SFS 2017:333 Lag om ändring i lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor

170333.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1982:316) med förbud mot
könsstympning av kvinnor;

utfärdad den 4 maj 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 § lagen (1982:316) med förbud

mot könsstympning av kvinnor

2 ska ha följande lydelse.

2 §

3

Den som bryter mot 1 § döms till fängelse i lägst två och högst sex år.

Är brottet med hänsyn till omständigheterna mindre grovt, döms till fäng-

else i högst fyra år.

Är brottet grovt, döms till fängelse i lägst fem och högst tio år. Vid bedöm-

ningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om könsstympningen är
särskilt omfattande eller om gärningen har orsakat livsfara eller allvarlig sjuk-
dom eller om gärningsmannen i annat fall har visat synnerlig hänsynslöshet.

För försök, förberedelse och stämpling samt för underlåtenhet att avslöja

eller förhindra brott döms det till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2016/17:108, bet. 2016/17:JuU14, rskr. 2016/17:232.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 1998:407.

3 Senaste lydelse 2016:512.

SFS 2017:333

Utkom från trycket
den 16 maj 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017