SFS 2017:315 Lag om ändring i lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar

170315.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2010:921) om mark- och
miljödomstolar;

utfärdad den 27 april 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2010:921) om mark-

och miljödomstolar

dels att 2 kap. 10 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas ett nytt kapitel, 6 kap., och en ny paragraf, 3 kap.

1 a §, av följande lydelse.

2 kap.

10 §

I ett mål eller ärende som har överklagats till Mark- och miljööver-

domstolen ska rätten bestå av minst fyra ledamöter, av vilka minst tre ska vara
lagfarna domare. Minst fyra lagfarna domare ska dock alltid delta i rätten, om
tre lagfarna domare har ingått i rätten i mark- och miljödomstolen. Om en av
de lagfarna domarna får förhinder sedan huvudförhandling eller annan hand-
läggning har påbörjats, är rätten ändå domför. Fler än fem ledamöter får inte
delta. Tekniskt råd ska alltid ingå i rätten, om det inte är uppenbart obehöv-
ligt. En av de lagfarna domarna ska vara rättens ordförande.

Vid behandling av frågor om prövningstillstånd eller vid prövning av en

ansökan om resning eller återställande av försutten tid eller en klagan över
domvilla ska Mark- och miljööverdomstolen bestå av tre lagfarna domare. Ett
tekniskt råd får dock ingå i rätten i stället för en av de lagfarna domarna.

Om det i rätten ska ingå andra än lagfarna domare bestämmer rättens ordfö-

rande med hänsyn till de frågor som prövas i målet vilka som ska ingå.

Vid avskrivning efter återkallelse får rätten bestå av en lagfaren domare.

3 kap.

1 a §

Ett mål eller ärende som enligt 4 eller 5 kap. ska handläggas enligt

lagen (1996:242) om domstolsärenden får handläggas gemensamt med ett
annat sådant mål eller ärende, om det är lämpligt med hänsyn till utredningen
och övriga omständigheter.

Mål och ärenden som handläggs gemensamt får särskiljas när det finns skäl

för det.

1 Prop. 2016/17:95, bet. 2016/17:JuU24, rskr. 2016/17:233.

SFS 2017:315

Utkom från trycket
den 9 maj 2017

background image

2

SFS 2017:315

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

6 kap. Särskilda rättsmedel

1 §

Mark- och miljööverdomstolen prövar en ansökan om resning eller åter-

ställande av försutten tid eller en klagan över domvilla när det gäller

1. en dom eller ett beslut av en mark- och miljödomstol,
2. ett beslut av en förvaltningsmyndighet om beslutet skulle ha överklagats

till en mark- och miljödomstol, eller

3. ett kommunalt beslut om beslutet skulle ha överklagats till en mark- och

miljödomstol, direkt eller efter prövning av en förvaltningsmyndighet.

Vid handläggningen tillämpas lagen (1996:242) om domstolsärenden.

Rättegångsbalken tillämpas dock om frågan gäller ett avgörande av en mark-
och miljödomstol som vid sin handläggning har tillämpat vad som gäller för
tvistemål i allmän domstol.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Linda Billung
(Justitiedepartementet)