SFS 2017:369 Lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

170369.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk
tvångsvård;

utfärdad den 18 maj 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1991:1128) om psy-

kiatrisk tvångsvård

2

dels att 7, 7 a och 17 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 18 a §, av följande lydelse.

7 §

3

Om chefsöverläkaren finner att patienten bör ges tvångsvård utöver

fyra veckor från dagen för beslutet om intagning, ska chefsöverläkaren före
utgången av fyraveckorstiden ansöka hos förvaltningsrätten om medgivande
till sådan vård. Chefsöverläkaren ska även ansöka hos förvaltningsrätten om
medgivande till fortsatt vård när han eller hon anser att den psykiatriska
tvångsvården bör övergå i öppen eller sluten form.

I ansökan ska det anges om vården avser sluten eller öppen psykiatrisk

tvångsvård.

I ansökan om sluten psykiatrisk tvångsvård ska det anges vilka omständig-

heter som utgör grund för tvångsvården och vilka överväganden som har
gjorts i fråga om vård i annan form för patienten. Till ansökan ska det fogas
en redogörelse för det stöd och den behandling som planeras för patienten
under och efter vistelsen på vårdenheten.

I ansökan om öppen psykiatrisk tvångsvård ska det anges vilka omständig-

heter som utgör grund för tvångsvården, vilka särskilda villkor som rätten bör
föreskriva och, så långt möjligt, patientens inställning till dessa villkor. Till
ansökan ska det fogas en sådan samordnad vårdplan som avses i 7 a §.

7 a §

En samordnad vårdplan ska innehålla uppgifter om

– det bedömda behovet av insatser från landstingets hälso- och sjukvård

och kommunens socialtjänst eller hälso- och sjukvård,

– beslut om insatser och, så långt möjligt, patientens inställning till insat-

serna i vårdplanen,

– vilken enhet vid landstinget eller kommunen som ansvarar för respektive

insats, och

– eventuella åtgärder som vidtas av andra än landstinget eller kommunen.
Vårdplanen ska upprättas av chefsöverläkaren, om han eller hon bedömer

att patienten kommer att vara i behov av insatser enligt första stycket i sam-

1 Prop. 2016/17:94, bet. 2016/17:SoU15, rskr. 2016/17:255.

2 Lagen omtryckt 2008:415.

3 Senaste lydelse 2009:809.

SFS 2017:369

Utkom från trycket
den 31 maj 2017

background image

2

SFS 2017:369

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

band med öppen psykiatrisk tvångsvård. Vårdplanen ska så långt möjligt ut-
formas i samråd med patienten och, om det inte är olämpligt, med dennes när-
stående. Vårdplanen ska utformas i samarbete mellan de enheter vid kommu-
nen eller landstinget som svarar för insatserna. Vårdplanen är upprättad när
den har justerats av enheterna.

Chefsöverläkaren ska underrätta berörd enhet vid landsting, kommun eller

annan huvudman om beslut om öppen psykiatrisk tvångsvård.

17 §

I fråga om behandlingen under vårdtiden ska samråd äga rum med

patienten när det kan ske. Samråd ska ske också med patientens närstående,
om det inte är olämpligt.

Behandlingsåtgärderna ska anpassas till vad som krävs för att uppnå syftet

med tvångsvården enligt 2 § andra stycket.

Om det är nödvändigt får patienten, efter chefsöverläkarens beslut, ges be-

handling utan samtycke.

18 a §

Chefsöverläkaren ska, så snart patientens tillstånd tillåter det, se till

att patienten erbjuds ett uppföljningssamtal efter genomförd tvångsåtgärd.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)