SFS 2017:1221 Lag om ändring i lagen (2016:1053) om särskild beräkning av vissa avgifter för enmansföretag under åren 2017?2021

171221.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2016:1053) om särskild
beräkning av vissa avgifter för enmansföretag
under åren 2017�2021;

utfärdad den 30 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2016:1053) om sär-

skild beräkning av vissa avgifter för enmansföretag under åren 2017�2021

dels att 3, 4 och 6 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 3 a och 7 a §§, av följande

lydelse.

3 §

Bestämmelserna i denna lag tillämpas på avgiftspliktig ersättning enligt

2 kap. socialavgiftslagen (2000:980) som en arbetsgivare ger ut till en person
som har anställts i en näringsverksamhet efter den 31 mars 2016 under förut-
sättning att

1. arbetsgivaren sedan den 1 januari 2016 och fram till dess att anställ-

ningen påbörjas uppfyller villkoren för enmansföretag enligt 4 § 1, eller

2. arbetsgivaren, om verksamheten är påbörjad efter den 1 januari 2016,

sedan verksamheten påbörjades och fram till dess anställningen påbörjas upp-
fyller villkoren för enmansföretag enligt 4 § 1.

3 a §

Bestämmelserna i denna lag tillämpas även på avgiftspliktig ersätt-

ning enligt 2 kap. socialavgiftslagen (2000:980) som en arbetsgivare ger ut
till en person som har anställts i en näringsverksamhet efter den 31 mars 2017
under förutsättning att

1. arbetsgivaren sedan den 1 januari 2017 och fram till dess att anställ-

ningen påbörjas uppfyller villkoren för enmansföretag enligt 4 § 2 eller 3,
eller

2. arbetsgivaren, om verksamheten är påbörjad efter den 1 januari 2017,

sedan verksamheten påbörjades och fram till dess att anställningen påbörjas
uppfyller villkoren för enmansföretag enligt 4 § 2 eller 3.

4 §

Med ett enmansföretag avses i denna lag

1. en fysisk person som bedriver aktiv näringsverksamhet och som inte är

skyldig att betala arbetsgivaravgifter på ersättning till arbetstagare enligt soci-
alavgiftslagen (2000:980) eller löneskatt enligt lagen (1990:659) om särskild
löneskatt på vissa förvärvsinkomster,

2. ett aktiebolag som bedriver rörelse och som

1 Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54.

SFS 2017:1221

Utkom från trycket
den 8 december 2017

background image

2

SFS 2017:1221

a) inte är skyldigt att betala arbetsgivaravgifter på ersättning till arbets-

tagare enligt socialavgiftslagen eller löneskatt enligt lagen om särskild löne-
skatt på vissa förvärvsinkomster, eller

b) har en sådan skyldighet som avses i a men som gäller ersättning till

endast en person som direkt eller indirekt äger andelar i aktiebolaget eller är
närstående till en sådan person, och

3. ett handelsbolag med högst två delägare som bedriver aktiv näringsverk-

samhet och som inte är skyldigt att betala arbetsgivaravgifter på ersättning till
arbetstagare enligt socialavgiftslagen eller löneskatt enligt lagen om särskild
löneskatt på vissa förvärvsinkomster.

Ett företag som bedriver verksamhet utomlands är ett enmansföretag om

det uppfyller villkoren i första stycket och inte i den utländska verksamheten
har utgett ersättning, med undantag för sådan ersättning som avses i 2 b, som
skulle ha medfört en skyldighet att betala arbetsgivaravgifter eller särskild
löneskatt, om ersättningen hade utgetts för arbete i Sverige.

Vid bedömningen av om enmansföretaget har en sådan avgiftsskyldighet

som avses i första stycket ska det bortses från sådana ersättningar till en och
samma person som under de tidsperioder som avses i 3 eller 3 a §§ samman-
lagt uppgår till högst 5 000 kronor.

6 §

Bestämmelserna i 5 § gäller inte

1. enmansföretag enligt 4 § 1 om anställningen avser en person som sedan

den 1 januari 2016 är eller har varit anställd i en annan näringsverksamhet
som, direkt eller indirekt, bedrivs eller har bedrivits av samma arbetsgivare
eller någon närstående till arbetsgivaren, eller

2. enmansföretag enligt 4 § 2 och 3
a) om anställningen avser en person som sedan den 1 januari 2017 är eller

har varit anställd i en annan näringsverksamhet som, direkt eller indirekt, be-
drivs eller har bedrivits av samma arbetsgivare eller någon närstående till en
fysisk person som, direkt eller indirekt, äger del i enmansföretaget, eller

b) om anställningen avser en person som sedan den 1 januari 2017 eller

därefter är delägare eller företagsledare i enmansföretaget enligt bestämmel-
serna i 56 kap. 6 § inkomstskattelagen (1999:1229) eller närstående till en
sådan person.

Bestämmelserna i 5 § gäller inte heller om arbetsgivaren redan har utgett

ersättning som blivit föremål för särskild beräkning enligt denna lag i en
annan näringsverksamhet.

7 a §

Företag i intressegemenskap ska ses som en enda arbetsgivare vid

tillämpningen av bestämmelserna i denna lag.

Med företag i intressegemenskap avses två företag som står under i huvud-

sak gemensam ledning.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
2. Lagen tillämpas på ersättning som utges från och med den 1 januari

2018.

background image

3

SFS 2017:1221

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Ingrid Björnsson
(Finansdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017