SFS 2017:1214 Lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

171214.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:CMFGLM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:CMFGLN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:CMFGLN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:CMFGLM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:CMFGLN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:CMFGLN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:CMFGLM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:CMFGLM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:CMFGLN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:CMFGLM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:CMFGLM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:CMFGLM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:CMFGLN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:CMFGLM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:CMFGLM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2001:181) om behandling av <br/>uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet;</b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 30 november 2017.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 2 kap. 5 � lagen (2001:181) om</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet ska ha f�l-<br/>jande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:407px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:405px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Fr�n databasen f�r nedan angivna uppgifter l�mnas ut till en enskild,</p> <p style="position:absolute;top:424px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">om det inte av s�rskild anledning kan antas att den enskilde som uppgiften av-<br/>ser eller n�gon n�rst�ende lider men om uppgiften r�js.</p> <p style="position:absolute;top:459px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">Uppgifter f�r l�mnas ut om<br/>1. namn och personnummer,<br/>2. organisationsnummer, namn, firma och juridisk form samt i fr�ga om</p> <p style="position:absolute;top:511px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">handelsbolag och andra juridiska personer s�dana uppgifter om huvudkontor<br/>och s�te som avses i 67 kap. 8 � skattef�rfarandelagen (2011:1244),</p> <p style="position:absolute;top:546px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">3. registrering enligt skattef�rfarandelagen samt s�rskilt registrerings- eller</p> <p style="position:absolute;top:564px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">redovisningsnummer,</p> <p style="position:absolute;top:581px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">4. p� vilket s�tt den prelimin�ra skatten ska betalas f�r en fysisk person,<br/>5. registrering av skyldighet att g�ra skatteavdrag eller betala arbetsgivar-</p> <p style="position:absolute;top:616px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">avgifter,</p> <p style="position:absolute;top:633px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">6. slag av n�ringsverksamhet,<br/>7. beslut om likvidation eller konkurs,<br/>8. huruvida en fysisk eller juridisk person �r godk�nd som skattebefriad</p> <p style="position:absolute;top:685px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">f�rbrukare enligt lagen (1994:1564) om alkoholskatt eller lagen (1994:1776)<br/>om skatt p� energi och i s�dana fall fr�n vilken tidpunkt, och</p> <p style="position:absolute;top:720px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">9. huruvida en fysisk eller juridisk person �r godk�nd som registrerad av-</p> <p style="position:absolute;top:737px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">s�ndare enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen om alkoholskatt eller<br/>lagen om skatt p� energi och i s�dana fall fr�n vilken tidpunkt.</p> <p style="position:absolute;top:791px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2018.</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2011:1406.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2017:1214</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 8 december 2017</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2017:1214</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:571px;white-space:nowrap" class="ft22">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2017</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">PER BOLUND</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft23">Maria �hrling<br/>(Finansdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2001:181) om behandling av
uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet;

utf�rdad den 30 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 2 kap. 5 � lagen (2001:181) om

behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet ska ha f�l-
jande lydelse.

2 kap.

5 �

2

Fr�n databasen f�r nedan angivna uppgifter l�mnas ut till en enskild,

om det inte av s�rskild anledning kan antas att den enskilde som uppgiften av-
ser eller n�gon n�rst�ende lider men om uppgiften r�js.

Uppgifter f�r l�mnas ut om
1. namn och personnummer,
2. organisationsnummer, namn, firma och juridisk form samt i fr�ga om

handelsbolag och andra juridiska personer s�dana uppgifter om huvudkontor
och s�te som avses i 67 kap. 8 � skattef�rfarandelagen (2011:1244),

3. registrering enligt skattef�rfarandelagen samt s�rskilt registrerings- eller

redovisningsnummer,

4. p� vilket s�tt den prelimin�ra skatten ska betalas f�r en fysisk person,
5. registrering av skyldighet att g�ra skatteavdrag eller betala arbetsgivar-

avgifter,

6. slag av n�ringsverksamhet,
7. beslut om likvidation eller konkurs,
8. huruvida en fysisk eller juridisk person �r godk�nd som skattebefriad

f�rbrukare enligt lagen (1994:1564) om alkoholskatt eller lagen (1994:1776)
om skatt p� energi och i s�dana fall fr�n vilken tidpunkt, och

9. huruvida en fysisk eller juridisk person �r godk�nd som registrerad av-

s�ndare enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen om alkoholskatt eller
lagen om skatt p� energi och i s�dana fall fr�n vilken tidpunkt.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2018.

1 Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54.

2 Senaste lydelse 2011:1406.

SFS 2017:1214

Utkom fr�n trycket
den 8 december 2017

background image

2

SFS 2017:1214

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

P� regeringens v�gnar

PER BOLUND

Maria �hrling
(Finansdepartementet)

;