SFS 2017:388 Lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

170388.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:181) om behandling av
uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet;

utfärdad den 18 maj 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i lagen (2001:181) om behand-

ling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

2 ska införas tre nya

paragrafer, 2 kap. 8 b, 8 c och 8 d §§, av följande lydelse.

2 kap.

8 b §

Migrationsverket får ha direktåtkomst till uppgifter i beskattnings-

databasen, om uppgifterna behövs i ett ärende om dagersättning åt asyl-
sökande enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

Direktåtkomsten får endast omfatta
1. uppgifter per betalningsmottagare i en sådan arbetsgivardeklaration eller

förenklad arbetsgivardeklaration som avses i 26 kap. skatteförfarandelagen
(2011:1244),

2. identifikationsuppgifter för den uppgiftsskyldige och betalningsmottaga-

ren, och

3. uppgift om den redovisningsperiod som deklarationen avser.

8 c §

Försäkringskassan får ha direktåtkomst till uppgifter i beskattnings-

databasen, om uppgifterna behövs i ett ärende om bestämmande av sjukpen-
ninggrundande inkomst enligt 26 kap. socialförsäkringsbalken eller beräk-
ning av bostadsbidrag enligt 97 kap. socialförsäkringsbalken.

Direktåtkomsten får endast omfatta
1. uppgifter per betalningsmottagare i en sådan arbetsgivardeklaration eller

förenklad arbetsgivardeklaration som avses i 26 kap. skatteförfarandelagen
(2011:1244),

2. identifikationsuppgifter för den uppgiftsskyldige och betalningsmottaga-

ren, och

3. uppgift om den redovisningsperiod som deklarationen avser.

8 d §

Arbetsförmedlingen får ha direktåtkomst till uppgifter i beskattnings-

databasen, om uppgifterna behövs i ett ärende om stöd till arbetsgivare för
anställning av en enskild person.

Direktåtkomsten får endast omfatta

1 Prop. 2016/17:58, bet. 2016/17:SkU21, rskr. 2016/17:256.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2003:670.

SFS 2017:388

Utkom från trycket
den 31 maj 2017

background image

2

SFS 2017:388

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

1. uppgifter per betalningsmottagare i en sådan arbetsgivardeklaration eller

förenklad arbetsgivardeklaration som avses i 26 kap. skatteförfarandelagen
(2011:1244),

2. identifikationsuppgifter för den uppgiftsskyldige och betalningsmottaga-

ren, och

3. uppgift om den redovisningsperiod som deklarationen avser.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela ytterligare föreskrifter om begräns-
ningar av direktåtkomsten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Maria Åhrling
(Finansdepartementet)