SFS 2017:332 Lag om ändring i brottsbalken

170332.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 4 maj 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 6 och 11 §§, 4 kap. 4 och

5 §§, 8 kap. 6 § och 9 kap. 4 och 12 §§ brottsbalken ska ha följande lydelse.

3 kap.

6 §

2

Är brott som avses i 5 § att anse som grovt, döms för grov misshandel

till fängelse i lägst ett år och sex månader och högst sex år. Vid bedömningen
av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningen var livsfarlig eller
om gärningsmannen har tillfogat en svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom
eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet.

Är brottet att anse som synnerligen grovt, döms för synnerligen grov miss-

handel till fängelse i lägst fem och högst tio år. Vid bedömningen av om brot-
tet är synnerligen grovt ska det särskilt beaktas om kroppsskadan är bestående
eller om gärningen har orsakat synnerligt lidande eller om gärningsmannen
har visat synnerlig hänsynslöshet.

11 §

3

För försök eller förberedelse till mord, dråp, barnadråp eller sådan

misshandel som inte är ringa, och för stämpling till mord, dråp, grov misshan-
del eller synnerligen grov misshandel eller underlåtenhet att avslöja eller för-
hindra sådant brott döms det till ansvar enligt 23 kap.

4 kap.

4 §

4

Den som genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om

brottslig gärning tvingar någon att göra, tåla eller underlåta något döms för
olaga tvång till böter eller fängelse i högst två år. Om någon med sådan ver-
kan utövar tvång genom hot att åtala eller ange någon annan för brott eller att
lämna menligt meddelande om någon annan, döms också för olaga tvång, om
tvånget är otillbörligt.

Om brottet är grovt döms för grovt olaga tvång till fängelse i lägst nio

månader och högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det
särskilt beaktas om gärningen

1. har innefattat våld av allvarligt slag,

1 Prop. 2016/17:108, bet. 2016/17:JuU14, rskr. 2016/17:232.

2 Senaste lydelse 2010:370.

3 Senaste lydelse 2016:508.

4 Senaste lydelse 2016:508.

SFS 2017:332

Utkom från trycket
den 16 maj 2017

background image

2

SFS 2017:332

2. har innefattat hot som påtagligt har förstärkts med hjälp av vapen,

sprängämne eller vapenattrapp eller genom anspelning på ett våldskapital
eller som annars har varit av allvarligt slag, eller

3. annars har varit av särskilt hänsynslös eller farlig art.

5 §

5

Om någon lyfter vapen mot någon annan eller annars hotar med brotts-

lig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruk-
tan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom, döms för olaga
hot
till böter eller fängelse i högst ett år.

Om brottet är grovt döms för grovt olaga hot till fängelse i lägst nio måna-

der och högst fyra år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt
beaktas

1. om hotet påtagligt har förstärkts med hjälp av vapen, sprängämne eller

vapenattrapp eller genom anspelning på ett våldskapital eller annars har varit
av allvarligt slag, eller

2. om gärningen annars har varit av särskilt hänsynslös eller farlig art.

8 kap.

6 §

6

Om brott som avses i 5 § är grovt, döms för grovt rån till fängelse i

lägst fem och högst tio år.

Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas
1. om våldet har varit livsfarligt,
2. om gärningsmannen har tillfogat svår kroppsskada eller allvarlig sjuk-

dom eller annars har visat synnerlig råhet eller på ett hänsynslöst sätt har ut-
nyttjat den rånades skyddslösa eller utsatta ställning, eller

3. om gärningen har varit av särskilt farlig art.

9 kap.

4 §

7

Den som genom olaga tvång förmår någon till handling eller under-

låtenhet som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den tvingade
eller någon i vars ställe denne är, döms, om inte brottet är att anse som rån
eller grovt rån, för utpressning till fängelse i högst två år. Om brottet är ringa
döms för ringa utpressning till böter.

Om brottet är grovt döms för grov utpressning till fängelse i lägst ett år och

sex månader och högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska
det särskilt beaktas om gärningen

1. har innefattat våld av allvarligt slag,
2. har innefattat hot som påtagligt har förstärkts med hjälp av vapen,

sprängämne eller vapenattrapp eller genom anspelning på ett våldskapital
eller som annars har varit av allvarligt slag, eller

3. annars har varit av särskilt hänsynslös eller farlig art.

5 Senaste lydelse 2016:508.

6 Senaste lydelse 2016:508.

7 Senaste lydelse 2016:508.

background image

3

SFS 2017:332

12 §

8

Det som föreskrivs i 8 kap. 13 § om inskränkning i åklagares åtalsrätt

ska gälla även de brott som angetts i detta kapitel, dock inte grovt bedrägeri
och grov utpressning.

Bedrägeri eller bedrägligt beteende, som består i att någon gjort avtalsstri-

digt uttag på eget kredit- eller tillgångskonto, och bedrägligt beteende, som
avses i 2 § andra stycket, får åtalas av åklagare endast om åtal är påkallat från
allmän synpunkt.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Eva Marie Hellstrand
(Justitiedepartementet)

8 Senaste lydelse 1994:1411.

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017