SFS 2017:1230 Lag om ändring i lagen (2017:410) om ändring i lagen (2016:1073) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

171230.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2017:410) om ändring i lagen
(2016:1073) om ändring i lagen (1994:1776) om
skatt på energi;

utfärdad den 30 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 11 a § lagen (1994:1776) om

skatt på energi i stället för lydelsen enligt lagen (2017:410) om ändring i
lagen (2016:1073) om ändring i lagen om skatt på energi ska ha följande
lydelse.

1 kap.

11 a §

I fråga om energiskatt och koldioxidskatt på bränslen samt energi-

skatt på elektrisk kraft förstås med stödordning sådant statligt stöd enligt
artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt som utgörs av
skattebefrielse för vart och ett av de ändamål som anges i följande
bestämmelser i denna lag:

1. 6 a kap. 1 § 9 a och 17 a,
2. 6 a kap. 1 § 9 b och 3 §,
3. 6 a kap. 1 § 10,
4. 6 a kap. 1 § 11,
5. 6 a kap. 1 § 13,
6. 6 a kap. 1 § 17 b,
7. 6 a kap. 2 a § första stycket 1,
8. 6 a kap. 2 a § första stycket 2,
9. 6 a kap. 2 b och 2 c §§,
10. 7 kap. 3 a, 3 c och 3 d §§,
11. 7 kap. 4 §,
12. 9 kap. 5 och 5 a §§,
13. 11 kap. 9 § första stycket 6 och 14 §,
14. 11 kap. 9 § första stycket 7 och 15 §,
15. 11 kap. 9 § första stycket 8,
16. 11 kap. 10 §,
17. 11 kap. 12 §,
18. 11 kap. 12 a §,
19. 11 kap. 12 b §.

1 Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54.

SFS 2017:1230

Utkom från trycket
den 8 december 2017

background image

2

SFS 2017:1230

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)