SFS 2017:1212 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

171212.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);

utfärdad den 30 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om inkomstskattelagen

(1999:1229)

2

dels att 1 kap. 11 §, 2 kap. 1 §, 10 kap. 10, 11 och 15 §§, 11 kap. 1 §,

44 kap. 8, 34 och 34 a §§, 61 kap. 5 och 8 a §§, 63 kap. 3 a § och 67 kap. 2 §
ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas ett nytt kapitel, 11 a kap., sex nya paragrafer,

16 kap. 37 §, 61 kap. 5 a § och 67 kap. 9 a–9 d §§, samt närmast före 16 kap.
37 §, närmast efter 67 kap. 9 § och närmast före 67 kap. 9 a–9 d §§ nya rubri-
ker av följande lydelse,

dels att punkt 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen

(2001:1175) om ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse.

1 kap.

11 §

3

Bestämmelser om hur skatten ska beräknas finns i 65 kap.

Bestämmelser om beräkningen av skatt på ackumulerad inkomst finns i

66 kap.

Bestämmelser om skattereduktion för underskott av kapital, arbetsinkomst

(jobbskatteavdrag), sjukersättning och aktivitetsersättning, allmän pensions-
avgift, sjöinkomst, hushållsarbete och mikroproduktion av förnybar el finns i
67 kap.

2 kap.

1 §

4

I detta kapitel finns definitioner av vissa begrepp samt förklaringar till

hur vissa termer och uttryck används i denna lag. Det finns definitioner och
förklaringar också i andra kapitel.

Bestämmelser om betydelsen av följande begrepp, termer och uttryck samt

förklaringar till hur vissa termer och uttryck används finns i nedan angivna
paragrafer:

1 Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54.

2 Lagen omtryckt 2008:803.

3 Senaste lydelse 2015:775.

4 Senaste lydelse 2016:1060.

SFS 2017:1212

Utkom från trycket
den 8 december 2017

background image

2

SFS 2017:1212

pensionssparkonto i 58 kap. 21 §
personaloption i 10 kap. 11 §
prisbasbelopp i 27 §

10 kap.

10 §

Förmån av drivmedel ska räknas till månaden efter den då förmånen

kommit den skattskyldige till del.

Förmån av väg-, bro- och färjeavgifter samt trängselskatt ska räknas till

andra månaden efter den då förmånen kommit den skattskyldige till del.

11 §

5

Om den skattskyldige på grund av sin tjänst förvärvar värdepapper på

förmånliga villkor, ska förmånen tas upp som intäkt det beskattningsår då för-
värvet sker.

Om det som förvärvas inte är ett värdepapper utan innebär en rätt att i fram-

tiden förvärva värdepapper till ett i förväg bestämt pris eller i övrigt på för-
månliga villkor (personaloption), tas förmånen upp som intäkt det beskatt-
ningsår då rätten utnyttjas eller överlåts.

15 §

Om en skattskyldig som på grund av sin tjänst fått en personaloption

har betalat en ersättning för förmånen, ska utgiften dras av som kostnad det
beskattningsår då förmånen ska tas upp som intäkt. Avdraget får dock inte
överstiga förmånens värde. Om personaloptionen inte utnyttjas, ska utgiften
dras av som kostnad det första beskattningsår då rätten att förvärva värde-
papper inte längre kan göras gällande.

11 kap.

1 §

Löner, arvoden, kostnadsersättningar, pensioner, förmåner och alla

andra inkomster som erhålls på grund av tjänst ska tas upp som intäkt, om inte
något annat anges i detta kapitel eller i 8 eller 11 a kap.

I inkomstslaget tjänst tillämpas bestämmelserna i inkomstslaget närings-

verksamhet om

– mervärdesskatt i 15 kap. 6 §,
– återföring av avdrag för utländsk skatt i 16 kap. 18 §, och
– förvärv av tillgångar till underpris i 23 kap. 11 §.
Bestämmelser om värdering av inkomster i annat än pengar finns i 61 kap.

11 a kap. Särskilda bestämmelser om personaloptioner

Innehåll

1 §

I detta kapitel finns bestämmelser om att förmån av personaloption inte

ska tas upp som intäkt i vissa fall.

5 Senaste lydelse 2008:822.

background image

3

SFS 2017:1212

Definitioner

2 §

Med företag avses i detta kapitel ett svenskt aktiebolag eller ett ut-

ländskt bolag som motsvarar ett svenskt aktiebolag och som har fast drift-
ställe i Sverige, om det hör hemma i en stat inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet eller i en stat med vilken Sverige har ingått ett skatteavtal
som innehåller en artikel om informationsutbyte.

3 §

Med koncern avses i detta kapitel en koncern av sådant slag som anges i

1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554).

4 §

Med intjänandetid avses i detta kapitel en tid av tre år från förvärvet av

personaloptionen.

När förmån av personaloption inte ska tas upp

5 §

Förmån av personaloption som förvärvas från ett företag ska inte tas upp

om

1. optionsinnehavaren utnyttjar optionen för förvärv av andel i företaget

tidigast tre år och senast tio år efter förvärvet, och

2. villkoren i 6–16 §§ är uppfyllda.
Vad som sägs i 6–16 §§ om företaget gäller det företag från vilket per-

sonaloptionen förvärvas. Om företaget ingår i en koncern ska

– 6, 8, 11 och 12 §§, 14 § första stycket andra meningen och 15 § gälla

sammantaget för alla företag i koncernen,

– 7, 9, 10 och 16 §§ gälla för varje företag i koncernen, och
– 14 § första stycket första meningen gälla för något av företagen i koncer-

nen.

I 17 och 18 §§ finns bestämmelser om när förmån av personaloption inte

ska tas upp vid fusion och fission.

Villkor

Företaget

6 §

Under det räkenskapsår som närmast föregår det år då personaloptionen

förvärvas ska

1. medelantalet anställda och delägare som arbetar i företaget vara lägre än

50, och

2. företagets nettoomsättning eller balansomslutning uppgå till högst

80 miljoner kronor.

7 §

När personaloptionen förvärvas får inte

1. 25 procent eller mer av kapital- eller röstandelarna i företaget direkt eller

indirekt kontrolleras av ett eller flera offentliga organ, eller

2. någon andel i företaget vara upptagen till handel på en reglerad marknad

eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsom-
rådet.

8 §

Företaget ska under intjänandetiden huvudsakligen bedriva annan

rörelse än

1. bank- eller finansieringsrörelse,

background image

4

SFS 2017:1212

2. försäkringsrörelse,
3. produktion av kol eller stål,
4. handel med mark, fastigheter, råvaror eller finansiella instrument,
5. uthyrning för längre tid av lokaler eller bostäder, eller
6. tillhandahållande av tjänster som avser juridisk rådgivning, redovisning

eller revision.

9 §

Företaget får när personaloptionen förvärvas inte ha bedrivit verksamhet

i mer än tio år efter utgången av det år då verksamheten påbörjades.

Om företaget har förvärvat 25 procent eller mer av verksamheten från

någon annan, ska personaloptionen förvärvas inom tio år från utgången av det
år då den förvärvade verksamheten ursprungligen påbörjades, om den förvär-
vade verksamheten påbörjades före den övriga verksamheten i företaget.

10 §

Företaget får när personaloptionen förvärvas inte vara

1. skyldigt att upprätta en kontrollbalansräkning av sådant slag som anges i

25 kap. 13 § aktiebolagslagen (2005:551),

2. föremål för företagsrekonstruktion av sådant slag som anges i lagen

(1996:764) om företagsrekonstruktion,

3. på obestånd, eller
4. föremål för betalningskrav på grund av ett beslut från Europeiska kom-

missionen som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre mark-
naden.

Personaloptionen

11 §

Värdet på optionsinnehavarens samtliga personaloptioner, som innebär

rätt att förvärva andelar i företaget och som har förvärvats från företaget, får
inte överstiga tre miljoner kronor när personaloptionen förvärvas.

12 §

Värdet på optionsinnehavarens personaloption tillsammans med värdet

på övriga personaloptioner som också innebär rätt att förvärva andelar i före-
taget och som har förvärvats från företaget, får inte överstiga 75 miljoner kro-
nor när personaloptionen förvärvas.

13 §

Värdet på en personaloption ska vid tillämpningen av 11 och 12 §§

anses motsvara värdet på den andel eller de andelar som optionen ger rätt att
förvärva.

Om det någon gång under de närmast föregående tolv månaderna innan

personaloptionen förvärvas har genomförts marknadsmässiga transaktioner
avseende företagets andelar, ska värdet på en andel bestämmas med ledning
av dessa transaktioner.

Om någon sådan transaktion inte har genomförts, ska värdet på samtliga

andelar i företaget anses motsvara skillnaden mellan företagets bokförda till-
gångar och skulder enligt den senast fastställda balansräkningen. Om företa-
get inte har någon fastställd balansräkning, ska värdet på en andel bestämmas
till andelens kvotvärde.

background image

5

SFS 2017:1212

Optionsinnehavaren

14 §

Optionsinnehavaren ska vara anställd i företaget under intjänande-

tiden. Arbetstiden ska under denna tid uppgå till i genomsnitt minst 30 tim-
mar per vecka.

Som arbetstid räknas semesterledighet med semesterlön och frånvaro till

följd av sjukdom, föräldraledighet och andra liknande förhållanden som er-
sätts inom socialförsäkringssystemet.

15 §

Optionsinnehavaren ska under intjänandetiden få sådan ersättning från

företaget som ska tas upp i inkomstslaget tjänst med ett belopp som uppgår
till minst 13 inkomstbasbelopp. Om optionsinnehavaren under intjänande-
tiden till följd av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande förhållanden
får ersättning inom socialförsäkringssystemet, ska kravet på ersättning från
företaget minskas i proportion till tiden med sådan ersättning.

Med inkomstbasbelopp avses det inkomstbasbelopp enligt 58 kap. 26 och

27 §§ socialförsäkringsbalken som gäller för det år då personaloptionen för-
värvas.

Som ersättning avses inte
– kostnadsersättning, eller
– belopp som ska tas upp i inkomstslaget tjänst enligt 11 kap. 45 § och

57 kap.

16 §

Optionsinnehavaren får inte tillsammans med närstående, under något

av de två åren närmast före det år då personaloptionen förvärvas eller under
den del av året som föregår förvärvet, direkt eller indirekt kontrollera andelar
i företaget som motsvarar mer än fem procent av kapital- eller röstandelarna i
företaget.

Fusion och fission

17 §

Om optionsinnehavaren i samband med en fusion eller fission utnyttjar

personaloptionen före intjänandetidens utgång, ska någon förmån av perso-
naloption inte tas upp under förutsättning att

1. personaloptionen utnyttjas för förvärv av andel i det överlåtande före-

taget tidigast ett år från tidpunkten då optionen förvärvades,

2. villkoren i 6–16 §§ är uppfyllda,
3. fusionen eller fissionen genomförs på marknadsmässiga villkor, och
4. det övertagande företaget huvudsakligen bedriver annan rörelse än sådan

rörelse som anges i 8 § 1–6.

Vid tillämpning av första stycket 2 ska villkoren i 8, 14 och 15 §§, i stället

för vad som föreskrivs i dessa bestämmelser, vara uppfyllda från tidpunkten
då personaloptionen förvärvades till tidpunkten då optionsinnehavaren utnytt-
jar optionen. Kravet på ersättning från företaget i 15 § ska minskas i propor-
tion till den resterande tiden av intjänandetiden.

18 §

Bestämmelsen i 17 § gäller inte om

1. en eller flera fysiska personer omedelbart efter fusionen eller fissionen

har det bestämmande inflytandet över det övertagande företaget eller de över-
tagande företagen, och

background image

6

SFS 2017:1212

2. personen eller personerna eller närstående till dem direkt eller indirekt

har innehaft andelar i det överlåtande företaget, eller i ett annat företag inom
samma koncern, under det år då fusionen eller fissionen genomförs eller
under något av de två föregående åren.

Vid tillämpningen av första stycket anses en eller flera fysiska personer till-

sammans ha bestämmande inflytande över ett företag om detta företag skulle
ha varit ett dotterföretag enligt 1 kap. 11 § aktiebolagslagen (2005:551) till
personen eller personerna tillsammans, om personen eller personerna tillsam-
mans hade varit ett svenskt aktiebolag.

16 kap.

Personaloptioner

37 §

Förmån av personaloption som inte ska tas upp som intäkt enligt

11 a kap. får inte dras av.

44 kap.

8 §

6

Ett värdepapper anses avyttrat om det företag som gett ut det

1. försätts i konkurs och är ett aktiebolag eller en ekonomisk förening,
2. upplöses genom konkurs och är ett annat företag än ett aktiebolag eller

en ekonomisk förening, eller

3. upplöses genom fusion eller fission och värdepapperet därigenom defini-

tivt förlorar sitt värde.

Vid sådana konkurser som avses i första stycket 1 ska en kapitalförlust

alltid anses definitiv när företaget försätts i konkurs.

Av 37 kap. 29 § första stycket framgår att bestämmelsen i första stycket 3

inte gäller värdepapper som innehas av det övertagande företaget vid en kva-
lificerad fusion eller fission.

34 §

Om ett värdepapper enligt bestämmelserna i 8 § första stycket 1 anses

ha avyttrats på grund av att det aktiebolag eller den ekonomiska förening som
gett ut det försatts i konkurs och värdepapperet därefter faktiskt avyttras, är
omkostnadsbeloppet noll.

Om ackord träffas eller utdelning i konkursen erhålls, ska ersättningen tas

upp som kapitalvinst till den del den inte överstiger avdraget för kapitalförlust
när värdepapperet ansågs avyttrat. Om avdrag gjordes bara för viss del av
kapitalförlusten, ska en motsvarande del av ersättningen tas upp som kapital-
vinst.

Om beslutet om konkurs upphävs eller om konkursen avslutas med över-

skott, ska avdraget återföras. Anskaffningsutgiften anses därefter vara
omkostnadsbeloppet när värdepapperet ansågs avyttrat. Vad som sagts nu gäl-
ler inte till den del avdraget räknats av mot erhållen ersättning enligt andra
stycket.

34 a §

7

Bestämmelserna i 34 § ska inte tillämpas om ett värdepapper har

förvarats på ett investeringssparkonto när det enligt 8 § första stycket 1 anses

6 Senaste lydelse 2016:1202.

7 Senaste lydelse 2011:1271.

background image

7

SFS 2017:1212

ha avyttrats på grund av att det aktiebolag eller den ekonomiska förening som
har gett ut det har försatts i konkurs.

Första stycket gäller inte tillgångar som, när de enligt 8 § första stycket 1

anses ha avyttrats, utgjorde tillgångar som avses i 42 kap. 38 §.

61 kap.

5 §

8

Värdet av bilförmån exklusive drivmedel ska för ett kalenderår beräk-

nas till summan av

– 0,29 prisbasbelopp,
– ett ränterelaterat belopp,
– ett prisrelaterat belopp, och
– bilens fordonsskatt enligt vägtrafikskattelagen (2006:227).
Det ränterelaterade beloppet ska beräknas till 75 procent av statslåneräntan

vid utgången av november året närmast före det kalenderår under vilket
beskattningsåret går ut multiplicerat med bilmodellens nybilspris. Statslåne-
räntan ska dock som lägst anses vara 0,5 procent.

Det prisrelaterade beloppet ska beräknas till 9 procent av bilmodellens ny-

bilspris, om detta uppgår till högst 7,5 prisbasbelopp. Om bilmodellens ny-
bilspris är högre, ska det prisrelaterade beloppet beräknas till summan av
9 procent av 7,5 prisbasbelopp och 20 procent av den del av nybilspriset som
överstiger 7,5 prisbasbelopp.

5 a §

Utgifter för väg-, bro- och färjeavgifter samt trängselskatt ingår inte i

bilförmån enligt 5 §.

8 a §

9

Om en bil är utrustad med teknik för drift helt eller delvis med elek-

tricitet eller med andra mer miljöanpassade drivmedel än bensin och diesel-
olja och bilens nybilspris därför är högre än nybilspriset för närmast jämför-
bara bil utan sådan teknik, ska nybilspriset, vid beräkning av värdet av bilför-
mån enligt 5 §, sättas ned till en nivå som motsvarar nybilspriset för den jäm-
förbara bilen.

Om bilen är utrustad med teknik för drift med elektricitet som tillförs

genom laddning från yttre energikälla eller med annan gas än gasol ska för-
månsvärdet beräknat enligt första stycket sättas ned med 40 procent, dock
högst 10 000 kronor.

63 kap.

3 a §

10

För dem som vid beskattningsårets ingång har fyllt 65 år är grundav-

draget beloppet enligt 3 § med tillägg av följande särskilda belopp.

8 Senaste lydelse 2016:1239.

9 Senaste lydelse 2016:1055.

10 Senaste lydelse 2015:775.

background image

8

SFS 2017:1212

67 kap.

2 §

11

Skattereduktion ska göras för sjöinkomst, allmän pensionsavgift,

arbetsinkomst (jobbskatteavdrag), sjukersättning och aktivitetsersättning,
underskott av kapital, hushållsarbete och mikroproduktion av förnybar el i nu
nämnd ordning.

Skattereduktion ska räknas av mot kommunal och statlig inkomstskatt som

beräknats enligt 65 kap., mot statlig fastighetsskatt enligt lagen (1984:1052)
om statlig fastighetsskatt samt mot kommunal fastighetsavgift enligt lagen
(2007:1398) om kommunal fastighetsavgift. Skattereduktion enligt 5–9 d §§
ska dock räknas av endast mot kommunal inkomstskatt.

Fastställd förvärvsinkomst

Särskilt belopp

överstiger inte 0,99 prisbasbelopp

överstiger 0,99 men inte 1,11 pris-
basbelopp

överstiger 1,11 men inte 2,72 pris-
basbelopp

överstiger 2,72 men inte 2,94 pris-
basbelopp

överstiger 2,94 men inte 3,11 pris-
basbelopp

överstiger 3,11 men inte 4,45 pris-
basbelopp

överstiger 4,45 men inte 7,88 pris-
basbelopp

överstiger 7,88 men inte 9,15 pris-
basbelopp

överstiger 9,15 men inte 12,43 pris-
basbelopp

överstiger 12,43 prisbasbelopp

0,687 prisbasbelopp

0,885 prisbasbelopp minskat med
20

procent av den fastställda

förvärvsinkomsten

0,609 prisbasbelopp ökat med
4,9 procent av den fastställda för-
värvsinkomsten

33,2 procent av den fastställda för-
värvsinkomsten minskat med
0,162 prisbasbelopp

0,482 prisbasbelopp ökat med
11,3 procent av den fastställda för-
värvsinkomsten

0,171 prisbasbelopp ökat med
21,3 procent av den fastställda för-
värvsinkomsten

1,376 prisbasbelopp minskat med
5,8 procent av den fastställda för-
värvsinkomsten

2,164 prisbasbelopp minskat med
15,8 procent av den fastställda för-
värvsinkomsten

1,541 prisbasbelopp minskat med
9 procent av den fastställda förvärvs-
inkomsten

0,422 prisbasbelopp

11Senaste lydelse 2015:775.

background image

9

SFS 2017:1212

Sjukersättning och aktivitetsersättning

Vilka som kan få skattereduktion

9 a §

De som är obegränsat skattskyldiga under någon del av beskattnings-

året, har rätt till skattereduktion för sjukersättning och aktivitetsersättning.
Sådan rätt till skattereduktion har också de som är begränsat skattskyldiga
enligt 3 kap. 18 § första stycket 1, 2 eller 3, om deras överskott av förvärvs-
inkomster i Sverige och i andra länder, uteslutande eller så gott som ute-
slutande, utgörs av överskott av förvärvsinkomster i Sverige.

Underlag för skattereduktion

9 b §

Underlaget för skattereduktionen består av sjukersättning och aktivi-

tetsersättning enligt socialförsäkringsbalken som betalats ut under beskatt-
ningsåret och som ska tas upp till beskattning enligt denna lag.

En utländsk ersättning enligt lagstiftning om social trygghet som betalas ut

enligt grunder som är jämförbara med vad som gäller för sjukersättning och
aktivitetsersättning ska efter begäran medräknas i underlaget för skatte-
reduktionen om ersättningen tas upp till beskattning i Sverige.

Skattereduktionens storlek

9 c §

Skattereduktionen uppgår till summan av 4,5 procent av den del av

underlaget som inte överstiger 2,53 prisbasbelopp och 2,5 procent av reste-
rande del, multiplicerad med skattesatsen för kommunal inkomstskatt.

Obegränsat skattskyldiga under del av beskattningsåret

9 d §

De som är obegränsat skattskyldiga bara under en del av beskatt-

ningsåret, har rätt till skattereduktion enligt 9 a–9 c §§ med en tolftedel av
den skattereduktion som skulle ha tillgodoförts dem om de varit obegränsat
skattskyldiga under hela beskattningsåret, för varje kalendermånad eller del
därav under vilken de är obegränsat skattskyldiga.

Om de skattskyldigas överskott av förvärvsinkomster i Sverige och i andra

länder, uteslutande eller så gott som uteslutande, utgörs av överskott av för-
värvsinkomster i Sverige, ska dock bestämmelserna i 9 a–9 c §§ tillämpas
utan de begränsningar som anges i första stycket.

3.

12 Bestämmelserna i 61 kap. 8 a § andra stycket tillämpas till och med det

beskattningsår som slutar den 31 december 2020.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
2. Bestämmelserna i 10 kap. 10 § och 63 kap. 3 a § i den nya lydelsen och

den nya bestämmelsen i 61 kap. 5 a § tillämpas första gången för beskatt-
ningsår som börjar efter den 31 december 2017.

3. Bestämmelserna i 2 kap. 1 §, 10 kap. 11 och 15 §§ och 11 kap. 1 § i den

nya lydelsen och de nya bestämmelserna i 11 a kap. och 16 kap. 37 § tilläm-
pas första gången på personaloption som förvärvas efter den 31 december
2017.

12 Senaste lydelse 2016:1055.

background image

10

SFS 2017:1212

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

4. Bestämmelserna i 44 kap. 8 § i den nya lydelsen tillämpas första gången

för värdepapper som har getts ut av ett företag som försätts i konkurs efter den
31 december 2017.

5. Bestämmelserna i 61 kap. 5 och 8 a §§ i den nya lydelsen tillämpas för-

sta gången för bilar av tillverkningsår 2018 eller senare som blir skattepliktiga
enligt vägtrafikskattelagen (2006:227) för första gången den 1 juli 2018 eller
senare.

6. Bestämmelserna i 61 kap. 5 och 8 a §§ i den äldre lydelsen gäller fortfa-

rande för

a) bilar av tillverkningsår 2018 eller tidigare som blir skattepliktiga enligt

vägtrafikskattelagen (2006:227) för första gången före den 1 juli 2018, och

b) bilar av tillverkningsår 2018 eller senare som är registrerade utomlands

och som inte är skattepliktiga här i landet enligt vägtrafikskattelagen.

7. Bestämmelserna om skattereduktion i 67 kap. 2 § i den nya lydelsen och

bestämmelserna i de nya 67 kap. 9 a–9 d §§ tillämpas på sjukersättning och
aktivitetsersättning som betalas ut efter den 31 december 2017.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Niklas Ekstrand
(Finansdepartementet)