SFS 2017:1210 Lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter

171210.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:CGNCEB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:CGNCEC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:CGNCEC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:CGNCEB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:CGNCEC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:CGNCEC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:CGNCEB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:CGNCEB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:CGNCEC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:CGNCEB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:CGNCEB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:CGNCEB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:CGNCEC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:CGNCEC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:8px;font-family:CGNCEB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;font-family:CGNCGD+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft25{font-size:14px;font-family:CGNCJD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:7px;font-family:CGNCEB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft27{font-size:12px;font-family:CGNCEB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft28{font-size:14px;line-height:17px;font-family:CGNCEB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:CGNCEB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:15px;font-family:CGNCEC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;line-height:17px;font-family:CGNCEB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:8px;font-family:CGNCEB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1998:506) om <br/>punktskattekontroll av transporter m.m. av <br/>alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter;</b></p> <p style="position:absolute;top:287px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 30 november 2017.</p> <p style="position:absolute;top:322px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 1 kap. 5 a och 6 ��, 2 kap. 6 � och</p> <p style="position:absolute;top:339px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">4 kap. 1 � lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av<br/>alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:342px;white-space:nowrap" class="ft13">2 ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:401px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:427px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>5 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:425px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:426px;left:124px;white-space:nowrap" class="ft10">I fall d� de regler om elektroniska administrativa dokument, adminis-</p> <p style="position:absolute;top:444px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">trativa referenskoder, ers�ttningsdokument, f�renklade ledsagardokument<br/>och s�kerhet som f�reskrivs i lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen<br/>(1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt p� energi inte �r<br/>till�mpliga g�ller i st�llet andra stycket f�r flyttningar av punktskattepliktiga<br/>varor.</p> <p style="position:absolute;top:531px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Varorna ska under flyttning omfattas och �tf�ljas av dokument i den</p> <p style="position:absolute;top:548px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">utstr�ckning som f�ljer av artikel 21, 24, 34 eller 40 i det direktiv som anges i<br/>1 �. N�r varorna omfattas av ett elektroniskt administrativt dokument enligt<br/>artikel 21 i samma direktiv, ska de �tf�ljas av en s�dan administrativ refe-<br/>renskod som avses i artikel 21.6 i direktivet. Varorna ska �ven omfattas av<br/>s�kerhet f�r betalning av skatt i den utstr�ckning som f�ljer av artikel 18, 34<br/>eller 36 i direktivet.</p> <p style="position:absolute;top:670px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:668px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">4</p> <p style="position:absolute;top:670px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">En punktskattepliktig vara f�r flyttas endast om de krav i fr�ga om</p> <p style="position:absolute;top:687px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">elektroniskt administrativt dokument, administrativ referenskod, ers�ttnings-<br/>dokument, f�renklat ledsagardokument, f�ljedokument f�r transport av vin-<br/>produkter, s�kerhet och anm�lningsskyldighet �r uppfyllda som f�ljer av de<br/>lagar som anges i 2 � eller av best�mmelser som avses i 5 a �.</p> <p style="position:absolute;top:757px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">En flyttning av punktskattepliktiga varor anses inte ha skett i strid med f�r-</p> <p style="position:absolute;top:774px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">sta stycket om det elektroniska administrativa dokument avseende flyttningen<br/>eller det ers�ttningsdokument, f�renklat ledsagardokument eller f�ljedoku-<br/>ment f�r transport av vinprodukter som �tf�ljer varorna, inneh�ller endast<br/>sm�rre brister.</p> <p style="position:absolute;top:885px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54.</p> <p style="position:absolute;top:898px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2006:1510.</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">3 Senaste lydelse 2012:679.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">4 Senaste lydelse 2013:1076.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2017:1210</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 8 december 2017</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2017:1210</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">F�rsta stycket g�ller inte punktskattepliktiga varor som �terutf�rs enligt</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft28">3 kap. 1 � femte stycket eller 17 a � andra stycket lagen (1996:701) om Tull-<br/>verkets befogenheter vid Sveriges gr�ns mot ett annat land inom Europeiska<br/>unionen.</p> <p style="position:absolute;top:147px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>2 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:173px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:171px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft23">5</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft20">F�rare �r</p> <p style="position:absolute;top:170px;left:270px;white-space:nowrap" class="ft24"> skyldiga att se till att administrativ referenskod, ers�ttnings-</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft28">dokument, f�renklat ledsagardokument och f�ljedokument f�r transport av<br/>vinprodukter f�ljer med transporten i enlighet med 1 kap. 6 �. Vid en trans-<br/>portkontroll ska f�raren tillhandah�lla Tullverket tillg�ngliga administrativa<br/>referenskoder, ers�ttningsdokument, f�renklade ledsagardokument och f�lje-<br/>dokument f�r transport av vinprodukter.</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Om punktskattepliktiga varor under p�g�ende flyttning f�rvaras i en lokal</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft28">f�r p�-, av- eller omlastning, �r den som �ger lokalen eller, om lokalen �r upp-<br/>l�ten till n�gon annan, den som innehar nyttjander�tt till lokalen skyldig att se<br/>till att de handlingar som anges i f�rsta stycket f�ljer med varorna samt att<br/>dessa vid transportkontroll tillhandah�lls Tullverket.</p> <p style="position:absolute;top:390px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>4 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:416px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:414px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft23">6</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft20">En s�rskild avgift (<i>transporttill�gg</i>) ska p�f�ras en avs�ndande upp-</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">lagshavare eller registrerad avs�ndare om</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">1. administrativ referenskod eller ers�ttningsdokument inte f�ljer med</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">transporten i den utstr�ckning som f�ljer av 1 kap. 6 �, eller</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">2. s�kerhet inte st�llts f�r transporten i den utstr�ckning som f�ljer av</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">1 kap. 6 �.</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft28">Transporttill�gg ska p�f�ras en<br/>1. skattskyldig om anm�lningsskyldighet eller skyldighet att st�lla s�kerhet</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft28">som f�ljer av 17 � lagen (1994:1563) om tobaksskatt, 16 � lagen (1994:1564)<br/>om alkoholskatt eller 4 kap. 11 � lagen (1994:1776) om skatt p� energi inte<br/>iakttagits, eller</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">2. s�ljare som vid distansf�rs�ljning enligt 16 eller 16 b � lagen om tobaks-</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft28">skatt, 15 eller 15 b � lagen om alkoholskatt eller 4 kap. 9 eller 9 b � lagen om<br/>skatt p� energi inte st�llt s�kerhet p� f�reskrivet s�tt.</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Transporttill�gg ska p�f�ras en f�rare som inte har med sig f�reskrivet f�r-</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft28">enklat ledsagardokument vid flyttning av punktskattepliktiga varor som<br/>beskattats i ett annat EU-land.</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Transporttill�gg ska p�f�ras den som �ger eller, om en s�dan lokal �r upp-</p> <p style="position:absolute;top:729px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft28">l�ten till n�gon annan, den som innehar nyttjander�tt till lokal d�r punktskat-<br/>tepliktiga varor f�rvaras f�r p�-, av- eller omlastning under en p�g�ende flytt-<br/>ning, om f�reskrivet f�renklat ledsagardokument vid flyttning av punktskatte-<br/>pliktiga varor som beskattats i ett annat EU-land inte tillhandah�lls vid trans-<br/>portkontrollen.</p> <p style="position:absolute;top:816px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Transporttill�gget �r fyrtio procent av de punktskatter som bel�per p� eller</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft28">kan antas bel�pa p� de varor f�r vilka best�mmelserna i f�rsta, andra, tredje<br/>eller fj�rde stycket inte iakttagits.</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">5 Senaste lydelse 2012:679.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">6 Senaste lydelse 2012:679.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2017:1210</b></p> <p style="position:absolute;top:69px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft32">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2018. <br/>2. Best�mmelserna i 1 kap. 5 a och 6 �� och 2 kap. 6 � i den nya lydelsen</p> <p style="position:absolute;top:104px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">till�mpas f�rsta g�ngen p� flyttningar som p�b�rjas efter ikrafttr�dandet.</p> <p style="position:absolute;top:121px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">3. I �vrigt g�ller �ldre best�mmelser fortfarande f�r f�rh�llanden som h�n-</p> <p style="position:absolute;top:139px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">f�r sig till tiden f�re ikrafttr�dandet.</p> <p style="position:absolute;top:174px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:208px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">PER BOLUND</p> <p style="position:absolute;top:226px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft32">Monica Falck<br/>(Finansdepartementet)</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft40">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft40">Elanders Sverige AB, 2017</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1998:506) om
punktskattekontroll av transporter m.m. av
alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter;

utf�rdad den 30 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 1 kap. 5 a och 6 ��, 2 kap. 6 � och

4 kap. 1 � lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av
alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter

2 ska ha f�ljande lydelse.

1 kap.

5 a �

3

I fall d� de regler om elektroniska administrativa dokument, adminis-

trativa referenskoder, ers�ttningsdokument, f�renklade ledsagardokument
och s�kerhet som f�reskrivs i lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen
(1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt p� energi inte �r
till�mpliga g�ller i st�llet andra stycket f�r flyttningar av punktskattepliktiga
varor.

Varorna ska under flyttning omfattas och �tf�ljas av dokument i den

utstr�ckning som f�ljer av artikel 21, 24, 34 eller 40 i det direktiv som anges i
1 �. N�r varorna omfattas av ett elektroniskt administrativt dokument enligt
artikel 21 i samma direktiv, ska de �tf�ljas av en s�dan administrativ refe-
renskod som avses i artikel 21.6 i direktivet. Varorna ska �ven omfattas av
s�kerhet f�r betalning av skatt i den utstr�ckning som f�ljer av artikel 18, 34
eller 36 i direktivet.

6 �

4

En punktskattepliktig vara f�r flyttas endast om de krav i fr�ga om

elektroniskt administrativt dokument, administrativ referenskod, ers�ttnings-
dokument, f�renklat ledsagardokument, f�ljedokument f�r transport av vin-
produkter, s�kerhet och anm�lningsskyldighet �r uppfyllda som f�ljer av de
lagar som anges i 2 � eller av best�mmelser som avses i 5 a �.

En flyttning av punktskattepliktiga varor anses inte ha skett i strid med f�r-

sta stycket om det elektroniska administrativa dokument avseende flyttningen
eller det ers�ttningsdokument, f�renklat ledsagardokument eller f�ljedoku-
ment f�r transport av vinprodukter som �tf�ljer varorna, inneh�ller endast
sm�rre brister.

1 Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2006:1510.

3 Senaste lydelse 2012:679.

4 Senaste lydelse 2013:1076.

SFS 2017:1210

Utkom fr�n trycket
den 8 december 2017

background image

2

SFS 2017:1210

F�rsta stycket g�ller inte punktskattepliktiga varor som �terutf�rs enligt

3 kap. 1 � femte stycket eller 17 a � andra stycket lagen (1996:701) om Tull-
verkets befogenheter vid Sveriges gr�ns mot ett annat land inom Europeiska
unionen.

2 kap.

6 �

5

F�rare �r

skyldiga att se till att administrativ referenskod, ers�ttnings-

dokument, f�renklat ledsagardokument och f�ljedokument f�r transport av
vinprodukter f�ljer med transporten i enlighet med 1 kap. 6 �. Vid en trans-
portkontroll ska f�raren tillhandah�lla Tullverket tillg�ngliga administrativa
referenskoder, ers�ttningsdokument, f�renklade ledsagardokument och f�lje-
dokument f�r transport av vinprodukter.

Om punktskattepliktiga varor under p�g�ende flyttning f�rvaras i en lokal

f�r p�-, av- eller omlastning, �r den som �ger lokalen eller, om lokalen �r upp-
l�ten till n�gon annan, den som innehar nyttjander�tt till lokalen skyldig att se
till att de handlingar som anges i f�rsta stycket f�ljer med varorna samt att
dessa vid transportkontroll tillhandah�lls Tullverket.

4 kap.

1 �

6

En s�rskild avgift (transporttill�gg) ska p�f�ras en avs�ndande upp-

lagshavare eller registrerad avs�ndare om

1. administrativ referenskod eller ers�ttningsdokument inte f�ljer med

transporten i den utstr�ckning som f�ljer av 1 kap. 6 �, eller

2. s�kerhet inte st�llts f�r transporten i den utstr�ckning som f�ljer av

1 kap. 6 �.

Transporttill�gg ska p�f�ras en
1. skattskyldig om anm�lningsskyldighet eller skyldighet att st�lla s�kerhet

som f�ljer av 17 � lagen (1994:1563) om tobaksskatt, 16 � lagen (1994:1564)
om alkoholskatt eller 4 kap. 11 � lagen (1994:1776) om skatt p� energi inte
iakttagits, eller

2. s�ljare som vid distansf�rs�ljning enligt 16 eller 16 b � lagen om tobaks-

skatt, 15 eller 15 b � lagen om alkoholskatt eller 4 kap. 9 eller 9 b � lagen om
skatt p� energi inte st�llt s�kerhet p� f�reskrivet s�tt.

Transporttill�gg ska p�f�ras en f�rare som inte har med sig f�reskrivet f�r-

enklat ledsagardokument vid flyttning av punktskattepliktiga varor som
beskattats i ett annat EU-land.

Transporttill�gg ska p�f�ras den som �ger eller, om en s�dan lokal �r upp-

l�ten till n�gon annan, den som innehar nyttjander�tt till lokal d�r punktskat-
tepliktiga varor f�rvaras f�r p�-, av- eller omlastning under en p�g�ende flytt-
ning, om f�reskrivet f�renklat ledsagardokument vid flyttning av punktskatte-
pliktiga varor som beskattats i ett annat EU-land inte tillhandah�lls vid trans-
portkontrollen.

Transporttill�gget �r fyrtio procent av de punktskatter som bel�per p� eller

kan antas bel�pa p� de varor f�r vilka best�mmelserna i f�rsta, andra, tredje
eller fj�rde stycket inte iakttagits.

5 Senaste lydelse 2012:679.

6 Senaste lydelse 2012:679.

background image

3

SFS 2017:1210

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2018.
2. Best�mmelserna i 1 kap. 5 a och 6 �� och 2 kap. 6 � i den nya lydelsen

till�mpas f�rsta g�ngen p� flyttningar som p�b�rjas efter ikrafttr�dandet.

3. I �vrigt g�ller �ldre best�mmelser fortfarande f�r f�rh�llanden som h�n-

f�r sig till tiden f�re ikrafttr�dandet.

P� regeringens v�gnar

PER BOLUND

Monica Falck
(Finansdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

;