SFS 2017:1231 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

171231.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;

utfärdad den 30 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1994:1776) om skatt

på energi

2

dels att 7 kap. 3 d § ska upphöra att gälla,
dels att 1 kap. 11 a §, 2 kap. 1 och 1 b §§ och 7 kap. 3 a och 3 c §§ ska ha

följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 7 kap. 3 b §, av följande lydelse.

1 kap.

11 a §

I fråga om energiskatt och koldioxidskatt på bränslen samt energi-

skatt på elektrisk kraft förstås med stödordning sådant statligt stöd enligt arti-
kel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt som utgörs av
skattebefrielse för vart och ett av de ändamål som anges i följande bestäm-
melser i denna lag:

1. 6 a kap. 1 § 9 a och 17 a,
2. 6 a kap. 1 § 9 b och 3 §,
3. 6 a kap. 1 § 10,
4. 6 a kap. 1 § 11,
5. 6 a kap. 1 § 13,
6. 6 a kap. 1 § 17 b,
7. 6 a kap. 2 a § första stycket 1,
8. 6 a kap. 2 a § första stycket 2,
9. 6 a kap. 2 b och 2 c §§,
10. 7 kap. 3 a och 3 b §§,
11. 7 kap. 4 §,
12. 9 kap. 5 och 5 a §§,
13. 11 kap. 9 § första stycket 6 och 14 §,
14. 11 kap. 9 § första stycket 7 och 15 §,
15. 11 kap. 9 § första stycket 8,
16. 11 kap. 10 §,
17. 11 kap. 12 §,
18. 11 kap. 12 a §,
19. 11 kap. 12 b §.

1 Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54.

2 Senaste lydelse av 7 kap. 3 d § 2016:791.

SFS 2017:1231

Utkom från trycket
den 8 december 2017

background image

2

SFS 2017:1231

2 kap.

1 §

3

Energiskatt och koldioxidskatt ska, om inte annat följer av andra

stycket eller 1 b §, betalas för följande bränslen med angivna belopp:

3 Senaste lydelse 2015:747.

KN-nr

Slag av bränsle

Skattebelopp

Energiskatt

Koldioxid-
skatt

Summa skatt

1. 2710

11 41,
2710
11 45
eller
2710
11 49

Bensin som
uppfyller krav
för

a) miljöklass 1
– motorbensin

3 kr 87 öre
per liter

2 kr 57 öre
per liter

6 kr 44 öre
per liter

– alkylatbensin

1 kr 96 öre
per liter

2 kr 57 öre
per liter

4 kr 53 öre
per liter

b) miljöklass 2

3 kr 90 öre
per liter

2 kr 57 öre
per liter

6 kr 47 öre
per liter

2. 2710

11 31,
2710
11 51
eller
2710
11 59

Annan bensin
än som avses
under 1 eller 7

4 kr 74 öre
per liter

2 kr 57 öre
per liter

7 kr 31 öre
per liter

3. 2710

19 21,
2710
19 25,
2710 19
41–2710
19 49
eller
2710 19
61–2710
19 69

Eldningsolja,
dieselbrännolja,
fotogen, m.m.
som

background image

3

SFS 2017:1231

a) har försetts
med märk- och
färgämnen eller
ger mindre än 85
volymprocent de-
stillat vid 350°C,

869 kr per m

3 3 292 kr per

m

3

4 161 kr
per m

3

b) inte har försetts
med märk- och
färgämnen och
ger minst
85 volymprocent
destillat vid 350°C,
tillhörig
miljöklass 1

2 341 kr
per m

3

2 191 kr
per m

3

4 532 kr
per m

3

miljöklass 2

2 639 kr
per m

3

2 191 kr
per m

3

4 830 kr
per m

3

miljöklass 3
eller inte tillhör
någon miljöklass

2 794 kr
per m

3

2 191 kr
per m

3

4 985 kr
per m

3

4. 2711

12 11–
2711
19 00

Gasol m.m.
som används
för

a) drift av
motordrivet
fordon, fartyg
eller luftfartyg

0 kr per
1 000 kg

3 463 kr per
1 000 kg

3 463 kr per
1 000 kg

b) annat ända-
mål än som
avses under a

1 117 kr per
1 000 kg

3 463 kr per
1 000 kg

4 580 kr per
1 000 kg

5. 2711

11 00,
2711
21 00

Naturgas
som används
för

a) drift av
motordrivet
fordon, fartyg
eller luftfartyg

0 kr per
1 000 m

3

2 465 kr per
1 000 m

3

2 465 kr per
1 000 m

3

b) annat ända-
mål än som
avses under a

961 kr
per 1 000 m

3

2 465 kr
per 1 000 m

3

3 426 kr per
1 000 m

3

KN-nr

Slag av bränsle

Skattebelopp

Energiskatt

Koldioxid-
skatt

Summa skatt

background image

4

SFS 2017:1231

I fall som avses i 4 kap. 1 § 7 och 8 samt 12 § 4 tas skatt ut med ett belopp

som motsvarar skillnaden mellan de skattebelopp som gäller för bränslets
olika användningssätt.

I fall som avses i 4 kap. 1 § 10 a och b och 12 § 5 tas skatt ut med ett be-

lopp som motsvarar

1. skatten som gäller för bränsle enligt första stycket 3 b, om bränsle enligt

första stycket 3 a har förvärvats utan skatt,

2. skillnaden mellan de skattebelopp som gäller för bränsle enligt första

stycket 3 a respektive bränsle enligt första stycket 3 b, om bränsle enligt för-
sta stycket 3 a har förvärvats med skatt,

3. skatten som gäller för annat bränsle enligt första stycket, om sådant

bränsle i annat fall än som avses i 1 har förvärvats utan skatt,

4. skatten som gäller för det bränsle enligt första stycket som det använda

bränslet anses likvärdigt med enligt 3 eller 4 §, om bränsle enligt 3 eller 4 §
har förvärvats utan skatt, och

5. skillnaden mellan de skattebelopp som gäller för bränsle enligt första

stycket 3 a respektive bränsle enligt första stycket 3 b, om bränsle enligt 3
eller 4 § har förvärvats med skatt som motsvarar skatten som gäller för
bränsle enligt första stycket 3 a.

I fall som avses i 4 kap. 1 § 10 c tillämpas tredje stycket 1–3 avseende flyg-

fotogen (KN-nr 2710 19 21).

1 b §

4

För kalenderåret 2019 och efterföljande kalenderår ska energiskatt

och koldioxidskatt betalas med belopp som motsvarar de i 1 § angivna skatte-
beloppen efter en årlig omräkning enligt andra stycket. Regeringen fastställer
före november månads utgång de omräknade skattebelopp som ska tas ut för
påföljande kalenderår.

För bränslen som avses i
1. 1 § första stycket 3 a samt 4–6 ska energiskatt och koldioxidskatt betalas

med belopp som motsvarar de i 1 § angivna skattebeloppen multiplicerade
med jämförelsetalet enligt tredje stycket,

2. 1 § första stycket 1, 2, 3 b och 7 ska

6. 2701,

2702
eller 2704

Kol och koks

661 kr per
1 000 kg

2 865 kr per
1 000 kg

3 526 kr per
1 000 kg

7. 2710 11

31

Flygbensin
med en bly-
halt om högst
0,005 gram
per liter

3 kr 90 öre
per liter

2 kr 57 öre
per liter

6 kr 47 öre
per liter

4 Senaste lydelse 2015:747.

KN-nr

Slag av bränsle

Skattebelopp

Energiskatt

Koldioxid-
skatt

Summa skatt

background image

5

SFS 2017:1231

a) koldioxidskatt betalas med belopp som motsvarar de i 1 § angivna koldi-

oxidskattebeloppen multiplicerade med jämförelsetalet enligt tredje stycket,
och

b) energiskatt betalas med belopp som motsvarar summan av de i 1 §

angivna energiskatte- och koldioxidskattebeloppen multiplicerade med jäm-
förelsetalet enligt tredje stycket med ett årligt tillägg av två procentenheter,
med avdrag för det omräknade koldioxidskattebeloppet enligt a.

Med jämförelsetal avses det värde, uttryckt i procent, som anger förhållan-

det mellan det allmänna prisläget i juni månad året närmast före det år beräk-
ningen avser och prisläget i juni 2017.

Beloppen enligt andra stycket 1, 2 a och 2 b avrundas var för sig till hela

kronor och ören.

7 kap.

3 a §

För bränslen som anges i 2 kap. 1 § första stycket 1, 2 eller 3 och som

till mer än 98 volymprocent framställts av biomassa och som en skattskyldig
har förbrukat eller sålt som motorbränsle får den skattskyldige, på den andel
av motorbränslet som utgörs av en eller flera beståndsdelar som framställts av
biomassa, göra avdrag för energiskatt med 100 procent och koldioxidskatt
med 100 procent.

3 b §

5

För andra bränslen än biogas eller de som anges i 2 kap. 1 § första

stycket 1, 2 eller 3 får en skattskyldig som har förbrukat eller sålt bränslet
som motorbränsle göra avdrag för

1. energiskatt med 100 procent och koldioxidskatt med 100 procent på den

andel av motorbränslet som framställts av biomassa och som utgör fettsyra-
metylester (Fame) enligt KN-nr 3824 90 99,

2. energiskatt med 100 procent och koldioxidskatt med 100 procent på den

andel av ett motorbränsle för gnisttända motorer enligt KN-nr 3824 90 99
som framställts av biomassa och som utgör etanol, och

3. energiskatt med 100 procent och koldioxidskatt med 100 procent på den

andel av motorbränslet som utgörs av någon annan beståndsdel än som anges
i 1 eller 2 och som framställts av biomassa.

3 c §

6

Avdrag enligt 3 a och 3 b §§ medges endast om

1. motorbränslet eller beståndsdelen omfattas av ett hållbarhetsbesked

enligt 3 kap. lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och
flytande biobränslen och av ett anläggningsbesked enligt 3 a kap. samma lag,

2. stödmottagaren inte är ett företag utan rätt till statligt stöd, och
3. uppgift lämnas om avdragets fördelning på stödmottagare.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig

till tiden före ikraftträdandet.

5 Tidigare 7 kap. 3 b § upphävd genom 2014:1496.

6 Senaste lydelse 2016:791.

background image

6

SFS 2017:1231

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)