SFS 2017:1225 Lag om ändring i lagen (2016:1079) om ändring i lagen (2016:506) om ändring i lagen (2015:750) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

171225.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2016:1079) om ändring i lagen
(2016:506) om ändring i lagen (2015:750) om
ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;

utfärdad den 30 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 a kap. 1 § lagen (1994:1776) om

skatt på energi i stället för lydelsen enligt lagen (2016:1079) om ändring i
lagen (2016:506) om ändring i lagen (2015:750) om ändring i lagen om skatt
på energi ska ha följande lydelse.

6 a kap.

1 §

Bränsle som används för nedan angivna ändamål, i förekommande fall

med undantag för vissa bränsleslag, ska helt eller delvis befrias från skatt
enligt följande, om inte annat anges.

1 Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54.

�ndamål

Bränsle som
inte ger
befrielse

Befrielse från
energiskatt

Befrielse från
koldioxid-
skatt

Befrielse från
svavel-
skatt

1. Förbrukning

a) för annat ändamål
än som motorbränsle
eller som bränsle för
uppvärmning

100
procent

100
procent

100
procent

b) i metallurgiska pro-
cesser under förutsätt-
ning att det ingående
materialet genom upp-
värmning i ugnar för-
ändras kemiskt eller
dess inre fysikaliska
struktur förändras eller
bibehålls i skänkar
eller liknande kärl

100
procent

100
procent

100
procent

SFS 2017:1225

Utkom från trycket
den 8 december 2017

background image

2

SFS 2017:1225

c) i annat fall än som
avses i a eller b, då
bränslet i en och sam-
ma process används
både som bränsle för
uppvärmning och för
annat ändamål än som
motorbränsle eller
bränsle för uppvärm-
ning

100
procent

100
procent

100
procent

2. Förbrukning i tåg
eller annat spårbundet
färdmedel

Bensin,
bränsle som
avses i 2 kap.
1 § första
stycket 3 b

100
procent

100
procent

100
procent

3. Förbrukning i skepp,
när skeppet inte an-
vänds för privat ända-
mål

Bensin,
bränsle som
avses i 2 kap.
1 § första
stycket 3 b

100
procent

100
procent

100
procent

4. Förbrukning i båt
för vilken medgivande
lämnats enligt 2 kap.
9 § eller för vilken fis-
kelicens som inte är
begränsad till fiske en-
bart i enskilt vatten
meddelats enligt fiske-
lagen (1993:787), när
båten inte används för
privat ändamål

Bensin,
bränsle som
avses i 2 kap.
1 § första
stycket 3 b

100
procent

100
procent

100
procent

5. Förbrukning i

a) luftfartyg, när luft-
fartyget inte används
för privat ändamål

Andra bräns-
len än flygfo-
togen (KN-nr
2710 19 21)

100
procent

100
procent

100
procent

b) luftfartygsmotorer i
provbädd eller lik-
nande anordning

Andra bräns-
len än flyg-
bensin (KN-
nr 2710 11
31) och flyg-
fotogen

100
procent

100
procent

100
procent

�ndamål

Bränsle som
inte ger
befrielse

Befrielse från
energiskatt

Befrielse från
koldioxid-
skatt

Befrielse från
svavel-
skatt

background image

3

SFS 2017:1225

6. Förbrukning vid
framställning av ener-
giprodukter eller andra
produkter för vilka
skatteplikt har inträtt
för tillverkaren

100
procent

100
procent

100
procent

7. Förbrukning för
framställning av skat-
tepliktig elektrisk kraft

Bränsle
som avses i
2 kap. 1 §
första stycket
3 b

100
procent

100
procent

�

8. �

�

�

�

9. Om skattebefrielse
inte följer av tidigare
punkter, förbrukning
för annat ändamål än
drift av motordrivna
fordon vid tillverk-
ningsprocessen i indu-
striell verksamhet

Bensin, råtall-
olja, bränsle
som avses i
2 kap. 1 §
första stycket
3 b

a) i en anläggning för
vilken utsläppsrätter
ska överlämnas enligt
6 kap.

1 §

lagen

(2004:1199) om han-
del med utsläppsrätter

70
procent

100
procent

�

b) i andra fall än som
avses under a

70
procent

�

�

10. Om

skattebefri-

else inte följer av tidi-
gare punkter, förbruk-
ning för annat ända-
mål än drift av motor-
drivna fordon i yrkes-
mässig vattenbruks-
verksamhet, dock inte
förbrukning i skepp
eller båt

Bensin, råtall-
olja, bränsle
som avses i
2 kap. 1 §
första stycket
3 b

70
procent

�

�

�ndamål

Bränsle som
inte ger
befrielse

Befrielse från
energiskatt

Befrielse från
koldioxid-
skatt

Befrielse från
svavel-
skatt

background image

4

SFS 2017:1225

11. Om skattebefrielse
inte följer av tidigare
punkter, förbrukning
för annat ändamål än
drift av motordrivna
fordon i yrkesmässig
jordbruks- eller skogs-
bruksverksamhet,
dock inte förbrukning
i skepp eller båt

Bensin,
råtallolja,
bränsle som
avses i 2 kap.
1 § första
stycket 3 b

70
procent

�

�

12. Om

skattebefri-

else inte följer av tidi-
gare punkter, förbruk-
ning i sodapannor eller
i lutpannor

�

�

100
procent

13. Förbrukning vid
tillverkningsprocessen
i gruvindustriell verk-
samhet för drift av
andra motordrivna for-
don än personbilar,
lastbilar och bussar

Andra bräns-
len än bränsle
som avses i
2 kap. 1 §
första stycket
3 b

89
procent

40
procent

�

14. �

�

�

�

�

15. �

�

�

�

�

16. Förbrukning i pro-
cesser för framställ-
ning av andra minera-
liska ämnen än me-
taller under förutsätt-
ning att det ingående
materialet genom upp-
värmning i ugnar för-
ändras kemiskt eller
dess inre fysikaliska
struktur förändras

100
procent

100
procent

100
procent

17. Om skattebefri-
else inte följer av tidi-
gare punkter, förbruk-
ning för framställning
av värme i en anlägg-
ning för vilken ut-
släppsrätter ska över-
lämnas enligt 6

kap.

1 § lagen om handel
med utsläppsrätter

Råtallolja och
bränsle som
avses i 2 kap.
1 § första
stycket 3 b

�ndamål

Bränsle som
inte ger
befrielse

Befrielse från
energiskatt

Befrielse från
koldioxid-
skatt

Befrielse från
svavel-
skatt

background image

5

SFS 2017:1225

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

a) i kraftvärmeproduk-
tion

70
procent

89
procent

�

b) i annan värmepro-
duktion

�

9 procent

�

�ndamål

Bränsle som
inte ger
befrielse

Befrielse från
energiskatt

Befrielse från
koldioxid-
skatt

Befrielse från
svavel-
skatt

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017