SFS 2017:1210 Lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter

171210.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:506) om
punktskattekontroll av transporter m.m. av
alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter;

utfärdad den 30 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 5 a och 6 §§, 2 kap. 6 § och

4 kap. 1 § lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av
alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter

2 ska ha följande lydelse.

1 kap.

5 a §

3

I fall då de regler om elektroniska administrativa dokument, adminis-

trativa referenskoder, ersättningsdokument, förenklade ledsagardokument
och säkerhet som föreskrivs i lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen
(1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt på energi inte är
tillämpliga gäller i stället andra stycket för flyttningar av punktskattepliktiga
varor.

Varorna ska under flyttning omfattas och åtföljas av dokument i den

utsträckning som följer av artikel 21, 24, 34 eller 40 i det direktiv som anges i
1 §. När varorna omfattas av ett elektroniskt administrativt dokument enligt
artikel 21 i samma direktiv, ska de åtföljas av en sådan administrativ refe-
renskod som avses i artikel 21.6 i direktivet. Varorna ska även omfattas av
säkerhet för betalning av skatt i den utsträckning som följer av artikel 18, 34
eller 36 i direktivet.

6 §

4

En punktskattepliktig vara får flyttas endast om de krav i fråga om

elektroniskt administrativt dokument, administrativ referenskod, ersättnings-
dokument, förenklat ledsagardokument, följedokument för transport av vin-
produkter, säkerhet och anmälningsskyldighet är uppfyllda som följer av de
lagar som anges i 2 § eller av bestämmelser som avses i 5 a §.

En flyttning av punktskattepliktiga varor anses inte ha skett i strid med för-

sta stycket om det elektroniska administrativa dokument avseende flyttningen
eller det ersättningsdokument, förenklat ledsagardokument eller följedoku-
ment för transport av vinprodukter som åtföljer varorna, innehåller endast
smärre brister.

1 Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2006:1510.

3 Senaste lydelse 2012:679.

4 Senaste lydelse 2013:1076.

SFS 2017:1210

Utkom från trycket
den 8 december 2017

background image

2

SFS 2017:1210

Första stycket gäller inte punktskattepliktiga varor som återutförs enligt

3 kap. 1 § femte stycket eller 17 a § andra stycket lagen (1996:701) om Tull-
verkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska
unionen.

2 kap.

6 §

5

Förare är

skyldiga att se till att administrativ referenskod, ersättnings-

dokument, förenklat ledsagardokument och följedokument för transport av
vinprodukter följer med transporten i enlighet med 1 kap. 6 §. Vid en trans-
portkontroll ska föraren tillhandahålla Tullverket tillgängliga administrativa
referenskoder, ersättningsdokument, förenklade ledsagardokument och följe-
dokument för transport av vinprodukter.

Om punktskattepliktiga varor under pågående flyttning förvaras i en lokal

för på-, av- eller omlastning, är den som äger lokalen eller, om lokalen är upp-
låten till någon annan, den som innehar nyttjanderätt till lokalen skyldig att se
till att de handlingar som anges i första stycket följer med varorna samt att
dessa vid transportkontroll tillhandahålls Tullverket.

4 kap.

1 §

6

En särskild avgift (transporttillägg) ska påföras en avsändande upp-

lagshavare eller registrerad avsändare om

1. administrativ referenskod eller ersättningsdokument inte följer med

transporten i den utsträckning som följer av 1 kap. 6 §, eller

2. säkerhet inte ställts för transporten i den utsträckning som följer av

1 kap. 6 §.

Transporttillägg ska påföras en
1. skattskyldig om anmälningsskyldighet eller skyldighet att ställa säkerhet

som följer av 17 § lagen (1994:1563) om tobaksskatt, 16 § lagen (1994:1564)
om alkoholskatt eller 4 kap. 11 § lagen (1994:1776) om skatt på energi inte
iakttagits, eller

2. säljare som vid distansförsäljning enligt 16 eller 16 b § lagen om tobaks-

skatt, 15 eller 15 b § lagen om alkoholskatt eller 4 kap. 9 eller 9 b § lagen om
skatt på energi inte ställt säkerhet på föreskrivet sätt.

Transporttillägg ska påföras en förare som inte har med sig föreskrivet för-

enklat ledsagardokument vid flyttning av punktskattepliktiga varor som
beskattats i ett annat EU-land.

Transporttillägg ska påföras den som äger eller, om en sådan lokal är upp-

låten till någon annan, den som innehar nyttjanderätt till lokal där punktskat-
tepliktiga varor förvaras för på-, av- eller omlastning under en pågående flytt-
ning, om föreskrivet förenklat ledsagardokument vid flyttning av punktskatte-
pliktiga varor som beskattats i ett annat EU-land inte tillhandahålls vid trans-
portkontrollen.

Transporttillägget är fyrtio procent av de punktskatter som belöper på eller

kan antas belöpa på de varor för vilka bestämmelserna i första, andra, tredje
eller fjärde stycket inte iakttagits.

5 Senaste lydelse 2012:679.

6 Senaste lydelse 2012:679.

background image

3

SFS 2017:1210

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
2. Bestämmelserna i 1 kap. 5 a och 6 §§ och 2 kap. 6 § i den nya lydelsen

tillämpas första gången på flyttningar som påbörjas efter ikraftträdandet.

3. I övrigt gäller äldre bestämmelser fortfarande för förhållanden som hän-

för sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Monica Falck
(Finansdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017