SFS 2017:300 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

170300.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);

utfärdad den 20 april 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 11 kap. 34 § inkomstskattelagen

(1999:1229)

2 ska ha följande lydelse.

11 kap.

34 §

3

Följande ersättningar i samband med studier ska tas upp:

1. ersättning till deltagare i teckenspråksutbildning för vissa föräldrar

(TUFF), och

2. utbildningsbidrag för kompletterande pedagogisk utbildning som leder

till ämneslärarexamen för personer som har en examen på forskarnivå.

Studiestöd enligt studiestödslagen (1999:1395) ska inte tas upp. Detta gäl-

ler också

1. statsbidrag som administreras av Specialpedagogiska skolmyndigheten

för

– kortare studier om funktionshinder,
– kortare studier på grundskole- eller gymnasienivå som är särskilt anpas-

sade för personer med funktionshinder, och

– studier inom särskild utbildning för vuxna,
2. statsbidrag som administreras av Sametinget för kortare studier i alfabe-

tisering i samiska, eller

3. kostnadsersättning till elever i gymnasial lärlingsutbildning som betalas

ut av Centrala studiestödsnämnden.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för utbildningsbidrag för doktoran-

der som lämnas senast den 30 juni 2022.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Ingrid Björnsson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2016/17:50, bet. 2016/17:UbU12, rskr. 2016/17:208.

2 Lagen omtryckt 2008:803.

3 Senaste lydelse 2016:701.

SFS 2017:300

Utkom från trycket
den 3 maj 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017