SFS 2017:1250 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

171250.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);

utfärdad den 7 december 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 42 kap. 36 § inkomstskattelagen

(1999:1229)

2 ska ha följande lydelse.

42 kap.

36 §

3

Den som under kalenderåret har innehaft ett investeringssparkonto för

vilket ett kapitalunderlag ska beräknas enligt 37–41 §§ ska ta upp en scha-
blonintäkt. Intäkten ska beräknas till kapitalunderlaget enligt 37–41 §§ mul-
tiplicerat med statslåneräntan vid utgången av november närmast före det
aktuella kalenderåret ökad med en procentenhet. Schablonintäkten ska dock
beräknas till lägst 1,25 procent av kapitalunderlaget.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
2. Bestämmelsen i 42 kap. 36 § i den nya lydelsen tillämpas första gången

för beskattningsår som börjar efter den 31 december 2017.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Johanna Mihaic
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2017/18:28, bet. 2017/18:SkU6, rskr. 2017/18:82.

2 Lagen omtryckt 2008:803.

3 Senaste lydelse 2015:775.

SFS 2017:1250

Utkom från trycket
den 15 december 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017