SFS 2017:324 Lag om ändring i lagen (2016:188) om patent- och marknadsdomstolar

170324.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2016:188) om patent- och
marknadsdomstolar;

utfärdad den 27 april 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 4 § lagen (2016:188) om

patent- och marknadsdomstolar ska ha följande lydelse.

1 kap.

4 §

2

Patent- och marknadsdomstolen handlägger mål och ärenden enligt det

som föreskrivs i

1. lagen (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar, patentlagen

(1967:837), lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar, lagen (1978:152)
om svensk domstols behörighet i vissa mål på patenträttens område m.m. och
växtförädlarrättslagen (1997:306),

2. lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk,

mönsterskyddslagen (1970:485), firmalagen (1974:156), lagen (1992:1685)
om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter, varumärkeslagen
(2010:1877) och lagen (2017:322) om medling i vissa upphovsrättstvister,

3. konkurrenslagen (2008:579), marknadsföringslagen (2008:486), lagen

(1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare, lagen (1994:1512) om av-
talsvillkor i konsumentförhållanden, lagen (2000:1175) om talerätt för vissa
utländska konsumentmyndigheter och konsumentorganisationer, försäkrings-
avtalslagen (2005:104), lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbin-
delser m.m., lagen (2006:484) om franchisegivares informationsskyldighet,
lagen (2010:510) om lufttransporter, lagen (2010:1350) om uppgiftsskyldig-
het i fråga om marknads- och konkurrensförhållanden, lagen (2014:836) om
näringsförbud, lagen (2014:1344) med kompletterande bestämmelser till
EU:s tåg-, fartygs- och busspassagerarförordningar, konkurrensskadelagen
(2016:964) och lagen (2016:977) om kollektiv förvaltning av upphovsrätt,
och

4. annan lag.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.

1 Prop. 2016/17:119, bet. 2016/17:NU18, rskr. 2016/17:216.

2 Senaste lydelse 2016:980.

SFS 2017:324

Utkom från trycket
den 16 maj 2017

background image

2

SFS 2017:324

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Anneli Skoglund
(Justitiedepartementet)