SFS 2017:322 Lag om medling i vissa upphovsrättstvister

170322.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om medling i vissa upphovsrättstvister;

utfärdad den 27 april 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 följande.

Lagens tillämpningsområde

1 §

Denna lag gäller när det uppkommer en tvist om ingåendet av ett avtal

som är en förutsättning för avtalslicens enligt 42 b, 42 c, 42 d, 42 e eller
42 g § eller, när det gäller vidaresändning genom kabel, 42 f § lagen
(1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

Lagen gäller också vid motsvarande tvister som kan uppkomma till följd av

hänvisningarna till 42 b–42 g §§ i 45, 46, 48, 49 och 49 a §§ lagen om upp-
hovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

Lagen gäller dessutom vid motsvarande tvister som kan uppkomma när av-

tal om exemplarframställning ska ingås med svenska radio- eller tv-företag
eller när avtal om vidaresändning genom kabel ska ingås med radio- eller tv-
företag som verkställer utsändningar inom Europeiska ekonomiska sam-
arbetsområdet.

2 §

Denna lag ska inte tillämpas om parterna har avtalat att medling inte ska

äga rum.

Ansökan om medling

3 §

Om förhandlingar i fråga om ett avtal som avses i 1 § inte leder till att

parterna ingår något avtal, får vardera parten ansöka om medling.

Även den som har begärt förhandling i fråga om ett sådant avtal men fått

sin begäran avvisad får ansöka om medling, under förutsättning att denne kan
vara part i avtalet.

4 §

En ansökan om medling ska göras hos Patent- och marknadsdomstolen.

Ansökan ska ha kommit in inom två veckor från den dag då någon av par-

terna har förklarat att ytterligare förhandlingar inte är meningsfulla eller en
begäran om förhandlingar har avvisats. Om ett sådant besked har lämnats
skriftligen, räknas tiden från det att mottagaren fick del av beskedet.

1 Prop. 2016/17:119, bet. 2016/17:NU18, rskr. 2016/17:216.

2 Jfr rådets direktiv 93/83/EEG av den 27 september 1993 om samordning av vissa be-
stämmelser om upphovsrätt och närstående rättigheter avseende satellitsändningar och
vidaresändning via kabel, i den ursprungliga lydelsen.

SFS 2017:322

Utkom från trycket
den 16 maj 2017

background image

2

SFS 2017:322

Beslut om medling

5 §

Domstolen ska besluta om medling, om

1. ansökan gäller en sådan tvist som anges i 1 §,
2. det är en sådan situation som avses i 3 §,
3. ansökan görs inom den tid som anges i 4 § andra stycket, och
4. det inte finns annan särskild anledning att avslå ansökan.
Även om ansökan görs efter den tid som anges i 4 § andra stycket, får dom-

stolen besluta om medling, under förutsättning att övriga villkor är uppfyllda
och att inte motparten gör en invändning om att ansökan inte har gjorts inom
föreskriven tid.

När domstolen beslutar om medling ska den utse en medlare. Den som ut-

ses till medlare ska vara opartisk och i övrigt lämplig för uppdraget. Innan
domstolen utser en medlare ska parterna ha fått tillfälle att yttra sig.

Domstolen ska ange inom vilken tid medlingen senast ska vara avslutad.

6 §

Efter ansökan från någon av parterna får domstolen förlänga tiden för

pågående medling, om det finns särskilda skäl för det.

7 §

Vid domstolens handläggning av ärenden om ansökan om medling och

förlängd tid för pågående medling ska i övrigt lagen (1996:242) om dom-
stolsärenden tillämpas.

Medlingsförfarandet

8 §

Medlaren beslutar om förfarandet.

Medlaren ska utföra uppdraget opartiskt, ändamålsenligt och snabbt.

Medlingens avslutande

9 §

Medlingen ska anses avslutad när parterna kommer överens om ett av-

tal. Om parterna inte kommer överens om ett avtal, ska medlingen anses av-
slutad när den tidsfrist som domstolen bestämt för medlingen gått ut. Med-
lingen ska också anses avslutad om medlaren beslutar att medlingen ska av-
brytas.

10 §

Om någon av parterna ansöker om förlängd tid för pågående medling

och den tidsfrist som domstolen tidigare har bestämt för medlingen går ut
under domstolens handläggning, ska medlingen inte anses avslutad på den
grunden att tidsfristen gått ut.

Om domstolen avslår en ansökan om förlängd tid för pågående medling

och den tidsfrist som domstolen tidigare har bestämt för medlingen går ut
innan domstolens beslut får laga kraft, ska medlingen anses avslutad när dom-
stolens beslut får laga kraft. Detta gäller dock inte om medlingen ska anses
avslutad för att parterna kommer överens om ett avtal eller medlaren beslutar
att medlingen ska avbrytas.

11 §

Vid tvist om vidaresändning genom kabel ska ett av medlaren framlagt

förslag anses antaget, om ingen av parterna invänder mot det inom tre måna-
der från den dag då parten fick del av förslaget.

background image

3

SFS 2017:322

12 §

Om medlingen avslutas utan att parterna kommer överens, kan medla-

ren föreslå att tvisten ska avgöras genom skiljeförfarande. Medlaren kan
också medverka vid utseende av skiljemän.

Tidsbegränsade avtals fortsatta tillämpning

13 §

Om det finns ett avtal mellan parterna och en part före avtalstidens slut

begär förhandlingar om ett nytt sådant avtal, ska det då gällande avtalet fort-
sätta att tillämpas även efter det att avtalstiden har gått ut, dock längst till de
tidpunkter som anges i andra och tredje styckena.

Om en part ansöker om medling inom den tid som anges i 4 § andra stycket

och domstolen beslutar om medling, ska avtalet tillämpas till dess två veckor
har gått efter det att medlingen ska anses avslutad. Om domstolen avslår an-
sökan, ska avtalet tillämpas till dess två veckor har gått efter dagen för dom-
stolens beslut.

Om begäran om förhandlingar har avvisats eller någon av parterna har för-

klarat att ytterligare förhandlingar inte är meningsfulla och inte någon av par-
terna ansöker om medling inom den tid som anges i 4 § andra stycket, ska av-
talet tillämpas till dess att den tiden har gått ut.

14 §

Bestämmelserna i 13 § tillämpas inte om parterna har avtalat något

annat.

Tystnadsplikt för medlare

15 §

Medlaren får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon har

fått kännedom om i samband med medling.

Ersättning till medlare

16 §

Medlaren har rätt till skälig ersättning för arbete och utlägg.

Om inte annat har avtalats, ska ersättningen betalas av den part som har an-

sökt om medlingen eller, om flera parter har ansökt om medlingen, av dessa
parter med lika delar.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.
2. Genom lagen upphävs lagen (1980:612) om medling i vissa upphovs-

rättstvister.

3. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande för ärenden hos regeringen

som har inletts före ikraftträdandet. Den upphävda lagen gäller även för med-
lingsförfaranden som pågår vid ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

STEFAN LÖFVEN

MORGAN JOHANSSON
(Justitiedepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017