SFS 2017:334 Lag om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall

170334.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2002:444) om straff för
finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa
fall;

utfärdad den 4 maj 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 § lagen (2002:444) om straff för

finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall

2 ska ha följande ly-

delse.

2 §

3

Med särskilt allvarlig brottslighet avses i denna lag

1. mord, dråp, grov misshandel, synnerligen grov misshandel, människo-

rov, olaga frihetsberövande, grovt olaga tvång, mordbrand, grov mordbrand,
allmänfarlig ödeläggelse, sabotage och spridande av gift eller smitta om syftet
med gärningen är att injaga skräck i en befolkning eller en befolkningsgrupp
eller att förmå en regering eller en internationell organisation att vidta eller att
avstå från att vidta en åtgärd,

2. terroristbrott enligt 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott,

grovt sabotage, kapning, sjö- eller luftfartssabotage och flygplatssabotage,

3. sådan brottslighet som avses i
a) artikel 1 i den internationella konventionen den 17 december 1979 mot

tagande av gisslan,

b) artikel 7 i konventionen den 3 mars 1980 om fysiskt skydd av kärn-

ämne,

c) artikel 2 i den internationella konventionen den 15 december 1997 om

bekämpande av bombattentat av terrorister, och

d) artikel 2 i den internationella konventionen den 13 april 2005 för bekäm-

pande av nukleär terrorism, samt

4. mord, dråp, misshandel, grov misshandel, synnerligen grov misshandel,

människorov, olaga frihetsberövande, grov skadegörelse, mordbrand, grov
mordbrand samt hot om sådana brott, om gärningen utförs mot sådana inter-
nationellt skyddade personer som avses i konventionen den 14 december
1973 om förebyggande och bestraffning av brott mot diplomater och andra
internationellt skyddade personer.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.

1 Prop. 2016/17:108, bet. 2016/17:JuU14, rskr. 2016/17:232.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2009:73.

3 Senaste lydelse 2016:94.

SFS 2017:334

Utkom från trycket
den 16 maj 2017

background image

2

SFS 2017:334

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Eva Marie Hellstrand
(Justitiedepartementet)