SFS 2017:372 Lag om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården

170372.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården;

utfärdad den 18 maj 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 §

I varje landsting och kommun ska det finnas en eller flera patientnämn-

der med uppgift att stödja och hjälpa patienter och deras närstående inom den

1. hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) som be-

drivs av landsting eller enligt avtal med landsting,

2. hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen som bedrivs av

kommuner eller enligt avtal med kommuner och den allmänna omvårdnad en-
ligt socialtjänstlagen (2001:453) som ges i samband med sådan hälso- och
sjukvård, och

3. tandvård enligt tandvårdslagen (1985:125) som bedrivs eller helt eller

delvis finansieras av landsting.

För patientnämnder gäller vad som är föreskrivet i kommunallagen

(1991:900).

Särskilda bestämmelser om gemensam nämnd finns i lagen (2003:192) om

gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet.

2 §

Patientnämndernas huvudsakliga uppgift är att på ett lämpligt sätt hjälpa

patienter att föra fram klagomål till vårdgivare som bedriver sådan verksam-
het som avses i 1 § första stycket 1–3 och att få klagomål besvarade av vård-
givaren.

Patientnämnderna ska även
1. tillhandahålla eller hjälpa patienter att få den information patienterna be-

höver för att kunna ta till vara sina intressen i hälso- och sjukvården och
hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet,

2. främja kontakterna mellan patienter och vårdpersonal,
3. rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienterna till

vårdgivare och vårdenheter, och

4. informera allmänheten, hälso- och sjukvårdspersonalen och andra be-

rörda om sin verksamhet.

Om patienten är ett barn, ska patientnämnden särskilt beakta barnets bästa.

3 §

Patientnämnderna ska bidra till kvalitetsutveckling, hög patientsäkerhet

och till att verksamheterna inom hälso- och sjukvården anpassas efter patien-
ternas behov och förutsättningar genom att årligen analysera inkomna klago-

1 Prop. 2016/17:122, bet. 2016/17:SoU16, rskr. 2016/17:259.

SFS 2017:372

Utkom från trycket
den 31 maj 2017

background image

2

SFS 2017:372

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

mål och synpunkter samt uppmärksamma landstinget eller kommunen på
riskområden och hinder för utveckling av vården.

4 §

Landstingen och kommunerna ska organisera patientnämnderna så att

de kan utföra sina uppgifter självständigt.

5 §

En kommun som ingår i ett landsting får överlåta skyldigheten enligt 1 §

till landstinget, om kommunen och landstinget har kommit överens om detta.
Kommunen får lämna sådant ekonomiskt bidrag till landstinget som motive-
ras av överenskommelsen.

6 §

Landstingen och kommunerna ska organisera sin verksamhet så att slut-

satser av de analyser som patientnämnderna gör i enlighet med 3 § tas om
hand och bidrar till hälso- och sjukvårdens utveckling.

Kommunens skyldighet att organisera sin verksamhet i enlighet med första

stycket gäller även om kommunen med stöd av 5 § överlåtit skyldigheten en-
ligt 1 § till landstinget.

7 §

Patientnämnderna ska göra Inspektionen för vård och omsorg uppmärk-

sam på förhållanden av relevans för myndighetens tillsyn.

Patientnämnderna ska samverka med Inspektionen för vård och omsorg så

att myndigheten kan fullgöra sina skyldigheter enligt 7 kap. 6 § patientsäker-
hetslagen (2010:659).

Patientnämnderna ska senast den sista februari varje år till Inspektionen för

vård och omsorg och Socialstyrelsen lämna en redogörelse över patient-
nämndsverksamheten samt den analys som gjorts i enlighet med 3 § under
föregående år.

8 §

Föreskrifter om stödpersoner vid psykiatrisk vård som är förenad med

frihetsberövande och annat tvång finns i lagen (1991:1128) om psykiatrisk
tvångsvård och i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård. Föreskrifter om
stödpersoner finns även i smittskyddslagen (2004:168).

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
2. Genom lagen upphävs lagen (1998:1656) om patientnämndsverksamhet

m.m.

På regeringens vägnar

STEFAN LÖFVEN

ANNIKA STRANDHÄLL
(Socialdepartementet)