SFS 2017:1211 Lag om ändring i lagen (1999:673) om skatt på avfall

171211.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:673) om skatt på avfall;

utfärdad den 30 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 § lagen (1999:673) om skatt på

avfall ska ha följande lydelse.

4 §

2

Avfallsskatt ska betalas med 500 kronor per ton avfall.

För kalenderåret 2019 och efterföljande kalenderår ska avfallsskatt betalas

med belopp som efter en årlig omräkning motsvarar det i första stycket
angivna skattebeloppet multiplicerat med det jämförelsetal, uttryckt i procent,
som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni månad året när-
mast före det år beräkningen avser och prisläget i juni 2017 med ett årligt
tillägg av två procentenheter.

Beloppet enligt andra stycket avrundas till hela kronor.
Regeringen fastställer före november månads utgång det omräknade skatte-

belopp som enligt denna paragraf ska betalas för påföljande kalenderår.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig

till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Monica Falck
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54.

2 Senaste lydelse 2014:1499.

SFS 2017:1211

Utkom från trycket
den 8 december 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017