SFS 2017:1236 Förordning om ändring i skolförordningen (2011:185)

171236.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i skolförordningen (2011:185);

utfärdad den 30 november 2017.

Regeringen föreskriver i fråga om skolförordningen (2011:185)

1

dels att nuvarande bilaga 1, 2 och 3 ska betecknas bilaga 2, 3 och 4,
dels att 9 kap. 3 §, 10 kap. 2 §, 11 kap. 2 § och 12 kap. 2 § ska ha följande

lydelse,

dels att det ska införas en ny bilaga, bilaga 1, av följande lydelse.

9 kap.

3 §

Bestämmelser om fördelning av den garanterade undervisningstiden

(timplan) finns i bilaga 1.

Huvudmannen får besluta om ytterligare undervisningstid utöver den

garanterade undervisningstiden.

10 kap.

2 §

Bestämmelser om fördelning av den garanterade undervisningstiden på

ämnen och ämnesområden (timplaner) finns i bilaga 2.

Huvudmannen får besluta om ytterligare undervisningstid utöver den ga-

ranterade undervisningstiden.

11 kap.

2 §

2

Bestämmelser om fördelning av den garanterade undervisningstiden

(timplan) finns i bilaga 3.

Specialpedagogiska skolmyndigheten får meddela föreskrifter om fördel-

ningen av den garanterade undervisningstiden för elever som läser ämnet
svenska i stället för ämnet teckenspråk enligt 12 kap. 4 § andra stycket skol-
lagen (2010:800).

12 kap.

2 §

Bestämmelser om fördelning av den garanterade undervisningstiden

(timplan) finns i bilaga 4.

1 Senaste lydelse av
bilaga 1 2016:652
bilaga 2 2016:652
bilaga 3 2016:652.

2 Senaste lydelse 2014:457.

SFS 2017:1236

Utkom från trycket
den 8 december 2017

background image

2

SFS 2017:1236

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

GUSTAV FRIDOLIN

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

background image

3

SFS 2017:1236

Bilaga 1

Timplan för grundskolan

När det gäller de naturorienterande ämnena är eleverna i mellanstadiet garan-
terade en minsta undervisningstid om 55 timmar i respektive ämne. Reste-
rande 28 timmar får fördelas fritt mellan de tre ämnena i mellanstadiet. I hög-
stadiet är eleverna i de naturorienterande ämnena garanterade en minsta
undervisningstid om 75 timmar i respektive ämne. Resterande 39 timmar får
fördelas fritt mellan de tre ämnena i högstadiet.

�mnen

Undervisningstid i timmar
Låg-
stadiet

Mellan-
stadiet

Låg- och
mellanstadiet

Högstadiet

Totalt

Bild

50

80

100

230

Engelska

60

220

200

480

Hem- och konsument-
kunskap

36

82

118

Idrott och hälsa

140

160

200

500

Matematik

420

410

295

1 125

Musik

70

80

80

230

Naturorienterande äm-
nen

143

193

264

600

Biologi

55

75

Fysik

55

75

Kemi

55

75

Samhällsorienterande
ämnen

200

333

352

885

Geografi

70

75

Historia

70

75

Religionskunskap

70

75

Samhällskunskap

70

75

Slöjd

50

140

140

330

Svenska eller svenska
som andraspråk

680

520

290

1 490

Teknik

47

65

88

200

Språkval

48

272

320

Elevens val

382

Totalt garanterat antal
timmar

1 860

2 249

36

2 363

6 890

Därav skolans val

600

background image

4

SFS 2017:1236

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

När det gäller de samhällsorienterande ämnena är eleverna i mellanstadiet
garanterade en minsta undervisningstid om 70 timmar i respektive ämne. Res-
terande 53 timmar får fördelas fritt mellan de fyra ämnena i mellanstadiet. I
högstadiet är eleverna i de samhällsorienterande ämnena garanterade en
minsta undervisningstid om 75 timmar i respektive ämne. Resterande 52 tim-
mar får fördelas fritt mellan de fyra ämnena i högstadiet.

Vid skolans val får antalet timmar i timplanen per stadium för ett ämne eller
en ämnesgrupp minskas med högst 20 procent. Antalet timmar för svenska
eller svenska som andraspråk, engelska och matematik får dock inte minskas.

Bestämmelser om anpassad studiegång finns i 3 kap. 12 § skollagen
(2010:800). Anpassad studiegång kan innebära avvikelser från timplanen.

Bestämmelser om prioriterad timplan finns i 9 kap. 4 a § skolförordningen
(2011:185). Prioriterad timplan kan innebära avvikelser från den i timplanen
angivna dispositionen av antalet timmar per ämne.