SFS 2017:1215 Lag om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227)

171215.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227);

utfärdad den 30 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om vägtrafikskattelagen

(2006:227)

2

dels att 2 kap. 11 a § ska upphöra att gälla,
dels att 2 kap. 7, 9 och 10 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 1 kap. 6 b § och 2 kap. 9 a §, av

följande lydelse.

1 kap.

6 b §

Uppgift om fordons utsläpp av koldioxid hämtas i vägtrafikregistret.

Om det för fordon finns uppgift om fordonets utsläpp av koldioxid vid drift

med en bränsleblandning som till övervägande del består av alkohol, eller helt
eller delvis med annan gas än gasol, ska den uppgiften användas. Om det
finns flera sådana uppgifter ska det högsta värdet av dessa beaktas vid be-
stämmande av fordonsskatt.

Om det för fordon finns uppgift om fordonets utsläpp av koldioxid vid vik-

tad/blandad körning, ska den uppgiften användas. Om det finns flera sådana
uppgifter ska det högsta värdet av dessa beaktas vid bestämmande av fordons-
skatt.

Om det för andra fordon än sådana som avses i andra och tredje styckena

finns flera uppgifter om fordonets utsläpp av koldioxid vid blandad körning,
ska det högsta av dessa beaktas vid bestämmande av fordonsskatt.

2 kap.

7 §

3

Fordonsskatten tas ut med ett grundbelopp och i förekommande fall ett

koldioxidbelopp för

1. personbilar klass I som enligt uppgift i vägtrafikregistret är av fordonsår

2006 eller senare,

2. personbilar klass I som är av tidigare fordonsår än 2006, men uppfyller

kraven för miljöklass 2005, El eller Hybrid enligt bilaga 1 till den upphävda
lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen, och

3. personbilar klass II, lätta bussar och lätta lastbilar som blivit skatteplikt-

iga för första gången efter utgången av år 2010.

1 Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54.

2 Senaste lydelse av 2 kap. 11 a § 2012:761.

3 Senaste lydelse 2011:478.

SFS 2017:1215

Utkom från trycket
den 8 december 2017

background image

2

SFS 2017:1215

För bilar som kan drivas med dieselolja ska, om inte annat följer av tredje

stycket, summan av grundbeloppet och koldioxidbeloppet multipliceras med
en bränslefaktor och ett miljötillägg tas ut.

För bilar av fordonsår 2018 eller senare som blir skattepliktiga för första

gången den 1 juli 2018 eller senare och som kan drivas med dieselolja ska
summan av grundbeloppet och koldioxidbeloppet adderas med ett bränsle-
tillägg och ett miljötillägg.

9 §

4

Koldioxidbeloppet är för ett skatteår 22 kronor per gram koldioxid som

fordonet vid blandad körning släpper ut per kilometer utöver 111 gram.

För fordon som är utrustade med teknik för drift med en bränsleblandning

som till övervägande del består av alkohol, eller helt eller delvis med annan
gas än gasol, är koldioxidbeloppet 11 kronor per gram koldioxid som fordo-
net vid blandad körning släpper ut per kilometer utöver 111 gram.

9 a §

För personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar av fordonsår 2018 eller

senare som blir skattepliktiga för första gången den 1 juli 2018 eller senare
ska, i stället för vad som sägs i 9 § om koldioxidbeloppet, andra stycket gälla
under tid som infaller under de tre första åren från det att fordonet blir skatte-
pliktigt för första gången.

Koldioxidbeloppet är för ett skatteår summan av
– 82 kronor per gram koldioxid som fordonet vid blandad körning släpper

ut per kilometer utöver 95 gram och upp till och med 140 gram, och

– 107 kronor per gram koldioxid som fordonet vid blandad körning släpper

ut per kilometer utöver 140 gram.

Första stycket gäller inte för fordon som är utrustade med teknik för drift

med en bränsleblandning som till övervägande del består av alkohol, eller helt
eller delvis med annan gas än gasol.

10 §

5

Bränslefaktorn är 2,37.

Bränsletillägget är produkten av 13,52 och det antal gram koldioxid som

fordonet vid blandad körning släpper ut per kilometer.

Miljötillägget är
a) 500 kronor för fordon som blivit skattepliktiga för första gången före ut-

gången av år 2007, och

b) 250 kronor för fordon som blivit skattepliktiga för första gången efter ut-

gången av år 2007.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.
2. För fordon som blir skattepliktiga för första gången före den 1 janu-

ari 2020, ska i stället för vad som sägs i 1 kap. 6 b § om det högsta värdet, det
lägsta värdet beaktas vid bestämmande av fordonsskatt.

3. För vägtrafikskatt som avser tid före den 1 juli 2018 gäller 2 kap. 7, 9

och 10 §§ i dess äldre lydelse.

4. För bilar som för första gången blivit skattepliktiga före den 1 juli 2018

gäller 2 kap. 11 a § i den äldre lydelsen.

4 Senaste lydelse 2014:1502.

5 Senaste lydelse 2014:1502.

background image

3

SFS 2017:1215

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Marc Gren
(Finansdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

;