SFS 2017:1220 Lag om ändring i lagen (2015:750) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

171220.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2015:750) om ändring i lagen
(1994:1776) om skatt på energi;

utfärdad den 30 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 a kap. 2 § och 9 kap. 5 § lagen

(1994:1776) om skatt på energi i stället för lydelsen enligt lagen (2015:750)
om ändring i lagen om skatt på energi ska ha följande lydelse.

6 a kap.

2 §

Om råtallolja förbrukas för ändamål som anges i 1 § 9 b�11 medges

befrielse från energiskatten med ett belopp som motsvarar 70 procent av den
energiskatt som tas ut på bränsle enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 a.

Om råtallolja förbrukas för ändamål som anges i 1 § 9 a medges befrielse

från energiskatten med ett belopp som motsvarar 70 procent av den energi-
skatt och 100 procent av den koldioxidskatt som tas ut på bränsle enligt 2 kap.
1 § första stycket 3 a.

Om råtallolja förbrukas för ändamål som anges i 1 § 17 a medges befrielse

från energiskatten med ett belopp som motsvarar 70 procent av den energi-
skatt och 89 procent av den koldioxidskatt som tas ut på bränsle enligt 2 kap.
1 § första stycket 3 a.

Om råtallolja förbrukas för ändamål som anges i 1 § 17 b, medges befrielse

från energiskatten med ett belopp som motsvarar 9 procent av den koldioxid-
skatt som tas ut på bränsle enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 a.

9 kap.

5 § Beskattningsmyndigheten medger, i den omfattning som anges i andra�
femte styckena, efter ansökan från förbrukaren återbetalning av skatt på elek-
trisk kraft och bränsle som denne förbrukat för framställning av värme eller
kyla som levererats för ändamål som ger skattebefrielse enligt 6 a kap. 1 § 1,
6, 9 a, 9 b, 10, 11 eller 16 eller enligt 11 kap. 9 § första stycket 2, 3 eller 5.
Med förbrukning för framställning av värme eller kyla avses i fråga om åter-
betalning av skatt på elektrisk kraft även sådan förbrukning som skett i sam-
band med framställningen för drift av pumpar, fläktar och andra hjälpanord-
ningar som är nödvändiga för driften av anläggningen.

�&terbetalning medges vid leverans för

1 Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54.

SFS 2017:1220

Utkom från trycket
den 8 december 2017

background image

2

SFS 2017:1220

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

1. tillverkningsprocessen i industriell verksamhet eller för yrkesmässig

jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet, för

a) elektrisk kraft med den del av energiskatten som överstiger 0,5 öre per

kilowattimme,

b) råtallolja med ett energiskattebelopp som motsvarar 70 procent av den

energiskatt som tas ut på bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 a,

c) andra bränslen än råtallolja med 70 procent av energiskatten,
2. annat ändamål än som avses under 1, med hela energiskatten på elektrisk

kraft och med hela energiskatten, koldioxidskatten och svavelskatten på
bränsle.

Om leverans skett för tillverkningsprocessen i sådan industriell verksamhet

som tillhör en verksamhetskategori som anges i bilaga I till Europaparlamen-
tets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för
handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om änd-
ring av rådets direktiv 96/61/EG, senast ändrat genom Europaparlamentets
och rådets direktiv 2009/29/EG, medges dock återbetalning enligt

1. andra stycket 1 b med ett energiskattebelopp som motsvarar 70 procent

av den energiskatt och 100 procent av den koldioxidskatt som tas ut på
bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 a, och

2. andra stycket 1 c med 70 procent av energiskatten och 100 procent av

koldioxidskatten.

För bensin och bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b medges inte

någon återbetalning av skatt enligt denna paragraf.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)