SFS 2017:394 Lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)

170394.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152);

utfärdad den 18 maj 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om fastighetstaxeringslagen

(1979:1152)

2

dels att 18 kap. 2 § ska upphöra att gälla,
dels att 20 kap. 10 § och 26 kap. 3 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas fyra nya paragrafer, 18 kap. 1 a–1 c och 2 §§, av föl-

jande lydelse.

18 kap.

1 a §

3

Uppgifter i allmän och förenklad fastighetsdeklaration samt påpekan-

den med anledning av förslag till fastighetstaxering ska undertecknas av fas-
tighetsägare eller behörig ställföreträdare.

1 b §

Uppgifterna enligt 1 a § får undertecknas av ett ombud i följande fall:

1. Ett deklarationsombud enligt 2 a § får underteckna uppgifter i en dekla-

ration som lämnas elektroniskt.

2. En dödsbodelägare som är ombud för ett dödsbo får underteckna uppgif-

ter i en deklaration samt påpekanden med anledning av förslag till fastighets-
taxering.

1 c §

Om en deklaration eller någon annan uppgift har lämnats av en behö-

rig företrädare, anses uppgiften ha lämnats av den som företräds.

2 §

Om en deklaration eller någon annan uppgift har lämnats för en juridisk

person, anses uppgiften ha lämnats av den juridiska personen, om det inte är
uppenbart att uppgiftslämnaren saknade behörighet att företräda den juridiska
personen.

20 kap.

10 §

4 Om en begäran om omprövning inte är undertecknad, får Skatteverket

förelägga den som har begärt omprövningen att underteckna begäran. Före-

1 Prop. 2016/17:142, bet. 2016/17:SkU31, rskr. 2016/17:268.

2 Senaste lydelse av 18 kap. 2 § 1988:1283.

3 Tidigare 18 kap. 1 a § upphävd genom 2004:279.

4 Senaste lydelse 2003:650.

SFS 2017:394

Utkom från trycket
den 31 maj 2017

background image

2

SFS 2017:394

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

läggandet ska innehålla en upplysning om att omprövning annars inte kom-
mer att ske.

26 kap.

3 §

5 Bestämmelserna i 18 kap. 1 a–9, 12, 14 och 22–40 §§ ska, om inte

annat är föreskrivet i detta kapitel, gälla vid särskild fastighetstaxering. I före-
läggande att lämna fastighetsdeklaration ska vidare lämnas uppgift om den
grund på vilken föreläggandet sker.

Föreläggande får inte förenas med vite i fall som sägs i 2 §. Förnyat före-

läggande att lämna särskild fastighetsdeklaration får däremot förenas med
vite.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Erik Sjöstedt
(Finansdepartementet)

5 Senaste lydelse 2011:1248.