SFS 2017:373 Lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

170373.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk
tvångsvård;

utfärdad den 18 maj 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 30 § lagen (1991:1128) om psykia-

trisk tvångsvård ska ha följande lydelse.

30 §

2

Chefsöverläkaren ska se till att en patient som vårdas enligt denna lag,

så snart patientens tillstånd tillåter, genom en individuellt anpassad informa-
tion upplyses om sin rätt att få en stödperson.

När patienten begär det, ska en stödperson utses. En stödperson kan utses

också i annat fall, om patienten inte motsätter sig det.

Stödpersonen ska bistå patienten i personliga frågor så länge denne ges

tvångsvård enligt denna lag och, om patienten och stödpersonen samtycker
till det, även under fyra veckor efter det att tvångsvården har upphört. Stöd-
personen har rätt att besöka patienten på vårdinrättningen. Han får inte obehö-
rigen röja eller utnyttja vad han under uppdraget har fått veta om patientens
hälsotillstånd eller personliga förhållanden i övrigt.

Stödpersonen utses av en patientnämnd enligt lagen (2017:372) om stöd

vid klagomål mot hälso- och sjukvården.

Vid en nämnds handläggning av ärenden om stödpersoner gäller, utöver

vad som i övrigt föreskrivs, följande bestämmelser i förvaltningslagen
(1986:223), nämligen

– 14 § om muntlig handläggning,
– 15 § om anteckning av uppgifter,
– 16 och 17 §§ om parters rätt att få del av uppgifter,
– 20 § om motivering av beslut,
– 21 § om underrättelse om beslut,
– 26 § om rättelse av skrivfel och liknande, och
– 27 § om omprövning av beslut.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2016/17:122, bet. 2016/17:SoU16, rskr. 2016/17:259.

2 Senaste lydelse 2000:353.

SFS 2017:373

Utkom från trycket
den 31 maj 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017