SFS 2017:370 Lag om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård

170370.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:1129) om
rättspsykiatrisk vård;

utfärdad den 18 maj 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 16 b § lagen (1991:1129) om rätts-

psykiatrisk vård

2 ska ha följande lydelse.

16 b §

Om chefsöverläkaren vid anmälan enligt 16 a § anser att den rätts-

psykiatriska vården ska fortsätta, ska han eller hon ange om vården bör ges
som sluten eller öppen rättspsykiatrisk vård.

I anmälan om öppen rättspsykiatrisk vård ska det anges vilka omständig-

heter som utgör grund för tvångsvården, vilka särskilda villkor som rätten bör
föreskriva och, så långt möjligt, patientens inställning till dessa villkor. Till
anmälan ska det fogas en sådan samordnad vårdplan som anges i 7 a § lagen
(1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård. Därutöver ska det lämnas en särskild
redogörelse för risken för att patienten till följd av sin psykiska störning åter-
faller i brottslighet som är av allvarligt slag och för de insatser som har plane-
rats för att motverka att han eller hon återfaller i sådan brottslighet. Det som i
7 a § lagen om psykiatrisk tvångsvård sägs om öppen psykiatrisk tvångsvård
gäller i stället öppen rättspsykiatrisk vård.

Till anmälan om fortsatt öppen rättspsykiatrisk vård ska det fogas en upp-

följning av den samordnade vårdplanen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2016/17:94, bet. 2016/17:SoU15, rskr. 2016/17:255.

2 Lagen omtryckt 2008:416.

SFS 2017:370

Utkom från trycket
den 31 maj 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017