SFS 2017:1222 Lag om ändring i lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik

171222.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2016:1067) om skatt på
kemikalier i viss elektronik;

utfärdad den 30 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i lagen (2016:1067) om skatt på

kemikalier i viss elektronik ska införas en ny paragraf, 3 a §, av följande
lydelse.

3 a §

För kalenderåret 2019 och efterföljande kalenderår ska skatt betalas

med belopp som efter en årlig omräkning motsvarar de i 3 § andra och tredje
styckena angivna skattebeloppen multiplicerat med det jämförelsetal, uttryckt
i procent, som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni månad
året närmast före det år beräkningen avser och prisläget i juni 2017.

Beloppen enligt första stycket avrundas till hela kronor.
Regeringen fastställer före november månads utgång de omräknade skatte-

belopp som enligt denna paragraf ska betalas för påföljande kalenderår.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig

till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Monica Falck
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54.

SFS 2017:1222

Utkom från trycket
den 8 december 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017