SFS 2017:1279 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

171279.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);

utfärdad den 7 december 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 30 § inkomstskattelagen

(1999:1229)

2 ska ha följande lydelse.

2 kap.

30 §

Med Sverige avses Sveriges land-, luft- och sjöterritorium samt de om-

råden utanför sjöterritoriet som framgår av bilaga 4 till lagen (2017:1272) om
Sveriges sjöterritorium och maritima zoner.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2018.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Niklas Ekstrand
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2016/17:215, bet. 2017/18:UU7, rskr. 2017/18:49.

2 Lagen omtryckt 2008:803.

SFS 2017:1279

Utkom från trycket
den 19 december 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017