SFS 2017:1223 Lag om ändring i lagen (2016:1073) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

171223.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2016:1073) om ändring i lagen
(1994:1776) om skatt på energi;

utfärdad den 30 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1994:1776) om skatt

på energi

dels att 11 kap. 11 § i stället för lydelsen enligt lagen (2016:1073) om änd-

ring i lagen (1994:1776) om skatt på energi ska utgå,

dels att 11 kap. 2, 5, 7 och 9 §§ i stället för lydelsen enligt lagen

(2016:1073) om ändring i lagen om skatt på energi ska ha följande lydelse.

11 kap.

2 §

2 Elektrisk kraft är inte skattepliktig om den

1. framställts
a) i en anläggning med en sammanlagd installerad generatoreffekt av min-

dre än 50 kilowatt,

b) av någon som förfogar över en sammanlagd installerad generatoreffekt

av mindre än 50 kilowatt, och

c) den elektriska kraften inte har överförts till ett ledningsnät som omfattas

av en nätkoncession som meddelats med stöd av 2 kap. ellagen (1997:857),

2. till lägre effekt än 50 kilowatt utan ersättning överförts av en producent

eller en nätinnehavare till en förbrukare som inte står i intressegemenskap
med producenten eller nätinnehavaren,

3. framställts och förbrukats på fartyg eller annat transportmedel,
4. förbrukats för framställning av elektrisk kraft,
5. framställts i ett reservkraftsaggregat och inte har överförts till ett led-

ningsnät som omfattas av en nätkoncession som meddelats med stöd av 2 kap.
ellagen, eller

6. framställts
a) i en anläggning med en sammanlagd installerad generatoreffekt av min-

dre än 100 kilowatt,

b) från bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 1�6,
c) av någon som förfogar över en sammanlagd installerad generatoreffekt

av mindre än 100 kilowatt, och

d) den elektriska kraften inte har överförts till ett ledningsnät som omfattas

av en nätkoncession som meddelats med stöd av 2 kap. ellagen.

1 Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54.

2 Senaste lydelse av 5 § 2017:1232.

SFS 2017:1223

Utkom från trycket
den 8 december 2017

background image

2

SFS 2017:1223

Vad som anges i första stycket 1 a respektive b om den installerade genera-

toreffekten ska för elektrisk kraft som framställs från

1. vind eller vågor, i stället motsvaras av 125 kilowatt installerad generato-

reffekt,

2. sol, i stället motsvaras av 255 kilowatt installerad toppeffekt, och
3. annan energikälla utan generator, i stället motsvaras av 50 kilowatt in-

stallerad effekt.

När elektrisk kraft framställs från olika energikällor ska, vid bedömningen

av förutsättningarna i första stycket 1 a, b respektive 6 c, de installerade ef-
fekterna läggas samman. Vid sammanläggningen ska de effekter som anges i
andra stycket först räknas om till motsvarande 50 kilowatt installerad genera-
toreffekt vid bedömningen av förutsättningarna i första stycket 1 a respektive
b. Vid bedömningen av förutsättningarna i 6 c ska omräkning först ske till
motsvarande 100 kilowatt installerad generatoreffekt.

5 § Skyldig att betala energiskatt (skattskyldig) är den som i Sverige

1. framställer skattepliktig elektrisk kraft (producent),
2. är nätinnehavare,
3. godkänts som frivilligt skattskyldig enligt 6 §, eller
4. innehar ett elnät för vilket koncession inte meddelats och som via detta

elnät för in elektrisk kraft till Sverige.

Skattskyldig enligt första stycket 1 är inte den som framställer elektrisk

kraft enbart i enlighet med 2 § första stycket 1 a och b. Skattskyldig enligt för-
sta stycket 2 är inte den myndighet som är systemansvarig enligt 8 kap. 1 § el-
lagen (1997:857).

7 § Skyldigheten att betala energiskatt inträder

1. för den som är skattskyldig enligt 5 § första stycket 1, 2 eller 3, när skat-

tepliktig elektrisk kraft

a) överförs till någon som inte är skattskyldig enligt 5 § första stycket 1, 2

eller 3, eller

b) förbrukas av den skattskyldige, och
2. för den som är skattskyldig enligt 5 § första stycket 4, när elektrisk kraft

förs in till Sverige.

Skattskyldighet enligt första stycket 1 a inträder inte vid överföring av

elektrisk kraft till det elnät som ägs av den myndighet som är systemansvarig
enligt 8 kap. 1 § ellagen (1997:857).

Skattskyldighet enligt första stycket 1 b inträder inte om skattskyldighet re-

dan har inträtt.

9 § Den som är skattskyldig för energiskatt på elektrisk kraft får göra av-
drag för skatt på elektrisk kraft som

1. förbrukats hos den skattskyldige i tåg eller annat spårbundet transport-

medel eller för motordrift eller uppvärmning i omedelbart samband med så-
dan förbrukning,

2. i huvudsak förbrukats hos den skattskyldige för kemisk reduktion eller i

elektrolytiska processer,

3. förbrukats hos den skattskyldige vid sådan framställning av produkter

som avses i 6 a kap. 1 § 6,

background image

3

SFS 2017:1223

4. förbrukats hos den skattskyldige vid sådan överföring av elektrisk kraft

på det elektriska nätet som utförs av den som ansvarar för förvaltningen av
nätet i syfte att upprätthålla nätets funktion,

5. förbrukats hos den skattskyldige i metallurgiska processer eller vid till-

verkning av mineraliska produkter under förutsättning att det ingående
materialet genom uppvärmning i ugnar har förändrats kemiskt eller dess inre
fysikaliska struktur har förändrats, i den utsträckning avdragsrätt inte följer av
2,

6. förbrukats i tillverkningsprocessen i industriell verksamhet hos den

skattskyldige, i den utsträckning avdragsrätt inte följer av föregående punkter,

7. förbrukats i en datorhall hos den skattskyldige,
8. förbrukats i kommuner som avses i 4 § för annat ändamål än
a) i industriell verksamhet,
b) i en datorhall,
c) i yrkesmässig jordbruks- eller skogsbruksverksamhet,
d) i yrkesmässig vattenbruksverksamhet,
e) som landström, eller
f) i tåg eller annat spårbundet transportmedel eller för motordrift eller upp-

värmning i omedelbart samband med sådan förbrukning.

Avdrag enligt första stycket 6 och 7 medges med skillnaden mellan den

skattesats som gällde vid skattskyldighetens inträde och 0,5 öre per förbrukad
kilowattimme elektrisk kraft. Avdrag enligt första stycket 8 medges med
9,6 öre per förbrukad kilowattimme elektrisk kraft. Avdrag enligt första
stycket 8 får endast medges i den utsträckning avdragsrätt inte följer av före-
gående punkter.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017