SFS 2017:335 Lag om ändring i lagen (2003:148) om straff för terroristbrott

170335.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2003:148) om straff för
terroristbrott;

utfärdad den 4 maj 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 § lagen (2003:148) om straff för

terroristbrott ska ha följande lydelse.

3 §

2

Följande gärningar utgör terroristbrott under de förutsättningar som an-

ges i 2 § i denna lag:

1. mord, 3 kap. 1 § brottsbalken,
2. dråp, 3 kap. 2 § brottsbalken,
3. grov misshandel och synnerligen grov misshandel, 3 kap. 6 § brotts-

balken,

4. människorov, 4 kap. 1 § brottsbalken,
5. olaga frihetsberövande, 4 kap. 2 § brottsbalken,
6. grov skadegörelse, 12 kap. 3 § brottsbalken,
7. mordbrand och grov mordbrand, 13 kap. 1 och 2 §§ brottsbalken,
8. allmänfarlig ödeläggelse, 13 kap. 3 § brottsbalken,
9. sabotage och grovt sabotage, 13 kap. 4 och 5 §§ brottsbalken,
10. kapning och sjö- eller luftfartssabotage, 13 kap. 5 a § brottsbalken,
11. flygplatssabotage, 13 kap. 5 b § brottsbalken,
12. spridande av gift eller smitta, 13 kap. 7 § brottsbalken,
13. olovlig befattning med kemiska vapen, 22 kap. 6 a § brottsbalken,
14. vapenbrott, grovt vapenbrott och synnerligen grovt vapenbrott, 9 kap.

1 § första stycket och 1 a § vapenlagen (1996:67),

15. brott enligt 29 a § lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva

varor,

16. uppsåtligt brott enligt 25 och 26 §§ lagen (1992:1300) om krigsmate-

riel, som avser kärnladdningar, radiologiska, biologiska och kemiska strids-
medel, apparater och andra anordningar för spridning av radiologiska, biolo-
giska eller kemiska stridsmedel samt speciella delar och substanser till sådant
material,

17. brott enligt 18, 18 a och 20 §§ lagen (2000:1064) om kontroll av pro-

dukter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd, som avser
sådana produkter eller sådant tekniskt bistånd som kan användas för att fram-
ställa kärnladdningar, biologiska eller kemiska vapen,

18. smuggling och grov smuggling, 3 och 5 §§ lagen (2000:1225) om straff

för smuggling, om brottet avser sådana varor som omfattas av 14–17,

1 Prop. 2016/17:108, bet. 2016/17:JuU14, rskr. 2016/17:232.

2 Senaste lydelse 2017:265.

SFS 2017:335

Utkom från trycket
den 16 maj 2017

background image

2

SFS 2017:335

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

19. olaga hot och grovt olaga hot, 4 kap. 5 § brottsbalken, som innefattar

hot om att begå någon av de gärningar som avses i 1–18.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Eva Marie Hellstrand
(Justitiedepartementet)