6,
4. i metallurgiska processer eller vid tillverkning av mineraliska produkter

under förutsättning att det ingående materialet genom uppvärmning i ugnar
har förändrats kemiskt eller dess inre fysikaliska struktur har förändrats, i den
utsträckning rätt till återbetalning inte följer av 2.

Återbetalning får dock endast göras för den del som överstiger

2 000 kronor per kalenderår.

14 §

17

Efter ansökan från en förbrukare som inte är skattskyldig beslutar

beskattningsmyndigheten om återbetalning av energiskatten på den elektriska
kraft som denne förbrukat i tillverkningsprocessen i industriell verksamhet.

Rätt till återbetalning föreligger endast för skillnaden mellan det betalda

skattebeloppet och 0,5 öre per kilowattimme och endast i den utsträckning

14 Senaste lydelse 2016:1072.

15 Senaste lydelse 2016:1072.

16 Senaste lydelse 2016:1072.

17 Senaste lydelse 2016:1072.

background image

7

SFS 2017:1208

rätt till återbetalning inte följer av föregående bestämmelser. Återbetalning
får dock endast göras för den del som överstiger 8 000 kronor per kalenderår.

15 §

Efter ansökan från en förbrukare som inte är skattskyldig beslutar

beskattningsmyndigheten om återbetalning av energiskatten på den elektriska
kraft som denne förbrukat i en datorhall.

Rätt till återbetalning föreligger endast för skillnaden mellan det betalda

skattebeloppet och 0,5 öre per kilowattimme. Återbetalning får dock endast
göras för den del som överstiger 8 000 kronor per kalenderår.

Vissa villkor för avdrag och återbetalning av skatt

16 §

Ansökan om återbetalning av energiskatt på elektrisk kraft enligt 12–

15 §§ ska omfatta ett kalenderår. Om sökanden beräknas förbruka minst
150 000 kilowattimmar per kalenderår för dessa nedsättningsberättigande
ändamål, får dock beskattningsmyndigheten medge att ansökan görs per
kalendermånad. Ett sådant beslut får återkallas om sökanden begär det eller
förutsättningar för medgivande inte längre finns.

Ansökan om återbetalning ska lämnas elektroniskt. Det gäller dock inte för

återbetalning enligt 12 b §.

Ansökan om återbetalning ska lämnas in till beskattningsmyndigheten

inom tre år efter utgången av kalenderåret respektive kalendermånaden och
vara undertecknad av sökanden eller av den som är ombud eller annan behö-
rig företrädare för sökanden.

En ansökan som lämnats för en sökande som är juridisk person anses ha

lämnats av sökanden, om det inte är uppenbart att den som lämnade ansökan
saknade behörighet att företräda sökanden.

17 §

Avdrag eller återbetalning enligt 9 § första stycket 6, 7 eller 8 eller

enligt 10, 12, 12 a, 12 b, 14 eller 15 § medges endast om

1. stödmottagaren inte är ett företag utan rätt till statligt stöd, och
2. den skattskyldige respektive sökanden lämnar uppgifter om stödmotta-

gare och stödets fördelning mellan stödmottagare.

Kraven i första stycket 2 gäller endast uppgifter om stödmottagare vars

sammanlagda nedsättning inom stödordningen genom avdraget eller återbe-
talningen överstiger 50 000 euro under kalenderåret. För avdrag enligt 10 §
och återbetalning enligt 12 a § gäller kraven i första stycket 2 för uppgifter
om stödmottagare vars sammanlagda nedsättning inom stödordningen genom
avdraget eller återbetalningen överstiger 15 000 euro under kalenderåret.

1. Denna lag träder i kraft den 15 december 2017 i fråga om 11 kap. 6 §

och i övrigt den 1 januari 2018.

2. Bestämmelserna i den nya 4 kap. 2 a § tillämpas första gången på flytt-

ningar som påbörjas efter ikraftträdandet.

3. För skatteupplag som har godkänts före ikraftträdandet gäller 4 kap. 3 § i

den äldre lydelsen.

4. För ansökningar om återbetalningar eller kompensation före ikraftträ-

dandet gäller 9 kap. 7 § i den äldre lydelsen.

5. Bestämmelserna i den nya 9 kap. 12 § tillämpas första gången på ansök-

ningar om återbetalning eller kompensation efter ikraftträdandet.

background image

8

SFS 2017:1208

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

6. Ett godkännande som frivilligt skattskyldig för ändamål i 11 kap. 6 §

första stycket 1–4 gäller tidigast från och med den 1 januari 2018.

7. Ett medgivande från Skatteverket om kvartalsvis återbetalning enligt

11 kap. 12 a, 12 b och 14 §§ i den äldre lydelsen ska från och med den 1 janu-
ari 2018 anses vara ett medgivande om månatlig återbetalning enligt 11 kap.
16 §.

8. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig

till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

;